Puoluekokous kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä edelleen kattamaan toisen asteen koulutus.

Puoluekokous kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä edelleen kattamaan toisen asteen koulutus ja viittaa sivistyspoliittiseen ohjelmaan.

Sosialidemokraatit ovat katsoneet, että yhteiskunnallinen kehitys ja työelämän osaamistarpeiden kasvu edellyttävät, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen jälkeisen koulutuksen. Tämän saavuttamiseksi SDP on kannattanut oppivelvollisuuden pidentämistä päättymään sinä vuonna, kun nuori täyttää 18. Oppivelvollisuus päättyy 18 ikävuoteen useissa Euroopan maissa sekä lähes kahdessakymmenessä Yhdysvaltojen osavaltiossa. Oppivelvollisuutta on viime vuosina pidennetty useassa maassa, jotta jokaiselle nuorelle voitaisiin varmistaa nyky-yhteiskunnan vaatimat ammatilliset ja yleissivistävät taidot ja valmiudet.

Istuva hallitus on päättänyt sosialidemokraattien vaatimuksesta, että oppivelvollisuus laajennetaan kattamaan toisen asteen opintojen ensimmäinen vuosi, millä voidaan varmistaa, että koko ikäluokka jatkaa opintojaan myös perusasteen koulutuksen jälkeen. Yksi vuosi toisen asteen opintoja ei kuitenkaan riitä tuottamaan nuorelle riittäviä ammatillisia valmiuksia, jotka mahdollistaisivat kestävän työmarkkinoille siirtymisen.

Yhteiskunnassa, jossa jokaisen kansalaisen edellytetään elättävän itsensä omalla työllään, pitää varmistaa, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus itsensä elättämiseen. Oppivelvollisuus on se keino, jolla yhteiskunta voi varmistaa, että jokainen saavuttaa riittävät valmiudet kestävän toimeentulon hankkimiseen ja siten itsenäiseen, ihmisarvoiseen elämään.

104 Oppivelvollisuus on pidennettävä kattamaan toisen asteen koulutus

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Peruskoulun päättävästä ikäluokasta kymmenesosa jää ilman koulutuspaikkaa toisella asteella. Kun toisen asteen koulutuksessakin on ongelmia opintojen keskeyttämisen kanssa, olemme tilanteessa, jossa 15–19 -vuotiaista suomalaisista pojista viidennes ei ole koulutuksessa eikä työssä. Tilanne on nykyisellään kestämätön.

Työmarkkinoiden kaivatessa jatkuvasti korkeampaa osaamista, ilman ammatillisesti eriytyvää koulutusta jäävien asema tulee olemaan erityisen vaikea tulevien vuosien työmarkkinoilla. Jos tilannetta ei korjata, on edessämme hyvin pitkäaikainen rakenteellinen työttömyys ja syrjäytyminen.

Erilaisilla varhaisen puuttumisen mekanismeilla on pyritty vähentämään koulutuksen keskeyttämistä peruskoulun jälkeen suhteellisen hyvin tuloksin. Pelkällä ohjauksella, vaikka aktiivisellakin, ei kuitenkaan voida estää keskeyttämistä kokonaan, vaan se vaatii kokonaisvaltaisempia toimenpiteitä.

Koulutusjärjestelmän tulee kyetä takaamaan kaikille kansalaisille riittävä osaaminen työmarkkinoilla ja riittävä sivistys mielekkään elämän elämiseksi ja aktiivisen kansalaisuuden saavuttamiseksi. Koulutusjärjestelmä on osa yhteiskunnallista toimintaa, jonka tulee taata, että kaikki kansalaiset ovat osallisia yhteiskunnan toiminnassa. Oppivelvollisuuden suorittamisen pitää antaa yksilölle riittävät tiedot ja taidot, jotta yksilöllä on perusedellytykset osallistua työmarkkinoille ja toimia aktiivisena kansalaisena.

Hallitus on rakennepoliittisessa ohjelmassaan päättänyt oppivelvollisuuden pidentämisestä vuodella. Uudistus parantaa toisen asteen opintojen alkuun saattamista, mutta ei varmista toisen asteen tutkinnon suorittamista. Koska tiedämme, että kestävä työllistyminen edellyttää vähintään toisen asteen koulutusta, tulisi oppivelvollisuuden avulla varmistaa, että koko ikäluokka sen saa.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP toimii sen puolesta, että oppivelvollisuutta pidennetään ensi vaalikaudella siten, että se päättyy kun toisen asteen tutkinto on suoritettu tai perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta on kulunut neljä vuotta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 141

  • Tammikuu 2017

    SDP luopui pitkäaikaisesta tavoitteestaan muiden hallituspuolueiden vastustuksen sekä muita tavoitteita priorisoidakseen syksyllä 2014 vaikka oppivelvollisuuden pidentämisestä olikin jo sovittu aikaisemmin.

     

    Oppivelvollisuuden pidentämisen tavoite kirjattiin uudelleen SDP:n koulutuspoliittiseen ohjelmaan. Oppivelvollisuuden pidentämisestä on käyty jonkin verran keskustelua nuorten syrjäytymiseen liittyvän keskustelun yhteydessä, mutta on epätodennäköistä, että asia etenisi tällä hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja