Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Marinin hallituksen toteuttama oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut peruskoulun aloittamiseen verrattava historiallinen uudistus. Lyhyessä ajassa on nähty viitteitä koulupudokkuuden vähentymisestä. Uudistus on kuitenkin vasta alkuvaiheessa.

SDP haluaa uudistuksen avulla vahvistaa toisen asteen koulutuksen laatua, lisätä opiskelijoiden tukea ja kehittää opetuksen sisältöjä. Yhteistyötä peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen osalta on lisättävä, jotta siirtymät ovat joustavia ja perustaitojen osaamista voidaan vahvistaa.

Jokaiselle oppilaalle tulee tarjota edellytykset suorittaa peruskoulu siten, että oppivelvollisuuteen kuuluvat toisen asteen opinnot pystytään suorittamaan. Tämä tavoite on kirjattu myös puolueen poliittiseen ohjelmaan.

91 Perusopetuksen resurssit

Matinkylän Sosialidemokraatit ry

Vuonna 2021 Suomessa astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki. Oppivelvollisuus ei enää pääty perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen vaan jatkuu siihen saakka, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Osana tutkintokoulutusta voidaan järjestää myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja niille opiskelijoille, joilla ei ole tutkinnon suorittamisen kannalta riittäviä opiskeluvalmiuksia. Säädöskohta on alun alkaen tarkoitettu tukeman sellaisten aikuisopiskelijoiden opiskelua, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää.

Oppivelvollisuutta voidaan suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, joka antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Lähtökohtaisesti myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen ottamisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai suoraan tutkintokoulutukseen ei siis ole tarkoitettu otettavan sellaisia oppivelvollisia, jotka eivät ole perusopetuksen päättäessään saavuttaneet peruskoulun oppimäärää vastaavaa vähimmäisosaamista opiskeluvalmiuksien kannalta olennaisilla osa-alueilla. Näiden nuorten mahdillisuus jatkaa opintojaan nuorten perusopetuksessa on kuitenkin rajallinen. Kunnilla on mahdollisuus järjestää myös aikuisten perusopetusta, mutta siihen ei ole velvollisuutta. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi. Opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi koulutuksen järjestäjä voi myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Opiskelutavoitteiden saavuttamatta jääminen ei ole peruste lisäajan myöntämiselle.

Tilanne, jossa opiskelija ei ennen ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamista ole tosiallisesti saavuttanut perusopetuksen oppimäärää vastaavaa osaamista kuormittaa sekä opiskelijaa itseään että koulutuksen järjestämistä ja koko työyhteisöä. Koulutusjärjestelmän toiminnan kannalta selkeintä olisi, että oppivelvolliset saavuttaisivat perusopetuksen oppimäärää vastaavan osaamisen suoraan perusopetukseen varatussa ajassa. Tavoitteen saavuttamiseksi perusopetuksen järjestäjille on turvattava tarvittavat resurssit. Siltä osin, kun tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta perusopetuksessa, tulisi opintoja jatkaa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja muussa nivelvaiheen koulutuksessa siten että toisen asteen opinnoissa tarvittavat opiskeluvalmiudet olisi saavutettu ennen tutkintokoulutuksen aloittamista. Koulutuksen järjestäjän mahdollisuutta jatkaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijan opintoaikaa tulee laajentaa myös tilanteisiin, jossa riittäviä opiskeluvalmiuksia toisen asteen opintoihin ei tosiasiallisesti ole saavutettu. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous linjaa, että perusopetuksen järjestäjille on turvattava toiminnassa tarvittavat resurssit, jotta mahdollisimman moni peruskoulun oppilas tosiasiallisesti saavuttaa perusopetuksen oppimäärää vastaavan osaamisen ja että tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta on vahvistettava siten, että toisen asteen opinnoissa tarvittavat opiskeluvalmiudet on tosiasiallisesti saavutettu ennen tutkintokoulutuksen aloittamista.

Matinkylän Sosialidemokraatit ry esittää, että

perusopetuksen resurssit on varmistettava ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihetta vahvistettava.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 132


Kommentoi

Tietosuoja