Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 44, mutta puoluekokous yhtyy aloitteisiin 45 ja 46.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen 44, mutta puoluekokous yhtyy aloitteisiin 45 ja 46.

Järjestöjen toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että niille on tarjolla toimivat pankkipalvelut. Pankkien lisääntyneistä velvoitteista ja sääntelystä ovat kärsineet erityisesti suomalaiset järjestöt pienimmistä yhdistyksistä aina suurimpiin hyväntekeväisyysjärjestöihin asti.

Valtion ei tule perustaa uutta pankkia. Nykyisten pankkien toimintaa tulisi kehittää säätelyä ja lainsäädäntöä kehittämällä SDP:n Toimivat pankkipalvelut – toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Toimenpide-ehdotukset kattavat yhdistyskentän kohtaamia haasteita, jotka ovat syntyneet sinänsä tarpeellisesta pankkien lisääntyneestä säätelystä ja velvoitteista. Toimenpiteitä esitetään mm. vuoropuhelun lisäämiseen, valvontaviranomaisten ohjeistuksen parantamiseen, avustuslainsäädännön uudistamiseen ja yhdistyslainsäädännön osalta nykyisten ei-rekisteröityjen toimijoiden toiminnan helpottamiseen.

Erityisesti vuoropuhelua ministeriöiden, viranomaisten, pankkien ja järjestöjen välillä tulee lisätä yhteisen tilannekuvan luomiseksi. Vuoropuhelun lisääminen ja järjestötoiminnan parempi tunteminen auttavat myös pankkeja, joilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa.

44 Järjestöpankki

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Nykyiset pankit eivät ymmärrä eivätkä osaa neuvoa yhdistyksiä talousasioissa. Myös yhdistystoiminta sekä lainsäädäntö ovat suurelta osalta pankeilla hukassa. Yleensä pankit käyttävät yhdistyksissä yrityslain säädäntöä ja vaativat yhdistyksiltä samoja asioita kuin yrityksiltä. Vaikka yhdistystoimintaa koskevat yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Puoluekokouksen tulisi vaatia, että Suomessa tulisi olla pankki, joka on perehtynyt yhdistystoimintaa ja lainsäädännön kunnollisesti. On siis saatava perustettua järjestöpankki palvelemaan yhdistyksiä.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

perustetaan järjestöpankki yhdistyksen tueksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 60

45 Tarvitsemme yhdistyksille oman tilimuodon

Malmin Sosialidemokraatit ry, Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry ja Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Jos yhdistys, esimerkiksi puolueosasto, koulun vanhempainyhdistys tai urheiluseura tarvitsee toiminnassaan pankkitiliä, pitää yhdistyksen tämänhetkisen lainsäädännön mukaan olla yhdistysrekisteriin merkitty, rekisteröity yhdistys, ry.

Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan rekisteröidyt yhdistykset ovat pankin näkökulmasta yritysasiakkaita ja niiden on käytettävä yritystiliä. Pankin on tunnettava asiakkaansa ja rekisteröidyn yhdistyksen tunteminen tapahtuu yhdistysrekisterin tietojen avulla.

Tämä on hyvä ja selkeä käytäntö ja ehkäisee omalta osaltaan esimerkiksi harmaata taloutta ja rahanpesun mahdollisuutta. Ongelmaksi on muodostunut yritystilien kustannukset. Suuri osa yhdistyksistä, esimerkiksi puolueosastoista, tarvitsee usein melko vaatimattomassa määrin pankin palveluja, joten yritystilin kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi yhdistyksen tarpeeseen nähden.

 

Yritystilin maksut vaihtelevat jonkin verran pankeittain. Maksut jakaantuvat avausmaksuun, kertamaksu ja kuukausittaiseen palvelumaksuun. Kuukausittainen maksu sisältää yleensä ne palvelut, mitä yhdistys tarvitsee. Lisäksi on yleensä joistain toimenpiteistä, esimerkiksi tiliotteen lähettämisestä, erillinen maksu.

Yritystilin juoksevat maksut ovat tällä hetkellä noin 20 euroa kuukaudessa. Se on noin 240 euroa vuodessa. Esimerkiksi oman SDP-osastomme, noin 60 jäsentä, ainoa tulonlähde ovat puolueelta saatavat jäsenmaksun palautukset, noin 550 euroa vuodessa. Tästä tulosta menee pankkimaksuihin lähes puolet. Tämä on kohtuutonta, kun tilitapahtumia pankissa on 8–15 kappaletta vuodessa. Yhdistykset eivät tarvitse nykyisenlaisen yritystilin laajoja palveluja, mutta joutuvat niistä maksamaan.

On pikaisesti selvitettävä, olisiko mahdollista perustaa rekisteröidyille yhdistyksille, joiden tulot ja menot ovat vähäiset, oma yhdistystilimuoto, jonka kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa tilitapahtumien määrään.

Malmin Sosialidemokraatit ry, Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry ja Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry esittävät, että

 

rekisteröityjen yhdistysten pankkipalvelumaksujen kohtuullistuttaminen on selvitettävä pikaisesti – yhdistyksille oma tilimuoto.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 60

46 Yhdistysten toimintamahdollisuudet pankkien ja joidenkin palvelutarjoajien asiakkaana

Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry.-Hammars och Gammelbacka Socialdemokrater HAF rf

Pankit vaativat yleishyödyllisiltä, pieniltäkin ja elinkeinotoimintaa harjoittamattomilta yhdistyksiltä, joiden kassavirta saattaa olla muutamia satasia vuodessa, määräajoin tunnistautumista. Tämä tarkoittaa nimenkirjoittajien passi- tai henkilökorttikuvien kuvaamista, toimittamista tunnistautumistietojen lähettäjälle ja tämän osaamista liittää kuvat pankin järjestelmässä oikeaan paikkaan. Monelle, erityisesti ikäihmiselle, tämä on kohtuuton vaatimus ja on jopa omiaan estämään järjestön toiminnan. Rahanpesulain määräyksiä tai pankkien ohjeistusta on syytä tarkastella.

Vaatimukset ovat ylimitoitettuja suhteessa rahanpesulakiin ja pankin toimintaa sääteleviin määräyksiin. Ohjeet ovat hyvin vaikeaselkoisia. Myös jotkin palveluntarjoajat käsittelevät mm viivästymismaksujen määräytymisessä yhdistyksiä yrityksinä, mikä on kohtuutonta pienille toimijoille. Pitäisi lainsäädännössä rinnastaa pienet yhdistykset (esim. kassavirran suuruuden perusteella määritellä euromääräinen taso) yksityisiin ihmiseen tai perustaa kolmas taso.

Pankeilta pitäisi pystyä edellyttämään paikan päällä asiointia, ei vain digitaalista yhteydenpitoa. Kyse on saavutettavuudesta, sekä fyysisestä että kognitiivisesta saavutettavuudesta. Joitain vuosia sitten Suomessa oli byrokratian purkutalkoot. On pankkien ja vapaaehtoisten toimijoiden työn tuhlaamista käyttää aikaa tällaiseen byrokratiaan, eli purkutalkoot voisivat jatkua.

Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry.-Hammars och Gammelbacka Socialdemokrater HAF rf esittää, että

SDP ryhtyy toimeen yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan helpottamiseksi pankkien ja joidenkin palveluntarjoajien asiakkaina.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 61


Kommentoi

Tietosuoja