Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Selkokielen tarve Suomessa kasvaa tulevaisuudessa. Esteettömien ja selkokielisten sisältöjen merkitys ovat myös demokratian toimivuuden kannalta suuri. Vaikea kieli on digitalisaation este ja uhkaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua ja osallistumista. Jokaisella tulee olla oikeus saada palvelua ymmärrettävällä kielellä. Selkokieliset tekstit hyödyttävät kaikkia kansalaisia, ei vain erityisryhmiä. Julkisessa hallinnossa ja julkisissa palveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävän kielen selkeyteen ja esteettömyyteen.

43 Julkisen kielenkäytön selkeyteen on kiinnitettävä huomiota

Joensuun Työväenyhdistys ry

Kieli on merkittävä tekijä ihmisen osallisuuden, yhteiskunnan kriisinkestävyyden ja vakauden taustalla. Ilman ymmärrettävää tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta ihminen ei voi olla aktiivinen toimija ja toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan. Julkisten palvelujen ja yleisemmin omien oikeuksien saatavuus on kielestä kiinni. Esimerkiksi työllistyminen vaatii työnhakijalta kielitaitoa mutta myös rekrytointijärjestelmien ohjeilta selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Julkisten palvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta onkin mahdollista parantaa panostamalla ymmärrettävään kieleen. Epäselvästä ja vaikeaselkoisesta kielestä sen sijaan ei hyödy kukaan.

Selkeä julkinen kielenkäyttö on konkreettinen tapa ehkäistä ja ratkaista monia yhteiskunnallisia ongelmia. Vaikeaselkoiset tekstit ovat ongelma hallinnon asiakkaille mutta myös hallinnolle itselleen. Säädöstekstien ilmaukset siirtyvät usein sellaisinaan muihin hallinnon teksteihin, kuten ohjeisiin ja päätöksiin. Esimerkiksi hyvän virkakielen koulutukset, ymmärrettävyyden arviointi säädösten vaikutusarvioinnin yhteydessä ja kielen asiantuntijoiden hyödyntäminen digitaalisten palveluiden kehittämisessä ovat keinoja, joilla julkisen kielenkäytön ymmärrettävyyttä ja siten kansalaisten yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n on aktiivisesti vahvistettava kansalaisten kielellistä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta parantamalla julkisten palveluiden kielen ymmärrettävyyttä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 59


Kommentoi

Tietosuoja