Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamisesta, hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ja koulutuksen lisäämisestä. Puoluekokous ei pidä kuntoutuspsykoterapian maksuttomuutta yksinään vaikuttavana toimena, vaan katsoo, että mielenterveyspalveluita on kehitettävä kokonaisuutena ja kohti maksuttomuutta. Kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudet eivät saa kuitenkaan muodostua esteeksi hoitoon pääsylle, mikäli perustason hoito ei ole riittävää ja kuntoutuspsykoterapia on arvioitu tarpeelliseksi hoidoksi. Kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudesta tulisi luopua alle 18-vuotiaiden henkilöiden osalta.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamisesta, hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ja koulutuksen lisäämisestä. Puoluekokous ei kuitenkaan pidä kuntoutuspsykoterapian maksuttomuutta yksinään vaikuttavana toimena, vaan katsoo, että mielenterveyspalveluita on kehitettävä kokonaisuutena.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamisesta, hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ja koulutuksen lisäämisestä. Puoluekokous ei kuitenkaan pidä kuntoutuspsykoterapian maksuttomuutta yksinään vaikuttavana toimena, vaan katsoo, että mielenterveyspalveluita on kehitettävä kokonaisuutena. Kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudet eivät saa kuitenkaan muodostua esteeksi hoitoon pääsylle, mikäli perustason hoito ei ole riittävää ja kuntoutuspsykoterapia on arvioitu tarpeelliseksi hoidoksi.

– Muutosesitys 2

Lotta Hamari · Pirkanmaa

Lisäys päätösesityksen viimeiseksi lauseeksi: ”Kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudesta tulisi kuitenkin luopua alle 18-vuotiaiden henkilöiden osalta.”

– Muutosesitys 3

Helsingin Sosialidemokraatit ·

jatketaan päätösesitystä sanoilla ”ja kohti maksuttomuutta”

Aloitteessa esitetään Kela-korvattavan kuntoutuspsykoterapian maksuttomuutta ja hoitoon pääsyn nopeuttamista sekä psykiatrien ja psykoterapeuttien koulutuksen lisäämistä.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen huoleen siitä, että mielenterveysongelmissa hoitoonpääsy on liian vaikeaa ja hidasta. Myös ammattilaisia puuttuu alalta eivätkä yksityiset palvelut ole kaikkien ulottuvilla. Mielenterveysongelmiin vastaamisessa tarvitaan toimenpiteitä monella tasolla. Mielenterveyden kysymykset ovat terveyspolitiikan suuria haasteita, ja niihin on löydettävä vaikuttavia ratkaisuja nopeasti ja kokonaisuus hahmottaen. On satsattava erityisesti mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. Tärkeitä ovat matalan kynnyksen oikea-aikaiset palvelut ja etenkin lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjen ympäristöissä.

Yksittäisenä toimena Kela-korvattavan kuntoutuspsykoterapian muuttaminen maksuttomaksi ja siihen pääsyn nopeuttaminen ei ole vaikuttava toimi.

SDP:n johtama hallitus toimi määrätietoisesti mielenterveyden palveluiden parantamiseksi ja Marinin hallitusohjelman mukainen mielenterveysstrategia julkaistiin alkuvuonna 2020. Hallituskauden alussa perustason palveluiden saatavuus oli kauttaaltaan heikkoa. Lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoito puuttui lähes kokonaan.

Marinin hallitus tiukensi merkittävästi perusterveydenhuollon hoitotakuuta ja täsmensi sen koskevan myös mielenterveyttä. Perustason hoitoonpääsy on toteuduttava hoitotakuun mukaisesti 1.9.2023 alkaen kahdessa viikossa ja 1.11.2024 alkaen 7 vuorokaudessa. Painopisteen siirtäminen merkittävästi perustason hoitoonpääsyn parantamiseen johtaa myös vaativamman hoidon tarpeen vähenemiseen, kun ongelmia hoidetaan ajoissa.

Alueiden kehittämistyötä on rahoitettu merkittävästi ja rahoitusta on suunnattu psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoon ja saatavuuden parantamiseen perustasolla. Esimerkiksi Terapiat etulinjaan -hankkeessa on tuotu systemaattisesti mielenterveyden osaamista perustason hoitoon ja saatu näin hyviä tuloksia.

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille luo uusia mahdollisuuksia palveluiden yhteensovittamiseen ja kokonaisuuden koordinaatioon myös psykososiaalisten menetelmien osalta. Hoidon vaikuttavuuden nostaminen on välttämätöntä.

Osaajapulaan on löydettävä tehokkaita ratkaisuja. Tarvitaan sekä lisää eri tutkintoihin johtavaa koulutusta että nykyisen koulutuksen ja sen sisältöjen kehittämistä osaamistarpeita vastaavaksi. Myös kouluttajakoulutusta on vahvistettava.

Hallituskauden aikana on lisätty mielenterveysalan tutkintokoulutusta ja psykoterapeuttikoulutusta. Lisäksi STM:ssä mielenterveyden pyöreä pöytä teki esityksiä koulutuksen kehittämiseen. Nämä esitykset on vietävä toteutukseen. Psykoterapeuttikoulutus on kokonaisuudessaan saatava maksuttomaksi.

Kelan lakisääteisenä kuntoutuksena psykoterapiaa järjestetään terveydenhuollon tekemän arvion ja psykiatrian erikoislääkärin lausunnon perusteella. Kela korvaa 16–67-vuotiaan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutuspsykoterapiaa, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa vakuutetun työ- tai opiskelukykyä. Yli 16-vuotiaalla kuntoutuspsykoterapiassa on pääsääntöisesti omavastuuosuus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kuntoutujalle maksuton. Omavastuuosuuden maksuun on mahdollista saada myös toimeentulotukea.

Vuonna 2021 kuntoutuspsykoterapiaa sai kaikkiaan 60 800 henkilöä, ja kustannukset olivat 106,6 miljoonaa euroa (Kelan kuntoutustilasto 2021). Määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Osana monikanavarahoituksen purkamisen suunnitelmia myös on esitetty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille. Tätä voitaisiin parlamentaarisen työryhmän mukaan arvioida aikaisintaan vuonna 2025.

SDP katsoo, että mielenterveyden ongelmia tulee ratkaista kokonaisuutena siten, että panostetaan erityisesti perustason hoitoon pääsyyn ja palvelun vaikuttavuuteen, mikä purkaa painetta raskaammista ja pitkäaikaisista palveluista. Samalla on turvattava ihmisten oikeus saada aina tarpeensa mukainen hoito ja kuntoutus taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

68 Kela-korvattavasta kuntoutuspsykoterapiasta maksutonta

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit r.y.

Mielenterveyden sairauksista on tullut kansantauti. Yhä nuoremman sairastuvat. Mielenterveys-ongelmia esiintyy keskimääräistä enemmän alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä, joihin kuuluvilla ei ole kykyä maksaa omavastuu osuutta yksityisellä sektorilla. Julkisilla terveyspalveluilla ei ole tarjota apua ruuhkaisuuden tai osaamisen puutteen takia. Nuorten mielenterveys ongelmat ovat suurin syy sairauseläkkeelle joutumiseen. Hoitoon pääsy on vaikeaa ja kestää aivan liian kauan. Mikä on yhteiskunnassamme pielessä, kun niin monet sairastuvat mielenterveysongelmiin? Jotain olemme tehneet ja teemme väärin.

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit r.y. esittää, että

puoluekokous ottaa myönteisen kannan esitykseemme, että Kela-korvattavasta kuntoutuspsykoterapiasta tulisi tehdä maksutonta ja hoitoon pääsyä tulisi nopeuttaa. Psykiatrian lääkäreiden ja psykoterapeuttien koulutusta tulisi lisätä. Se toisi pidemmällä aikavälillä helpotusta nykyiseen vaikeaan tilanteeseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 96


Kommentoi

Tietosuoja