Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Julkisten palveluiden aidon esteettömyyden varmistaminen on yhä tärkeämpää etenkin väestön vanhetessa ja digitalisaation edetessä. Palveluissa käyntiasiointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt. Alle 50-vuotiaat suosivat digitaalisia, yli 50-vuotiaat käynti- ja puhelinpalveluita. Kun digitalisaatiolla haetaan säästöjä, tulee samalla varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus yhdenvertaisesti käyttää palveluita. Lainsäädäntö velvoittaa jo nyt julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä saavutettavuuden varmistamiseen, esim. vammaispalvelulaki ja laki kotoutumisen edistämisestä. Tämän lisäksi palveluiden aito esteettömyys on varmistettava käytännön tasolla.

Valtionhallinnolla on käynnissä palvelu- ja toimitilaverkoston uudistamisprojekti, jossa tavoitteena on, että toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan eteen. Alueellisen tasa-arvon toteutumiseksi painopiste on etäpalveluissa, mutta käyntiasiointi ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden kehittäminen on tärkeää heitä varten, jotka eivät halua tai voi käyttää sähköisiä palveluita. Samaan aikaan suuria muutoksia on tapahtunut mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille sekä te-palveluiden kotoutumispalveluiden siirtyessä kunnille. Etenkin julkisia palveluita uudelleen järjestellessä ja digitalisoitaessa tulee varmistaa palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus.

125 Julkisten palveluiden esteettömyys ja yhdenvertaisuus varmistettava

Joensuun Työväenyhdistys ry

Ulkomailta Suomeen muuttavilla henkilöillä on julkisten palveluiden byrokraattisuudesta aiheutuvia hankaluuksia kotoutumisessa. Maahanmuuttajatyötä tekeville tilanne on ollut pitkään tuttu, mutta ongelma on tullut laajasti näkyväksi nyt, kun sotaa pakenevat ukrainalaiset ovat suomalaisten vapaaehtoisten tuella yrittäneet kotoutua Suomeen. Monet yhteiskunnan palvelut ovat vaikeasti saavutettavia, jos henkilöllä ei ole käytössään suomalaisia pankkitunnuksia, sirulla toimivaa kansallista henkilökorttia tai mahdollisuutta ladata erilaisia suomalaisia sovelluksia puhelimeen. Lisäksi hallinnollinen kieli on usein vaikeaa ja esimerkiksi erilaisten etuuksien tai työn hakeminen saattaa vaatia erilaisten profiilien luomista ja nettijärjestelmien tuntemusta.

Palveluita ei ole välttämättä mietitty riittävästi yhdenvertaisuuden tai esteettömyyden kannalta, monet palvelut ovat tarjolla pelkästään verkossa, eikä yhdenvertaisuuden huomiotta jättämisestä seuraa mitään sanktioita. Digitalisaatio marginalisoi useita eri ryhmiä: vanhuksia, vähävaraisia, heikosti kieltä taitavia neuroerityisiä ihmisiä, joten panostus esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen lisää palveluiden laatua kaikille.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että julkiset palvelut ovat aidosti esteettömiä ja yhdenvertaisesti ihmisten saatavilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 176


Kommentoi

Tietosuoja