Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja viittaa sivistyspoliittiseen ohjelmaan.

Sosialidemokratia on koko historiansa ajan ollut sivistysliike, jonka tavoitteena on jokaisen ihmisen vapauttaminen niistä kahleista, joilla tausta voi rajoittaa hänen mahdollisuuttaan elää todeksi oma lahjakkuutensa ja toteuttaa itseään omassa ainutkertaisessa elämässään.

Sosialidemokraattinen sivistyspolitiikka tavoittelee maailmaa, jossa jokainen ihminen saa elää ainutkertaisen elämänsä vapaana kivusta, sorrosta, tietämättömyydestä ja köyhyydestä. Maailmaa, jossa jokainen ihminen saa elää rikkaan elämän ihmisenä, päämääränä itsessään.

Sivistys on yksi niistä lukuisista tärkeistä, toisiinsa tiiviisti liittyvistä arvoista, joiden edistäminen muodostaa sosialidemokraattisen yhteiskuntapolitiikan. Sosialidemokraattisen puolueen hallitus ja eduskuntaryhmä ovat johdonmukaisesti tehneet ja tulevat tekemään työtä tasa-arvoisen sivistysyhteiskunnan puolesta. Sivistyksen edistäminen on osa sosialidemokraattista työtä vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta, yksi tapa, joilla näitä arvoja toteutetaan.

106 Sivistys SDP:n kantavaksi teemaksi

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry:n aloite

Koulutuspolitiikka on tärkeintä vapauttavaa, solidaarista ja oikeudenmukaista politiikkaa. Koulutuspolitiikka pitää nostaa politiikan keskiöön kunnallisella, valtakunnallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Hyvä elämä rakentuu tasa-arvoiselle lapsuudelle ja nuoruudelle, jonka pohja luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusasteella. Hyvä yhteiskunta rakentuu tasa-arvoiselle koulutuspolitiikalle, joka vapauttaa yksilöt ja tarjoaa heille täysipainoisen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Koulutuspolitiikalla on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten kehitykseen ja heidän mahdollisuuksiinsa pärjätä yhteiskunnassa ja elämässä.  Kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus osallistua maksuttomaan varhais- ja esiopetukseen sosioekonomisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Päiväkotien, koulujen ja opetuksen eriytyminen alueen sosioekonomisen rakenteen mukaan on pysäytettävä.

Myös peruskoulu on tulevaisuudessa oppijalle maksuton, yhdenvertainen, yhtenäinen, inspiroiva ja moniarvoinen. Peruskoulussa sivistyksen siemenet kasvavat taimiksi, joita pitää vaalia huolella. Kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua opetukseen ja yhteiseen elämään koulussa. Suuri rooli kouluissa on ammattitaitoisella opetus- ja hoitohenkilöstöllä, joka takaa korkeatasoisen opetuksen, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kehittää omia kykyjään turvallisessa ympäristössä.

Toisella asteella oppilailla pitää olla mahdollisuus joustavasti ottaa tutkintoonsa mukaan sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja. Riittävän laajat yleissivistävät opinnot takaavat kaikille realistiset mahdollisuudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa sekä valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Toisella asteella, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opettajien ammatillisiin ja pedagogisiin taitoihin. Oppivelvollisuusikää on nostettava niin, että se kattaa kokonaan toiseen asteen tutkinnon suorittamisen. Oppimateriaalien on oltava oppijoille maksuttomia kaikilla koulutusasteilla. Laadukas ja riittävästi resursoitu ura- ja opinto-ohjaus perus- ja toisella asteella tukee nuoria löytämään juuri heille sopivan ja kiinnostavan alan.

Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Heikon luokkaliikkuvuuden ongelmaa ei ratkaista muuttamalla korkeakoulutusta maksulliseksi edes osittain vaan mahdollistamalla kaikille aiempaa paremmin pääsy korkeakoulutukseen. Korkeakoulutukseen pääsyyn ei saa vaikuttaa nuoren sosioekonominen tai etninen tausta eikä vanhempien koulutuksen taso.

Koulutuksella on merkittävä yksilön omia voimavaroja vahvistava rooli. Koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja aktiiviseen kansalaisuuteen; emansipoida yksilöt riippumatta heidän sukupuolestaan ja sosioekonomisesta tai kulttuurisesta taustastaan.

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry esittää, että

Sosialidemokraattinen puolue nostaa sanan “sivistys” sanojen “oikeudenmukaisuus” ja “työ” rinnalle. Puolueen tulee jatkossa olla sivistyksen, työn ja oikeudenmukaisuuden puolue. Sosialidemokraattisen puolueen hallituksen ja eduskuntaryhmän tulee johdonmukaisesti tehdä työtä tasa-arvoisen sivistysyhteiskunnan puolesta, joka kuuluu kaikille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 144

  • Tammikuu 2017

    Sivistyksen tärkeys otetaan huomioon mm. puolueen uudistettavassa periaateohjelmassa.


Kommentoi

Tietosuoja