Partikongressen instämmer i motionen om att förstärka resurserna samt att ta i bruk flera medel för att bekämpa den grå ekonomin.  

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen resurssien vahvistamiseksi sekä laaja-alaisemman keinovalikoiman käyttöönottoa harmaan talouden torjunnassa.

Beslutsförslag

Partikongressen instämmer i motionen om att förstärka resurserna samt att ta i bruk flera medel för att bekämpa den grå ekonomin.  

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen resurssien vahvistamiseksi sekä laaja-alaisemman keinovalikoiman käyttöönottoa harmaan talouden torjunnassa.

Partistyrelsens utlåtande

I motionen framförs det en välgrundad oro över tillräckligheten av resurserna och metoderna för bekämpning av grå ekonomi. Under sin tid i regeringen tog SDP flera gånger initiativ för att bekämpa grå ekonomi. Ett exempel på det är reformerna under regeringsperioden 2011–2015. Tyvärr delar den nuvarande regeringen inte sin föregångares passion i frågan.

Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi bidrar till ett skatte- och avgiftsbortfall på cirka sex miljarder euro i Finland årligen. Detta äventyrar välfärdssamhällets finansieringsbas och försvårar sund affärsverksamhet. Ekonomisk brottslighet och hotbilderna förändras hela tiden i och med att omvärlden förändras här hemma och ute i världen.

På socialdemokraternas initiativ och under partiets ledning har man under de senaste åren tagit framsteg i bekämpningen av grå ekonomi. Tack vare våra påtryckningar var Sipiläs regering tvungen att dra tillbaka vissa av förslagen i handlingsprogrammet för bekämpning av den grå ekonomin. Man skulle uppnå mycket bättre resultat genom att följa den vägkarta som SDP utarbetat med 21 förslag för att bekämpa den grå ekonomin.

Det är viktigt att mota skatteflykten i grinden, öka risken för att åka fast och höja myndigheternas beredskap att utreda brottsmisstankar. Allvarligare påföljder och en effektiv beslagtagning av den vinning som fåtts utökar programmets effektivitet.

Målet bör vara att Finland är bland ledande länder vad gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Konkreta sätt att bekämpa grå ekonomi och skatteflykt är till exempel att utvidga bruket av skattenummer samt att förbättra effekten av lagen om beställarens ansvar.

Genom lagstiftningsändringar kan man ytterligare utöka företagens ansvar i bekämpningen av grå ekonomi.  SDP har i sin skuggbudget för 2016 och 2017 föreslagit en extra satsning på 20 miljoner euro på bekämpning av grå ekonomi och skatteflykt.

 

 

Aloitteessa esitetään perusteltu huoli harmaan talouden vastaisen taistelun resurssien riittävyydestä ja keinoista. SDP on hallitusvastuussa olleessaan ollut hyvin aloitteellinen harmaan talouden torjunnassa, josta yhtenä esimerkkinä 2011-2015 hallituskauden uudistukset. Valitettavasti nykyinen hallitus ei ole jakanut edeltäjänsä kunnianhimoa asiassa.

Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat Suomelle arviolta kuuden miljardin menetyksen veroissa ja maksuissa joka vuosi. Tämä heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja haittaa tervettä yritystoimintaa. Talousrikosten tekomahdollisuudet ja uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muuttuessa.

SDP:n aloitteesta ja johdolla harmaan talouden torjunnassa on edistytty viime vuosina. Painostuksemme ansiosta Sipilän hallitus joutui perumaan harmaan talouden ohjelman heikennyksiä, mutta paljon parempia tuloksia saavutettaisiin seuraamalla SDP:n julkaisemaa 21 kohdan tiekarttaa harmaan talouden estämiseksi.

On tärkeää ehkäistä verovilppiä ennalta, nostaa kiinnijäämisriskiä ja nopeuttaa viranomaisten valmiuksia puuttua rikosepäilyyn. Entistä vakavammat seuraukset ja rikoshyödyn tehokas takavarikointi lisäävät ohjelman tehoa.

Tavoitteena tulee olla, että Suomi on kärkimaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Esimerkiksi veronumerokäytännön laajentamisella sekä tilaajavastuulain vaikuttavuuden parantamisella voitaisiin toteuttaa konkreettisesti harmaan talouden ja veronkierron torjuntaa.

Lisäksi lainsäädäntömuutoksilla voidaan edelleen lisätä yrityksien vastuuta harmaan talouden torjunnassa. SDP on esittänyt sekä vuoden 2016 että 2017 vaihtoehtobudjetissaan 20 miljoonan euron lisäpanostuksia harmaan talouden torjuntaan ja veronkierron vastaiseen työhön.

2 Bekämpa den grå ekonomin

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

”Den gråa ekonomin tar mera än vad den ger” lät det för ett tag sedan på de flesta radiokanaler i Finland. Det var kampanjen ”mustatulevaisuus” som hade kört igång för att uppmärksamma oss alla om den gråa ekonomins dystra värld.  Enligt en undersökning som riksdagens revisionsutskott lät göra år 2010 uppskattar man att 10-14 miljarder euro rör sig i den ekonomiska gråzonen årligen. Alltså väldigt stora summor sett till vår nationalekonomi. Den grå ekonomin snedvrider konkurrensen och de som är anställda inom den gråa ekonomin har mycket osäkra arbetsförhållanden.

Det beräknas att det finländska samhället årligen förlorar 4–6 miljarder euro i skatteintäkter på grund av den gråa ekonomin. Det är miljarder som vi nu om någonsin verkligen skulle behöva för att finansiera vår offentliga vård, skola och omsorg.

Den förra regeringen tog glädjande nog krafttag mot den grå ekonomin. Polisens resurser i kampen mot grå ekonomi stärktes och flera viktiga åtgärder genomfördes. Bland annat har skattenummer på fotoförsedda id-kort inom byggbranschen haft positiv effekt. Beställaransvarslagen och upphandlingslagen har reviderats för att bättre skala bort oseriösa företag i t.ex. stora offentliga upphandlingar. Straffprocesserna i samband med ekonomisk brottslighet har förkortats och straffen skärpts. Också arbetarskyddsmyndigheternas möjligheter att kontrollera att lönen är lag- och kollektivavtalsenlig har stärkts.

Dessa åtgärder och det viktiga arbete polisen utfört har gett en uppskattad nytta på 300-400 miljoner euro årligen. Det är en bra början men mycket återstår att göra.

Men nu vill den borgerliga regeringen göra nedskärningar inom polisväsendet vilka innebär att färre poliser kan avlönas för att arbeta mot den gråa ekonomin. Det vore mycket olyckligt om regeringens kortsiktiga planer förverkligas. Polisens arbete för att bekämpa den grå ekonomin har nämligen inbringat betydligt mera pengar till statskassan än vad de extra anslagen kostat.

Införandet av registrerade kassaapparater skulle förhindra trixande med kassan t.ex. att man vid kontantköp sätter kassaapparaten i ”lekläge”. Pengarna åker då rakt in i företagarens ficka eftersom försäljningen inte bokförs. Bedrägeri av denna typ kan undvikas genom lagstiftning. Sverige lagstiftade om registrerade kassaapparater år 2012. Omsättningsanmälningarna till skatteverket har sedan dess ökat med 8,9%.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Finlands Svenska Socialdemokrater på att SDP arbetar för att:

  1. resurserna för bekämpning av grå ekonomi stärks för att råda bot på den gråa ekonomin.
  2. förslaget med så kallade ”registrerade kassaapparater” förverkligas.

 

Harmaata taloutta on torjuttava

”Harmaa talous ottaa enemmän kuin antaa”, kuului vähän aikaa sitten useimmilla suomalaisilla radiokanavilla. Tämä liittyi ”Musta tulevaisuus” – kampanjaan, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota harmaan talouden synkkään maailmaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan harmaan talouden alueella liikkuu vuosittain 10-14 miljardia euroa. Tämä on valtavan suuri summa kansantaloutemme kokoon nähden. Harmaa talous vääristää kilpailua ja työntekijöiden työsuhteet ovat erittäin epävarmoja.

Suomen valtion lasketaan menettävän vuosittain 4-6 miljardia euroa verotuloja harmaan talouden takia. Nyt jos koskaan tarvitsisimme nämä miljardit julkisen hoidon, koulutuksen ja hoivan rahoittamiseen.

Edellinen hallitus ilahdutti ryhtymällä toimenpiteisiin harmaata taloutta vastaan. Poliisin resursseja harmaan talouden torjunnassa vahvistettiin ja useita tärkeitä toimenpiteitä suoritettiin. Muun muassa veronumero valokuvallisissa henkilöllisyystodistuksissa rakennusalalla on vaikuttanut myönteisesti. Tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista on uudistettu, jotta vastuuttomat yritykset karsiutuisivat pois esimerkiksi suurissa julkisissa hankinnoissa. Rangaistusprosesseja talousrikollisuuden yhteydessä on lyhennetty ja rangaistuksia tiukennettu. Myös työsuojeluviranomaisen mahdollisuuksia palkan tarkistamiseen on lain ja työehtosopimuksen mukaisesti vahvistettu.

Nämä toimenpiteet sekä tärkeä poliisin tekemä työ ovat hyödyttäneet valtiota 300-400 miljoonalla eurolla vuosittain. Se on hyvä alku, mutta paljon on edelleen tehtävää.

Nyt porvarihallitus haluaa leikata poliisitoimelta, mikä tarkoittaa, että voidaan palkata vähemmän poliiseja, jotka työskentelevät harmaata taloutta vastaan. Olisi todella onnetonta, jos hallituksen lyhytnäköiset suunnitelmat toteutetaan. Poliisin tekemä työ harmaan talouden torjumiseksi on nimittäin tuonut valtion kassaan merkittävästi enemmän rahaa kuin mitä se maksaa.

Rekisteröityjen kassakoneiden käyttöönotto estäisi kassan avulla tehtävät epärehellisyydet, esimerkiksi että kassaa käytetään käteisostoksen yhteydessä vain leikisti. Rahat päätyvät silloin suoraan yrittäjän taskuun, koska myyntiä ei kirjata. Tämän kaltaista vilppiä voidaan vähentää lainsäädännön avulla. Ruotsissa otettiin käyttöön rekisteröityjä kassakoneita koskeva lainsäädäntö vuonna 2012. Liikevaihtoilmoitukset verottajalle ovat siitä lähtien lisääntyneet 8,9 prosentilla.

Ylläolevaan viitaten Finlands Svenska Socialdemokrater rf vaatii, että

SDP työskentelee

  1. Vahvistaakseen resursseja harmaan talouden torjumiseksi, jotta harmaa talous saataisiin kitkettyä.
  1. Ehdotus rekisteröityjen kassakoneiden käyttöönotosta toteutetaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 17

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edennyt. SDP julkaisi vuonna 2018 vero-ohjelman, johon sisältyy lukuisia harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä erillisessä liitteessä. Merkittävä osa näistä toimenpiteistä sisältyy tavalla tai toisella myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan sisältyviin harmaan talouden toimenpiteisiin, joista on erillinen liite. Hallituksen harmaan talouden vastainen strategia ja ohjelma hyväksyttiin kesäkuussa 2020 ja ohjelman toimeenpanolle on varattu hallituskaudella noin 20 miljoonan euron lisärahoitus. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt eri ministeriöissä ja sen toimeenpanoa koordinoi työministerin vetämä Harmaan talouden ohjausryhmä. Lisäksi hallinnon läpinäkyvyyteen sekä digitalisointiin on myös varattu lisärahoitusta hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja