Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa sivistyspoliittiseen ohjelmaan.

Työelämän ja ammattikuvien jatkuvaan muutokseen voidaan vastata vain laaja-alaisella koulutuksella, joka antaa opiskelijalle riittävät edellytykset oman osaamisensa ja ammattitaitonsa jatkuvaan päivittämiseen ja kehittämiseen. Opiskelijan vapautta suorittaa omien tavoitteidensa mukainen toisen asteen koulutus pitää lisätä ja mahdollistaa ammatillisten ja yleissivistävien aineiden yhdistäminen.

Nykyinen ylioppilastutkinto, ammatilliset tutkinnot ja useamman tutkinnon suorittaminen niin sanottuna yhdistelmätutkintona säilyvät. Ylioppilastutkinnon tuottaman laajan yleissivistyksen ja ammatillisten tutkintojen tuottaman syvällisen, jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollistavan ammattitaidon varmistamiseksi ylioppilastutkinnon tai ammatillisten tutkintojen suorittamisen edellyttämien opintojen laajuutta ei ole syytä supistaa tai kaventaa. Mahdollisuus täydentää omaa osaamista tutkintorajojen yli ei tällöin vaaranna tutkinnon tuottaman yleissivistyksen tai ammatillisen osaamisen tasoa. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osia tutkinnosta ilman koko tutkinnon suorittamista. Pakolliset opinnot riippuvat nuoren suorittamasta tutkinnosta. Tutkintokohtaiset opintovaatimukset säilyvät nykyisessä muodossaan. Yksilöllisen tutkinnon rakentamista tuetaan opintojen ohjauksella.

Nuorisoikäluokkien pienentyessä oppilaitosten välisten etäisyyksien pitäminen kohtuullisina on mahdollista vain yhtenäisistä toisen asteen oppilaitoksista koostuvassa järjestelmässä. Rinnakkaisten oppilaitosten järjestelmä johtaa moninkertaiseen koulutukseen ja työmarkkinoille siirtymisen hidastumiseen. Yhtenäisessä järjestelmässä opiskelijan suunnitelmien ja opiskeluorientaation tarkentuminen tai muutos eivät johda moninkertaiseen koulutukseen.

SDP esittää toisen asteen yhtenäistä toista astetta, jossa voisi suorittaa joko nykyisenkaltaiset ammatillise tai lukiotutkinnot sekä myös tutkinnon, jossa yksilöllisesti voisi yhdistää eri tutkinnon osia ammatillisesta koulutuksesta ja yleissivistävästä.

103 Yhtenäiseen toisen asteen koulutukseen

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Suomalainen toisen asteen koulutus kaipaa rakenteellista uudistamista. Nykyjärjestelmän perusongelman muodostavat eriytyneen toisen asteen koulutuksen tehottomuus, rajoittavuus ja epätasa-arvoisuus.

Täysipainoinen toiminta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ovat tänä päivänä edellyttävät käytännössä toisen asteen koulutusta. Nykyinen järjestelmämme yrittää pakottaa nuoret jo peruskoulun jälkeen valitsemaan tulevaisuutensa ammatillisessa koulutuksessa tai lukion kautta korkeakoulussa. Käytännössä peruskoulun päättävien nuorten edellytykset tehdä koko elämänuraan vaikuttavia valintoja ovat heikot. Suurimmat erot syntyvätkin vanhempien mahdollisuuksista antaa lapsilleen tietoa ja kannustusta.

Käytännössä monet valitsevat lukion, koska saavat siten lisäaikaa valintojen tekemiseen ja suuri osa ikäluokasta päätyy suorittamaan useamman toisen asteen tutkinnon. Moninkertainen koulutus johtuu suurelta osin siitä, että järjestelmä sallii huonosti opintojen suunnan muuttamisen kesken toisen asteen opintoja.

Työmarkkinoiden osaamisvaatimusten noustessa vaatimukset myös monipuolistuvat. Kaikissa työtehtävissä tarvitaan aiempaa laajempaa yleissivistystä. Koulutusjärjestelmä on kuitenkin yhä järjestetty kuin järjestelmä tietäisi opiskelijoiden puolesta, ettei ammattiin opiskeleva voi tarvita tai haluta lukiotason yleissivistäviä opintoja eikä lukiolainen voi hyötyä ammatillisista opinnoista.

Toisen asteen koulutus tulisi yhdistää yhdeksi järjestelmäksi. Samassa oppilaitoksessa olisi tuolloin mahdollista opiskella niin yleissivistäviä kuin ammatillisia aineitakin.

Ylioppilastutkinnon tai sen osien suorittamisen edellytykset tulee säilyttää nykyisessä muodossaan, samoin ammatillisten tutkintojen tai yhdistelmätutkintojen suorittamisen edellytykset. Uudistunut toiminnallinen rakenne kuitenkin mahdollistaisi sen, että toisen asteen opiskelijoilla olisi halutessaan huomattavasti nykyistä laajemmat mahdollisuudet yhdistää yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja.

Uudistunut rakenne lisäisi nuorten mahdollisuuksia tehdä valintoja ja samalla vähentäisi tarvetta tehdä peruuttamattomia valintoja, kuten nykyjärjestelmässä peruskoulun jälkeen tapahtuu. Tämä lisäisi niin opiskelijoiden elämänhallintaa kuin järjestelmän joustavuuttakin.

Yhtenäinen toisen asteen koulutus mahdollistaisi myös kestävän oppilaitosverkon ylläpitämisen myös haja-asutusalueilla, joilla etäisyydet toisen asteen oppilaitoksiin uhkaavat muodostua kohtuuttoman pitkiksi.

Nykyinen koulutusjärjestelmä ei suurista saavutuksistaan huolimatta kykene antamaan kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä opin tiellä, koulutus periytyy yhä voimakkaasti. Koulutettujen vanhempien lapset menestyvät koulussa vähemmän koulutettujen lapsia paremmin. Siirryttäessä toisen asteen koulutukseen kesken murrosiän tuo ero sementoidaan.

Koulutusjärjestelmän tulee mahdollisimman joustavasti, tehokkaasti ja tasa-arvoisesti tuottaa työmarkkinoiden kaipaamaa osaamista. Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että koulutusjärjestelmä antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet valita oma elämänpolkunsa. Järjestelmän tulee antaa kaikille yksilöille taustastaan riippumatta monipuoliset mahdollisuudet tehdä omia valintojaan siten, että järjestelmän rakenne tekee yksilölle ja yhteiskunnalle haitallisten valintojen tekemisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Se, että kaikki nuoret opiskelisivat saman järjestelmän sisällä, ei poista valinnan mahdollisuuksia – se tekee todelliset valinnat mahdollisiksi.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP toimii aktiivisesti sen puolesta, että Suomessa siirrytään yhtenäiseen toisen asteen koulutukseen, jossa opiskelijoilla on nykyistä joustavammat mahdollisuudet yhdistää yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 140

  • Tammikuu 2017

    Maan hallitus ei ole valmistelemassa muutoksia ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyön tiivistämiseen. Sen sijaan ammatillinen perustutkintokoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus uudistetaan ammatillisen koulutuksen reformissa.

     

    Reformin valmistelussa toisen asteen yhteistyö ja esimerkiksi kaksoistutkintojen suorittamismahdollisuuksien turvaaminen ovat olleet vähän esillä. Hallituksen esitykseen sisältyvä ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen seuraavalla hallituskaudella vaikeuttaisi entisestään lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä.


Kommentoi

Tietosuoja