Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja pitää perusteltuna sitä, että turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja pyritään edelleen lyhentämään. Samalla on varmistettava yksilöllinen ja laadukas hakemusten käsittely. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin yksittäistapauksiin, joissa käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi.

Puoluekokous pitää perusteltuna sitä, että turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja pyritään edelleen lyhentämään. Samalla on varmistettava yksilöllinen ja laadukas hakemusten käsittely. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin yksittäistapauksiin, joissa käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi.

Aloitteessa esitetään, että SDP ottaa tavoitteekseen turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen lyhentämisen lisäämällä resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn sekä etsimällä muita keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

SDP on aiemmin linjannut turvapaikkahakemusten käsittelyajoista Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan vuodelta 2010. SDP:n mielestä turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava lisäämällä käsittelijöiden määrää. Suojaa hakeville ihmisille on taattava mahdollisimman hyvä käsittely ja nopea pääsy kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Hakemusten sujuva käsittely edellyttää joustavaa ja avointa yhteistyötä viranomaisten välillä.

Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuoden 2013 alkupuoliskolla oli noin 280 vuorokautta niin sanotussa normaalimenettelyssä. Joissakin tapauksissa turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat venyneet jopa yli vuoden pituisiksi.

SDP:n tavoitteet on huomioitu hallituksen politiikassa. Hallitusohjelmassa todetaan, että turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi varmistetaan riittävä käsittelijöiden määrä, tehostetaan yhteistyötä ja otetaan käyttöön maahanmuuttoviranomaisten moniviranomaismalli MPR eli maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta -malli. Vastaanoton kokonaiskustannuksia sopeutetaan turvapaikanhakijoiden määrää ja käsittelyaikojen lyhenemistä vastaavasti. Maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen moniviranomaismallihanke on saatettu loppuun sisäasianministeriössä syksyllä 2013. Lisäksi turvapaikkakäsittelijöiden virkoja on vakinaistettu ja määräaikaisuuksia jatkettu.

Hallituksen toimenpiteiden ansiosta käsittelyaikoja on saatu lyhenemään varsinkin viime kuukausina. Keskimääräinen käsittelyaika säilyy kuitenkin korkeana, sillä yksittäistapauksissa käsittelyajat saattavat venyä todella pitkiksi.

136 Maahanmuuttoviraston hakemusten käsittelyaikaa nopeutettava

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat Suomessa kestämättömän pitkiä. Esimerkiksi vuonna 2012 maahanmuuttoviraston käsittely hakemuksesta ensimmäiseen päätökseen kesti keskimäärin 254 vuorokautta. Hakemusten käsittelyyn on lisättävä resursseja, jotta päätökset pystytään tekemään nopeammalla aikataululla.

Kohtuuttomat käsittelyajat ovat haitallisia erityisesti heille, joille turvapaikka myönnetään. Pitkät käsittelyajat tuhlaavat yhteiskunnan ja vastaanottokeskusten resursseja sen sijaan, että ihmiset pääsisivät nopeammin töihin, opiskelemaan kieltä ja kotoutumaan yhteiskuntaan.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen lyhentää turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja. Tavoitteen saavuttamiseksi etsitään keinoja, jotka ovat oikeudenmukaisia ja kunnioittavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 186

  • Tammikuu 2017

    Hallitus on 31.3.2016 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 32/2016 ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen mukaiset lakiesitykset on hyväksytty täysistunnossa 22.6.216. Muutetussa laissa säädetään suojelua koskevien asioiden käsittelemisestä tuomioistuimissa kiireellisinä. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien kansainvälisen suojelun saamista koskevien valitusten muutoksenhakuaikaa lyhennetään sekä valitusluvan edellytyksiä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kiristetään. Lisäksi laissa rajattiin oikeutta avustajan käyttöön turvapaikkapuhuttelussa. SDP:n eduskuntaryhmä tuki lakiesityksen tavoitteita käsittelyaikojen lyhentämisestä, mutta katsoi, että osa siinä esitetyistä muutoksista vaarantaa hakijoiden oikeusturvaa ja on suhteellisen tehottomia. Kun SDP:n esittämät muutokset lakiesitykseen eivät menneet läpi, SDP äänesti toisessa käsittelyssä lakiesityksen hylkäämisen puolesta.


Kommentoi

Tietosuoja