Puoluekokous viittaa puolueen sääntöjen 10 §:ään.

Puoluekokous viittaa sääntömuutokseen puolueen sääntöjen 10 §:ssä.

Beslutsförslag

Partikongressen hänvisar till stadgeändringen i stadgornas 10 §.

Aloitteissa esitetään SDP:n vapaajäsenyydestä luopumista ja sen muuttamista rakentaja- tai arvojäsenyydeksi tai jäsenmaksun alentamiseksi yli 65-vuotiaille jäsenille.

SDP:n sääntöjen 10 §:n mukaan: ”Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.”

SDP:n kokonaisjäsenmäärä on 31.12.2013 tilanteen mukaan 44 507. Näistä äänioikeutettuja on 38 062 ja vapaajäseniä 20 369. Seuraavan 10 vuoden aikana SDP:hen tulee nykysääntöjen mukaan 6223 uutta maksuvapaata jäsentä eli reilu 600/vuosi.

Kuten aloitteissakin kerrottiin, on suuri osa vapaajäsenistä hyvin halukas jatkamaan työtä aatteen eteen ja voi taloudellisen asemansa puolesta myös jatkaa puolueen taloudellista tukemista.

Puolue on keväästä 2014 lähtien lähettänyt nykyisille vapaajäsenille kirjeen, jossa tarjotaan yksi tapa tukea SDP:tä taloudellisesti. Puoluehallitus myös esittää sääntömuutoksen puolueen säätöjen 10 §:ään. Sen muutoksen mukaan vapaajäsenyys ei tule automaattisesti, vaan sitä pitää erikseen anoa. Näin vapaajäsenyyden ansainneiden toverien ei tarvitse itse tehdä mitään, mikäli haluavat jatkaa puolueen tukemista myös taloudellisesti. Ne vapaajäsenyyden ansainneet, joille taloudellinen tukeminen on mahdotonta tai vaikeaa, saavat vapaajäsenyyden sitä anomalla.

Partistyrelsens utlåtande till motionerna 186-188

I motionerna föreslås att SDP:s frimedlemskap avskaffas och att det ändras till byggar- eller värdemedlemskap eller att medlemsavgiften sänks för över 65-åriga medlemmar.

10 § i SDP:s stadgar säger: ”En medlem som har fyllt 65 år och betalat full medlemsavgift i minst 30 år eller som befriats från medlemsavgiften av ovan nämnda skäl, bör frigöras från medlemsavgiften som nämns i 1 momentet.”

SDP:s medlemsantal enligt läget 31.12.2013 är 44 507. Av dessa är röstberättigade 38 062 och frimedlemmar 20 369. Under de kommande 10 åren får SDP enligt nuvarande regelverk 6223 nya betalningsfria medlemmar, dvs. drygt 600/år.

Som det sägs i motionerna är en stor del av frimedlemmarna villiga att fortsätta arbetet för socialdemokratin och har även på basen av sin ekonomiska ställning möjlighet att fortsätta stöda partiet ekonomiskt.

Sedan våren 2014 har partiet skickat ett brev till nuvarande frimedlemmar, där man erbjuder dem ett sätt att stöda SDP ekonomiskt. Partistyrelsen föreslår också en stadgeändring till 10 §. Enligt den reformen kommer inte frimedlemskapet automatiskt, utan man måste ansöka om det skilt. Således behöver de som förtjänat frimedlemskapet inte göra något, om de vill fortsätta stöda partiet ekonomiskt. De som förtjänat frimedlemskapet och inte har möjlighet att stöda partiet ekonomiskt, får frimedlemskapet genom att ansöka om det.

186 Vapaajäsenyydestä rakentajajäsenyyteen

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Monille vapaajäsenille vapaajäsenyys on ansaittu palkkio vuosikymmenten aktiivisesta työstä sosialidemokraattisen aatteen eteen. Se on ollut liikkeeltä tärkeä tunnustus uskollisesta työstä yhteisen aatteen eteen ja siksi vapaajäsenyys on monille symbolisesti hyvin tärkeä saavutus.

Eläkkeiden tason ja eliniän noustua vapaajäsenyyden perusteet ovat muuttuneet. Samalla puolueen ikärakenne on heikentynyt ja vapaajäsenten osuus jäsenistä noussut korkeaksi. Vapaajäsenyyden täysi jäsenmaksuttomuus on muodostumassa haasteeksi liikkeelle samalla kun suuri osa vapaajäsenistä olisi hyvinkin halukas jatkamaan työtä aatteen eteen ja voi taloudellisen asemansa puolesta myös jatkaa puolueen taloudellista tukemista.

Siksi vapaajäsenyyden tilalle pitää luoda uusi rakentajajäsenen jäsenkategoria, johon kaikki halukkaat nykyiset vapaajäsenet voivat siirtyä ja joka korvaa vapaajäsenyyden niille, jotka tulevina vuosina vapaajäsenyyden ansaitsisivat. Erona nykyiseen vapaajäsenyyteen rakentajajäsenyyteen liittyisi jäsenmaksu, josta pienituloiset puolueen jäsenet voivat vapautua sosiaalisilla perusteilla.

Kunniajäsenyyteen liittyvä jäsenmaksuvapautus säilytetään, mutta kunniajäseniksi valituille tai kunniajäseniä ehdottaneille annetaan mahdollisuus maksaa kertasuorituksena kunniajäseneksi valitun elinikäinen jäsenmaksu, jonka suuruus vastaa 25 vuoden jäsenmaksua.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP siirtyy vapaajäsenyydestä rakentajajäsenyyteen. Vapautettuja jäsenmaksusta voisivat jatkossa olla vain kunniajäsenet ja ne, joilla on painava sosiaalinen syy.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225

187 Arvojäsenyys vapaajäsenyyden tilalle

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Piirien talouden merkittävä osuus on jäsenmaksut. Jäsenistön ikärakenteen muuttuessa maksuton vapaajäsenyys tekee suuren vähennyksen paikallisen ja alueellisen toiminnan tuloihin. Vapaajäsenyyden sijaan käytössä voisi olla arvojäsenyys, josta puolue voisi lähettää arvojäsenille vapaaehtoisen tukimaksun. Vapaaehtoisessa tukimaksussa summa voisi olla esimerkiksi 20, 50 tai 100 euroa.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen vapaajäsenyys muutetaan arvojäsenyydeksi. Arvojäsenille lähetetään jäsenmaksujen yhteydessä vapaaehtoinen tukimaksu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225

188 Avskaffa systemet med frimedlemmar

Vasa Svenska Socialdemokrater r.f:s motion

Partiets medlemmar har blivit äldre. Detta behöver inte vara negativt i sig, tvärtom. Vi har många duktiga och aktiva pensionärer inom partiet som gör ett förtjänstfullt arbete. Problemet med detta är de sviktande medlemsintäkterna. Frimedlemmarnas antal är mycket stort. FSD hade den 30.6.2013 sammanlagt 1726 medlemmar, och 817 av dem var fri-medlemmar. Förhållande mellan frimedlemmar och betalande medlemmar torde vara lika i hela SDP.

Vi inom Vasa Svenska Socialdemokrater rf tror inte partiet, distrikten eller partiavdelningarna har råd att fortsätta med systemet med frimedlemmar. Därför föreslår vi att man istället inför nedsatt medlemsavgift för alla pensionärer. Har man inte ekonomiska förutsättningar till att betala den nedsatta avgiften så ska man naturligtvis kunna ansöka om befrielse av medlemsavgift, såsom idag. De som redan hunnit bli frimedlemmar ska få vara det också i fortsättningen.

Vasa Svenska Socialdemokrater rf föreslår, att

SDP:s kongress beslutar att frimedlemskap i framtiden byts ut mot nedsatt medlemsavgift för medlemmar som fyllt 65 år.

 

Vapaajäsenjärjestelmä lakkautettava

Vasa Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Puolueen jäsenet ovat vanhempia kuin ennen. Tämän ei tarvitse olla kielteistä, päinvastoin. Puolueessa on paljon aktiivisia eläkeläisiä, jotka tekevät esimerkillistä työtä. Ongelmaksi muodostuu hiipuvat jäsenmaksutulot. Vapaajäsenten määrä on todella suuri. FSD:llä oli 30.06.2013 yhteensä 1726 jäsentä, joista 817 oli vapaajäseniä. Vapaajäsenten ja maksavien jäsenten suhde lienee samankaltainen koko SDP:ssä.

Me Vasa Svenska Socialdemokrater rf:ssä emme usko, että puolueella, piirijärjestöillä tai osastoilla on varaa jatkaa vapaajäsenjärjestelmää. Siksi esitämme, että eläkeläisille luodaan oma alennetun jäsenmaksun luokka. Mikäli henkilöllä ei ole varaa maksaa alennettua jäsenmaksua, voisi hän luonnollisesti anoa maksuvapautta, kuten tänä päivänä. Vapaajäsenyyden jo saavuttaneet henkilöt saisivat olla sitä jatkossakin.

Vasa Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

SDP:n puoluekokous päättää, että vapaajäsenyys muutetaan alennetuksi jäsenmaksuksi 65 vuotta täyttäneiden jäsenten kohdalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 226


Kommentoi

Tietosuoja