Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Ajattelutaitojen ja kriittisen lukutaidon opettaminen on tärkeää osana perusopetusta ja niiden vahvistaminen kaikilla koulutusasteilla on kirjattu puolueen poliittiseen ohjelmaan. Puoluehallitus ei kuitenkaan katso, että olisi perusteltu tavoite pyrkiä lisäämään uusia oppiaineita peruskoulun opetussuunnitelmaan.

92 Perusopetuksessa panostettava ajattelun taitojen kehittämiseen

Malmin Sosialidemokraatit ry

Yksi työkalu sivistyksen vaalimiseen yhä eriarvoistuvassa yhteiskunnassa voisi olla ajattelun taitojen kehittäminen, sillä ajattelua voi oppia kehittämään vaatimattomammillakin akateemisilla taidoilla. Yhteiskunnallemme asetetut haasteet kasvavat jatkuvasti. Haasteiden kohtaamiseen vaikuttaa keskeisesti se millaiset valmiudet peruskoulu uusille sukupolville antaa. Tällä hetkellä näyttävät lasten ja nuorten väliset erot sosiaalisessa käyttäytymisessä ja oppimistuloksissa kasvavan. Koulun on pyrittävä näitä eroja tasoittamaan ja ennaltaehkäisemään. Kouluopetuksella on kyettävä luomaan valmiuksia erilaisuuden kohtaamiseen ja erimielisyyksien käsittelemiseen rauhallisella perustelemisella sekä myös omia näkemyksiä suhteuttavalla ja kyseenalaistavalla tavalla. Voisimme rohkeasti tuoda filosofian ja psykologian perusteet jo vuosiluokille 7–9, kaikkien oppilaiden saataville. Näin ajattelun mekanismit ja ilmiöt voisivat tulla tutummiksi laajemmalle kansanosalle yleissivistyksenä. Psykologian ja filosofian perusteet voisi tuoda opetussuunnitelmaan omana oppiaineenaan, tai ne voisi sisällyttää selkeäksi omaksi kokonaisuudekseen esimerkiksi 7. luokan katsomusaineiden opintoihin.

Ajattelun taitojen kehittäminen on kuitenkin kansakunnan sivistyksen keskeinen kivijalka ja kaikkiin yhteiskuntaluokkiin ulotettuna yhteiskuntarauhan tärkeä osatekijä. Ajattelun taitojen kehittäminen voi edistää oppilaan itsetuntemusta, suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja ymmärrystä. Se voisi motivoida ja auttaa tunteiden käsittelyssä myöhemminkin elämässä. Siten se voisi osaltaan ennaltaehkäistä monia demokratiaa ja kansakunnan yhtenäisyyttä uhkaavia ääri-ilmiöitä ja luoda jatkumoa vakaudelle. Ja vakauden ja rauhan kautta pystymme paremmin luomaan turvaa ja hyvinvointia kaikille kansalaisille, sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ajattelun ja oppimisen taidot on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Tällainen toteutus tekee vaikeaksi taata, että jokainen oppilas oppii tarvittavat perusteet taidoista ennen kuin niiden soveltamista harjoitellaan eri oppiaineiden kontekstissa. Kaikille yhteinen filosofian ja psykologian perusteiden opintokokonaisuus tukisi riittävien perusteiden oppimista.

Malmin Sosialidemokraatit ry esittää, että

filosofian ja psykologian perusteet on tuotava osaksi vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 133


Kommentoi

Tietosuoja