Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous viittaa meneillään oleviin kuntarakenteen ja sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistuksiin ja edellyttää hallitus- ja eduskuntaryhmää sekä puoluejohtoa toimimaan uudistusten loppuunsaattamiseksi. Uudistusten toteutumista on aktiivisesti seurattava ja tuettava niin, että aloitteen tavoite yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vähentämisestä toteutuu.

Suomi on pieni, vientivetoinen maa, jonka menestys on perustunut joustavuuteen, yhdessä tekemiseen ja vastuunkantoon sekä pohjoismaiseen malliin, jonka keskeisenä tekijänä on ollut riittävien tulonsiirtojen ja palvelujen takaaminen kaikkien kansalaisille tulotasosta tai asuinpaikasta riippumatta.

Talouden ennakoitua heikompi kehitys ja globalisaatio asettavat nyt uudenlaisia haasteita yhteiskunnan kehitykselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Tässä murroksessa myös perinteinen, tasa-arvoon perustuva yhteiskuntamallimme on koetuksella.

Kuntapuolueena SDP on ollut kannattamassa kuntauudistusta tavoitteena sellainen kuntarakenne, joka nykyistä paremmin voi vastata kasvaviin palveluhaasteisiin tiukassa taloustilanteessa.

Hämeenlinnan puoluekokouksessa 2008 hyväksyttiin SDP:n kuntapolitiikan peruslinjaukset ohjelmassa ”Toimiva kunta – hyvinvoiva kuntalainen”.  Niin Joensuun puoluekokouksessa 2010 kuin Helsingissä 2012 on kannettu huolta kuntapalvelujen kaupallistumisesta, yhteisvastuun heikkenemisestä ja yksityisen palvelutuotannon kasvusta. Tämän kehityksen seurauksena riskit eriarvoisuuden kasvulle ovat voimistuneet.

Erityisen ongelmallista epätasa-arvo on ollut ja on perusterveydenhuollossa, jossa kunnallinen toiminta on jäänyt yksityisten vaihtoehtojen jalkoihin, kun kansainväliset toimijat ovat tulleet hyvinvointipalvelujen areenalle tavoitteena kasvattaa voittojaan kuntalaisten kukkarosta. Yksityistäminen on edennyt myös sosiaalipalveluihin ja pienessä määrin myös opetustoimeen.

Tähän kokonaisuuteen liittyy myös harmaan talouden torjunta. Kuntien ja muiden julkisten toimijoiden tulee mahdollisuuksien mukaan välttää riippuvuutta sellaisista toimijoista, joilla on sidoksia kansainvälisiin pääomasijoittajiin.

21.2.2013 puoluehallitus hyväksyi laajan kuntapalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan asiakirjan ”SDP:n kuntapalvelustrategia”.

Kuntapalvelustrategiassa todetaan, että kuntapalvelujen tuotannossa markkinat ovat hyvä renki, mutta isännän asemaan niitä ei tule päästää. Kuntalaisten hyvinvoinnin takeena ovat toimivat palveluketjut ja hyvinvoinnin kokonaisuuden hallinta, josta kunta vastaa. Kunnan oman tuotannon tulee olla niin vahva, että kunta ei koskaan joudu ulkopuolisten armoille.

SDP kannattaa monipuolista palvelutuotantoa, jossa myös voittoa tavoittelemattomilla kolmannen sektorin toimijoilla on oma roolinsa. Mikäli kunnassa päädytään kilpailuttamaan kunnan ulkopuolisia tahoja, tärkeätä on, että tarjouskilpailuun saadaan mukaan myös paikallisia toimijoita. Kilpailutuksessa on aina varmistettava, että sen seurauksena palveluketjut eivät hajoa ja kunnan kyky kokonaisvastuuseen säilyy.

204 Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut taattava

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n aloite

Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kehitys on taantumassa. Ihmisten eriarvoisuus lisääntyy yksityisten vakuutusten, yksityisten lääkäripalveluiden, yksityiskoulujen ja päiväkotien sekä muiden yksityisten palveluiden käytön lisääntymisen myötä. Yhteiskunnan peruspalvelut heikkenevät samalla. Suomi on tutkimuksen mukaan yksi OECD-maiden eriarvoisin terveydenhuollon palveluissa. Tämä huolestuttava kehitys mm. terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa on pysäytettävä. Yksityisten koulujen ja päiväkotien määrä saa jo riittää. Yksityiset koulut ja päiväkodit valitsevat ”parhaat” päältä eivätkä ota erityislapsia hoidettavakseen. Lisäksi nämä eivät ole kaikille mahdollisia, vain varakkaat voivat niitä valita.

Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP rakentaa ohjelman, jolla vähennetään yhteiskunnallista eriarvoistumista, ja toteuttaa tehtyä ohjelmaa aktiivisesti seuraavien vuosien aikana siten, että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa eriarvoistumiskehitys on pysäytetty ja toimiva hyvinvointivaltio turvattu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 242

  • Tammikuu 2017

    Oikeistohallituksen esitykset mm. maakuntamallista ja sotejärjestelyistä ovat keskittyneet Keskustan haluamaan aluepolitiikkaan ja Kokoomuksen ideologisiin yksityistämispyrkimyksiin. Esitysten etenemistä on seurattu aktiivisesti.


Kommentoi

Tietosuoja