Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää tärkeänä jokaisen oppilaan oppimisen yksilöllistä ja suunnitelmallista tukemista.

Puoluekokous pitää tärkeänä jokaisen oppilaan oppimisen yksilöllistä ja suunnitelmallista tukemista ja viittaa sivistyspoliittiseen ohjelmaan.

Kaikille yhtenäisessä perusopetuksessa on tärkeää tunnistaa erilaisten lasten omat oppimistavat ja antaa kaikille lapsille mahdollisuus hahmottaa omaa oppimistaan ja omaa opinpolkuaan. Voidakseen saada vahvan ja kestävän sisäsyntyisen motivaation, pitää oppilaan paitsi saada emotionaalisesti palkitsevia kokemuksia oppimisestaan, myös pystyä muodostamaan tavoitteita omalle oppimiselleen, mikä edellyttää myös edessä olevan opinpolun hahmottamista.

Oppivelvollisuuden alusta saakka lapsella pitäisi olla käsitys omasta tulevasta opinpolustaan. Mitä hän tulee koulupolkunsa päässä osaamaan ja missä vaiheessa hän tulee mitäkin asioita oppimaan. Kun yksilön koko opin kaarta voidaan tarkastella kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun saakka, voidaan yksilöäkin kannustaa paremmin oppimiseen tekemällä näkyväksi polulla saavutettu edistyminen. Tässä oppilaan henkilökohtaista edistymistä seuraava ja ennakoiva tukeminen on tärkeää.

105 Jokaiselle oppilaalle laadittava henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Yhä useampi nuori syrjäytyy peruskoulun jälkeen, koska hän ei siirry jatko-opintoihin. Yksi syy nuorten jättäytymiseen koulutuksen ulkopuolelle on nuorten huonossa kouluviihtyvyydessä: oppilaat eivät koe opiskelua mielekkäänä. Jatkuvasti huonoja arvosanoja saavat jäävät todennäköisemmin koulun ja työelämän ulkopuolelle kuin hyvin koulussa menestyvät.

Oppilaat omaksuvat asioita eri tavoilla. Toiset oppivat paremmin lukemalla ja toiset tekemällä. Opettajalla on kuitenkin vain oma henkilökohtainen tapansa opettaa, mikä ei välttämättä sovi kaikille. Toiset oppilaat saavat kymppejä ja toiset kuutosia. Yksi syy oppilaiden huonoon koulumenestykseen onkin, ettei opettajalla ole aikaa perehtyä jokaisen oppilaat tapaan omaksua asioita.

Oppimistuloksilla on myös taipumus periytyä. Akateemisten lapset jatkavat useammin lukioon ja yliopistoon kuin alhaisesti koulutettujen lapset. Se ei kuitenkaan johdu akateemisten lapsien paremmista geeneistä, vaan kodin ilmapiiristä. Akateemisten lapsia kannustetaan kotona enemmän koulunkäyntiin kuin alhaisesti koulutettujen lapsia. Samalla korkeasti koulutettujen jälkikasvu saa todennäköisesti kotona yksilöllisempää ohjausta opiskeluunsa.

Sen sijasta, että oppilaat jaetaan arvosanoilla jo peruskoulussa älykkäisiin ja tyhmiin, pitäisi pyrkiä huonosti koulussa menestyvien tasoa nostamaan: Kuutosen oppilaasta pitäisi saada vähintään kahdeksikon opiskelija. Jos oppilaat kokisivat parantavansa suoritustaan, olisi opiskelukin mielekkäämpää. Oppilaiden tason parantuminen ei kuitenkaan toteudu vain pienillä luokkakoilla sekä erityisluokilla, jotka ainoastaan eriarvoistavat oppilaita.

Edellä mainittujen keinojen sijasta jokaiselle oppilaalle pitäisi laatia oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa keskityttäisiin opiskelijan ainevalintojen ja tulevaisuuden suunnitelmien sijasta oppilaalle parhaaseen tapaan omaksua uusia asioita. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadinta voisi olla osa kurssia, jossa kokeiltaisiin eri opiskelutekniikoita. Kurssin päätteeksi opettaja selvittäisi yhdessä opiskelijan kanssa, mikä opiskelutekniikka sopii oppilaalle parhaiten. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadinta ei vaatisi uusia henkilöresursseja kouluihin, koska työn voi sisällyttää opinto-ohjaajan tai erityisopettajan toimenkuvaan.

Henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla oppilaiden tuloksia parannettaisiin, kun opiskelija tulisi tietoiseksi itselleen parhaasta tavasta opiskella uusia asioita. Samalla hän muuttuisi passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon omaksujaksi. Kouluviihtyvyys myös paranisi oppilaiden kokiessa opiskelun mielekkäänä, mikä vähentäisi nuorten syrjäytymistä. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma tukisi oppilaiden tasa-arvoa, koska silloin myös vähemmän koulutettujen lapset saisivat enemmän tukea opiskeluunsa.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP toimii sen puolesta, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehdään lisäys henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadinnasta jokaiselle oppilaalle. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekeminen sisällytetään samalla joko opinto-ohjaajan tai erityisopettajan toimenkuvaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 142

  • Tammikuu 2017

    Asia ei ole edennyt aloitteessa kuvatulla tavalla, vaikka opintojen ohjauksen merkitys on tunnustettu tapana ehkäistä syrjäytymistä. Ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä jokaisen opiskelijan opiskelupolku on tarkoitus henkilökohtaistaa ja laatia tätä varten henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.


Kommentoi

Tietosuoja