Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Datapolitiikan linjauksia tulee kuitenkin sisällyttää osaksi poliittista ohjelmaa sen tulevissa päivityksissä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Datapolitiikan linjauksia tulee kuitenkin sisällyttää osaksi poliittista ohjelmaa sen tulevissa päivityksissä.

Digitalisaatio ja datatalous ovat ilmastonmuutoksen ohella suurin yhteiskuntaa muuttava megatrendi. Datan arvo yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Datatalouden, alustatalouden ja sujuvien digitaalisten palveluiden kehitys perustuu digitaalisen tiedon, eli datan, sujuvalle jakamiselle eri toimijoiden välillä. Datan laaja saatavuus ja hyödyntäminen ovat siis keskeisiä edellytyksiä innovaatioille ja kasvun mahdollisuuksille. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää, että yksilön digitaalisista oikeuksista ja esimerkiksi yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevista kysymyksistä pidetään huolta.

Suomen digitalisaatio- ja datapolitiikkaa on Sanna Marinin hallituskaudella pitkälti SDP:n johdolla kehitetty huomattavasti. Esimerkiksi Suomen digikompassi on vuoteen 2030 ulottuva kansallinen strateginen etenemissuunnitelma, joka luo kokonaiskuvan Suomen digitalisaatiokehityksestä ja ohjaa kansallisen kehitystyön suuntaa. Eräs digikompassin arvoista on ihmiskeskeisyys, joka koskee myös datan käsittelyä ja sisältää yksilön oikeutta hallita ja jakaa omaa dataansa, sekä yksilön oikeuksien, erityisesti yksityisyyden kunnioittamista.

Koska digitalisaatio on ilmiönä globaali ja datamarkkinoita hallitsevat pitkälti kansainväliset teknologiajätit, Euroopan unioni on tärkein vaikuttamisareenamme. Kansainvälisten yhtiöiden toimintaan tulee pyrkiä vaikuttamaan ennen kaikkea EU-sääntelyn keinoin, koska EU:lla on suurempana markkinana paremmat mahdollisuudet puuttua yhtiöiden toimintaan. Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat esim. vuonna 2022 voimaan astuneet EU:n digipalvelusäädös sekä datanhallinta-asetus.

SDP:n tulee toimia aktiivisesti myös digitalisaatio- ja datapolitiikan saralla, jotta voimme jatkossakin edistää käyttäjälähtöisiä digitaalisia palveluita sekä turvata yksilön digitaalisia oikeuksia. Jatkossa tarvitaankin lisää konkreettisia toimia sen eteen, että pystymme maana saamaan kasvua datataloudesta ja jotta samalla pystymme yhteiseurooppalaisesti varmistamaan yksilön mahdollisuudet hallita omaa dataansa. Erillisen SDP:n datapoliittisen ohjelman sijaan olisi kuitenkin parempi sisällyttää datapolitiikan linjauksia osaksi poliittista ohjelmaa. Linjauksissa on myös tärkeää huomioida paitsi tekoälyn käytön rajoitukset sekä yksilön digitaaliset oikeudet myös datatalouden mukanaan tuomat kasvun mahdollisuudet.

107 SDP:lle dataohjelma

Jyväskylän työväenyhdistys

Suomen sosialidemokraattinen puolue on toiminut monessa asiassa edelläkävijänä. Digitaalisen maailman ilmiöiden, kuten ihmisten henkilötietojen käsittelyn, tekijänoikeuksien ja tekoälyn suhteen puolueemme on kuitenkin jäänyt edelliselle vuosituhannelle muiden ottaessa edelläkävijyyden viittaa harteilleen. SDP on pienen ihmisen puolella. On turvattava jokaisen oikeus omaan digitaaliseen perintöönsä ja tekijänoikeuksiin somejättien sijaan. On löydettävä keinot vahvistavat ihmisten henkilötietojen turvaa yritysten käsissä. On myös luotava selkeät linjat siihen, miten tekoälyä voidaan käyttää ihmisten tunnistamisessa, ihmisten jaottelussa ja ihmisiä koskevissa päätöksissä. Puolueellemme tulee muodostaa selkeä linja tekoälyn hyödyntämiseen, datan käsittelyyn ja tekijänoikeuksiin.

Jyväskylän työväenyhdistys ry esittää, että

Suomen sosialidemokraattiselle puolueelle luodaan dataohjelma, jossa määritellään tekoälyn käytön rajoitukset ja etsitään keinot, joilla yksittäisen ihmisen digitaaliset oikeudet turvataan parhaalla mahdollisella tavalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 154


Kommentoi

Tietosuoja