Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että kestävä kehitys on välttämättömyys, jonka saavuttamiseksi kaikkien on tehtävä oma osansa.

Aloitteessa esitetään, että SDP olisi aloitteellinen kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Maapallon kestävyyden rajat ovat tulleet yhä selvemmiksi väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja muuttuneiden kulutustottumuksiemme myötä. Vuonna 2011 ylittyi 7 miljardin asukkaan raja ja väestön arvioidaan lisääntyvät 78 miljoonalla ihmisellä vuosittain saavuttaen 9 miljardin rajan vuoteen 2050 mennessä.

Äärimmäisessä köyhyydessä elää edelleen yli miljardi ihmistä ja vielä suurempi määrä on ilman riittävää toimeentuloa. Eriarvoistumiskehitys on jatkunut heikentäen yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia sopeutua muutokseen kestävällä tavalla.

Maapallomme resurssit eivät riitä tyydyttämään ihmisten nykyistä kulutustasoa. Planeetan rajalliset resurssit on otettava huomioon ja meidän on luotava uusia innovatiivisia toimintamalleja kestävän kehityksen edistämiseksi ja eriarvoistumiskehityksen suunnan muuttamiseksi. YK:ssa vuosituhattavoitteiden jälkeiselle kaudelle neuvoteltavat ympäristön tilan vahvemmin huomioivat universaalit kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä askel tähän suuntaan.

Kestävän kehityksen edistämiseen on myös löydettävä uusi oikeudenmukaisempi taloudellinen pohja. Globaalisti on pyrittävä kohti oikeudenmukaista verotusta, veronkierron estämistä sekä poistamaan haitallisia tukia. Vähiten kehittyneiden maiden aseman ja heikoimpien väestönosien elinolojen parantamisen on jatkossakin oltava kehitysyhteistyön painopisteenä. Demokratian edistäminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen luovat myös osaltaan kestävää pohjaa tasa-arvoiselle kehitykselle.

Suomen on jatkossakin huolehdittava omasta vastuustaan kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitustuen kasvattamiseksi. Tämä rahoitustuki on pääosin kehitysyhteistyöksi laskettava tukea, ja on tärkeää että kehitysmaiden ilmastotoimet ovat kiinteä osa niiden yleistä kehityspolitiikkaa. Samalla on huolehdittava siitä, ettei ilmastorahoituksen kasvu tapahdu köyhyyden vähentämiseen tähtäävän kehitysrahoituksen kustannuksella. Tämäkin puoltaa kehitysyhteistyövarojen tasaista kasvua kohti 0,7 prosentin bkt-tavoitetta. Lisäksi päästöoikeuksien huutokauppatuloja on seuraavallakin hallituskaudella syytä osoittaa kehitys- ja ilmastorahoituksen tarpeisiin.

SDP vastaa kestävän kehityksen toimikunnan haasteeseen ja tekee tulevalla kaudella oman konkreettisen yhteiskuntasitoumuksensa vahvistaakseen johtajuuttaan ja edistääkseen ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050” – ohjelman tavoitteiden toteutumista ja luomalla uusia kestävää kehitystä tukevia toimintatapoja puolueen, piirijärjestöjen ja osastojen työhön.

 

135 Aloitteellisuutta kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiseen

Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Tarja Kantolan, Haagan Työväenyhdistys r.y:n jäsen Helena Laukon, Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry:n jäsen Risto Kolasen, Jämsänkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Tuula Peltosen, Socialdemokratiskt Forum r.f:n jäsen Hildur Boldtin ja Kouvolan Työväenyhdistys ry:n jäsen Tuomo Saarisen aloite

Kehitysyhteistyössä on pitkään ollut tavoitteena 0,7 BKT-osuus ja muutamat maat ovat sen saavuttaneetkin. Suomen määrärahatavoitteessa on auttanut hallituksen päätös ohjata päästökauppatulot kehitysyhteistyöhön ja olemme nyt 0,6 BKTL-tasolla. Määrällisen tavoitteen lisäksi vuonna 2000 YK:ssa asetetulla Millenium-tavoitteilla pyritään vuoteen 2015 mennessä kahdeksaan tarkemmin määriteltyyn tavoitteeseen, mm äärimmäisen köyhyyden puolittamisen.

Millenium-tavoitteissa on edistytty, mutta seuraavaksi asetettavissa Post 2015 tavoitteissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen. Ilmastonmuutos tulee ottaa tosissaan.

Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Tarja Kantola, Haagan Työväenyhdistys r.y:n jäsen Helena Laukko, Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry:n jäsen Risto Kolanen, Jämsänkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Tuula Peltonen, Socialdemokratiskt Forum r.f:n jäsen Hildur Boldt ja Kouvolan Työväenyhdistys ry:n jäsen Tuomo Saarinen esittävät, että

SDP:n tulee olla aloitteellinen kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa ja Suomen toimissa niiden saavuttamisessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 184

  • Tammikuu 2017

    SDP katsoo, että kehityspolitiikan lähtökohtana tulee olla syksyllä 2015 hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda 2030:n toimeenpanon tukeminen. SDP on  vastannut kestävän kehityksen toimikunnan haasteeseen ja tehnyt oman konkreettisen yhteiskuntasitoumuksensa vahvistaakseen johtajuuttaan ja edistääkseen ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050” –ohjelman tavoitteiden toteutumista ja luomalla uusia kestävää kehitystä tukevia toimintatapoja puolueen, piirijärjestöjen ja osastojen työhön (puoluehallituksen päätös 26.1.2017).


Kommentoi

Tietosuoja