Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ohjelmatyön ja työryhmien työn avaamisesta laajemmin jäsenistölleen. Puoluekokouksen jälkeen toteutettavan työryhmien organisoinnin yhteydessä pilotoidaan sekä aloitteessa mainittu avoin haku että edellä mainitut kaksi mallia joidenkin työryhmien työskentelyssä. Lisäksi turvataan riittävät resurssit ohjelmatyön toteuttamiseksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ohjelmatyön ja työryhmien avaamisesta laajemmin jäsenistölleen. Puoluekokouksen jälkeen toteutettavan työryhmien organisoinnin yhteydessä pilotoidaan sekä aloitteessa mainittu avoin haku että edellä mainitut kaksi mallia joidenkin työryhmien työskentelyssä.

Aloitteessa velvoitetaan SDP:tä avaamaan ohjelmatyötään sekä työryhmien toimintaa laajemmin jäsenistölleen. Työryhmien jäsenhauksi esitetään järjestettäväksi ohjelmakausittain avoin haku, jossa kunkin haettavan työryhmän jäsenyyden kriteerit ja tavoitteet olisi selkeästi kuvattu.

Puolueen työryhmätyöskentely on erittäin aktiivista. Työryhmiä ja jaostoja on tällä hetkellä 29 ja niissä toimii yli 400 henkilöä. Syksyllä 2013 toteutettiin kysely työryhmien jäsenille, jossa kartoitettiin mm. tyytyväisyyttä nykymalliseen työskentelyyn, ehdotuksia työryhmätyöskentelyn tehostamiseen, näkemystä toimeksiantojen tarpeellisuuteen ja selkeyteen, näkemystä työryhmän jäsenten osaamisen huomioimiseen, ajankäyttöön, resursseihin sekä näkemyksiä työryhmätyöskentelyn kehittämiseen.

Tärkeimpinä seikkoina työryhmätyöskentelyn kehittämisessä nähtiin kyselyn perusteella seuraavat seikat: konkreettinen, selkeä tavoite eli toimeksianto ja toimintasuunnitelma, suoraa yhteyttä päätöksentekoon ja puolueen ohjelmatyöhön on vahvistettava, työryhmätyöhön olisi järjestettävä riittävästi aikaa ja uusien asiantuntevien, kiinnostuneiden henkilöiden rekrytointiin on panostettava.

Kyselyn perusteella selkeästi suurimman kannatuksen sai ehdotus, jonka mukaan työryhmätyöskentelyyn tulisi luoda verkostotyöskentelyn malli. Tässä mallissa puolue nimeää puheenjohtajan ja sihteerin työryhmälle ja toimeksiannosta riippuen ao. ministerin esikunta ja/tai valiokuntaryhmä kokoaa alueellisesti kattavan verkoston ryhmään mukaan. Työskentelyssä hyödynnettäisiin sähköisten menetelmien antamia mahdollisuuksia ja tarvittaessa mukaan kutsuttavia asiantuntijoita. Työskentelyyn osallistuisivat mm. lautakuntien jäsenet ja alueelliset toimijat.

Vahvaa kannatusta sai myös malli, jossa työryhmät ovat verkostoja, jotka kokoavat innostuneet ihmiset saamaan tietoa ja kommentoimaan sitä. Tässä mallissa kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan. Tiivis asiantuntijasihteeristö loisi pohja-aineistot, joita työryhmäverkosto kommentoi ja joita jalostetaan tietyn aikarajan puitteissa. Tällöin työryhmän rooli muuttuu valmistelevasta toimielimestä enemmän suurempaa joukkoa osallistavaan ja vapaammin innovaatioita kehittävään suuntaan.

206 Puolueen poliittista ohjelmatyötä avattava laajemmin jäsenistölle - oma linja kunniaan

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

SDP on perinteisesti ollut suomalaisista puolueista johtava poliittisen ajattelun ja sisällöntuottaja – edistyksellinen yhteiskunnan muuttamisen ja kehittämisen airut. Sen vahva asema keskustelun ja päätöksenteon agendan muodostajana on perustunut kykyyn houkutella toimintaan asiantuntevia ihmisiä sekä hyödyntää heidän osaamistaan puolueen valmistelussa ja päätöksenteossa.

Puolueen poliittisten linjausten pohjatyötä, linjauksia ja erilaisia ohjelmia valmistellaan suurelta osin puolueen työryhmissä. Työryhmiin valituilla henkilöillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa puolueen linjaan. Keskeistä onnistumisissa vuosikymmenten varrella on myös ollut kyky osallistaa ja innostaa näitä ihmisiä. Osoittaa, että heidän panoksellaan ja ajattelullaan – asiantuntemuksella – on todellista merkitystä.

Tällä hetkellä valinnat työryhmiin eivät ole avoimia, vaan ne tehdään suljetulla hakumenettelyllä. Menettely rajaa tärkeän työn ulkopuolelle monia, joilla voisi olla siihen osallistumalla paljon annettavaa liikkeen puolesta. Nykyisellä tavalla puolue ei saa käyttöönsä aina laajinta ja tarkoituksenmukaisinta asiantuntijuutta eri sektoreiden poliittiseen valmisteluun.

Avoimuuden ja toimivamman sisällöntuotannon edistämiseksi SDP:n tulee avata työryhmien henkilöiden valintaa siten, että työryhmät, niiden tehtävänannot ja tavoitteet olisivat tiedossa. Työryhmiin tulisi voida hakea avoimen haun kautta ennakkoon määriteltyjen hakukriteereiden mukaisesti. Työryhmien kokoonpanon julkistamisen tulee perustua jäsenten vapaaehtoiseen haluun niin, että anonymiteetti on myös näin haluttaessa mahdollista säilyttää. Myös muita tapoja osallistaa jäsenistöä nykyistä laajemmin ohjelmatyöhön tulee kehittää ja kokeilla.

Puolueen työryhmätoiminnan tulee olla myös nykyistä päämäärätietoisempaa. Ohjelmatyön on oltava aidosti päivänpolitiikkaa mm. hallitustyöskentelyä ohjaavaa – ei päinvastoin. Poliittinen kannatus kumpuaa perustellusta ja punnitusta, selkeästi viestitystä ja johdonmukaisesti toteutetusta omasta poliittisesta linjasta.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous velvoittaa SDP:tä avaamaan ohjelmatyötään sekä työryhmien toimintaa laajemmin jäsenistölleen. Työryhmien jäsenhauksi järjestettäisiin ohjelmakausittain avoin haku, jossa kunkin haettavan työryhmän jäsenyyden kriteerit ja tavoitteet olisi selvästi kuvattu. Ohjelmatyölle on annettava sille kuuluva arvo puolueen poliittisessa valmistelussa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 244

  • Tammikuu 2017

    Ohjelmatyön avaamista laajemmin jäsenistölle valmisteltiin puoluekokouksen jälkeen syksyllä 2014 ja kohti eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien jälkeisessä tilanteessa puolueen resurssit niukkenivat huomattavasti ja työryhmätyötä organisoitiin uudelleen. Uudessa työskentelyrakenteessa työskentelyn valmistelun ytimenä on toiminut valiokuntaryhmä muodostaen ympärilleen vastuutiimin. Vastuutiimin lisäksi työryhmät ovat kokoontuneet nk. laajemmissa työryhmissä, joihin puolueen jäsenet ovat voineet hakeutua kiinnostuksensa mukaisesti.


Kommentoi

Tietosuoja