Puoluekokous ei yhdy esitykseen. Puoluekokous korostaa laadun ja turvallisuuden olevan olennaisen tärkeää. Puoluekokous korostaa oikea-aikaisten palveluiden toteutumisen merkitystä. Yhdenvertaisen laadun perustana on vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi, jonka merkitystä palveluiden mitoittamisessa tulee vahvistaa.

Puoluekokous ei yhdy esitykseen. Puoluekokous korostaa laadun ja turvallisuuden olevan olennaisen tärkeää, mutta säännökset eivät voi olla liian yksityiskohtiin meneviä ikääntyneiden erilaisten ja yksilöllisten tarpeiden vuoksi. Puoluekokous korostaa oikea-aikaisten palveluiden toteutumisen merkitystä.

– Muutosesitys 1

Pia Hedman · Varkaus 1

Sote-valiokunta/Savo-Karjala; Pia Hedman, Virve Mikkonen, Tytti Luoma, Tarja Kärkkäinen

96. Kaikilla oikeus asua kotonaan: sitovat laatukriteerit ikäihmisten kotihoidolle vaalikaudella 2023-2027

Kommentti; Yhdenvertaisen laadun perustana on palvelutarpeen arviointi, joka on toteutettava moniammatillisesti perustuen asiakkaan todelliseen palvelutarpeeseen huomioiden kuntouttava työote.

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen sekä turvaaminen tasavertaisesti vaatii sisäisen valvonnan yhteiset pelisäännöt ja henkilöstön kuulemisen asianmukaisesti sekä osallistamisen valvontaan. Sisäinen valvonta kuuluu kunnan perustehtävään. Turvataksemme laadukkaat ja turvalliset sekä yhdenvertaiset palvelut ikäihmisille, tulee tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yritysten sisäistä valvontaa sekä valvonnan arviointia ja raportointia. Väärinkäytöksiä tulee estää ja laiminlyönneistä tulee rangaista asianmukaisesti.

Kannattajat
  • Sirpa Heiska

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen ja asettaa SDP:n tavoitteeksi sitovien laatukriteerien sekä
mitoituksen säätämisen vanhuspalvelulaissa myös ikäihmisten kotihoitoon.

Aloitteessa esitetään, että SDP asettaa tavoitteekseen sitovien laatukriteerien säätämisen ikäihmisten kotihoitoon. Kotihoidon laatukriteereistä ei ole vanhuspalvelulain säätämisen jälkeen linjattu puoluekokouspäätöksellä, mutta esimerkiksi vuoden 2017 puoluekokouspäätöksen mukaan hyvä vanhustenhuolto on turvattava riittävällä henkilöstömitoituksella, osaamisella ja tehtävärakenteilla paitsi hoivayksiköissä myös kotihoidossa.

Vaikka ikääntyvän väestön määrä kasvaa tulevina vuosina, ikäihmiset ovat aiempaa pidempään terveitä ja toimintakykyisiä. On samalla kuitenkin huomioitava, että ikääntyneen henkilön viimeisten vuosien avun ja tuen tarve ei vähene vaan kasvaa.

Hallitusohjelman tavoitteena on palauttaa luottamus vanhuspalveluiden laatuun, oikea-aikaisuuteen ja saatavuuteen. Tiekartan mukainen käytännössä todentuva resurssien lisäys ja toimintatapojen kehittäminen toteutetaan suunnitellusti ja varmistaen oikea kohdentuminen. Vanhuspalvelulaki päivitetään ja vanhuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta lisätään.

Ympärivuorokautiseen hoivaan säädetään henkilöstömitoitus. Uudistuksessa on huomioitava mahdollisimman monialainen, osaava ja riittävä henkilöstö, joka pystyy laaja-alaisesti huomioimaan ikääntyneen yksilölliset tarpeet ja muutokset hoitoisuudessa. Sitova 0,7 henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoivan yksiköissä tulee voimaan 1.8.2020. On oleellista, että sille on myös turvattu riittävä siirtymäaika 1.4.2023 asti. Mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon ensisijaisesti hoitoisuus. Samalla selkeytetään henkilöstön työnjakoa muun muassa tukipalveluiden osalta. Henkilöstömitoituksen ohella on olennaista kiinnittää huomiota myös vanhuspalveluiden johtamiseen ja omavalvontaan.

Suurin osa ikäihmisistä asuu kotona. Kotihoidon resurssien ja laadun vahvistaminen sekä omaishoidon kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä, osana sitä myös kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaaminen. Hallitusohjelman mukaisesti resurssien vahvistamisen ja lain päivittämisen lisäksi palvelujärjestelmää tulee kehittää. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta huolehtiminen, uudistuvat tavat toteuttaa palvelut, tavoitteellinen henkilöstöpolitiikka ja toimintakulttuurien integraatio ovat keskeisiä tekijöitä haettaessa ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Otetaan käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa.

96 Kaikilla on oikeus asua kotonaan: sitovat laatukriteerit ikäihmisten kotihoidolle vaalikaudella 2023 – 2027

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

Ikäihmisten laitoshoito on ympärivuorokautisesti palvelutaloissa tai muissa hoitolaitoksissa olevien vanhusten hoitoa.

Vanhusten kotihoito on sitä, että kunnan lähihoitaja tai vanhuksen kunnan antamalla palvelusetelillä ostama yrityksen hoitaja käy vanhuksen kotona kerran tai useammin päivässä.

Sanna Marinin hallitus toteuttaa kuluvalla hallituskaudella pitkään vaaditun laitoshoidon hoitajamitoituksen, joka hallituksen esityksessä on henkilöstömitoitus.

Tämän mukaan viimeistään vuodesta 2023 lähtien ympärivuorokautisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Silloin henkilöstömitoitukseen lasketaan vain välitöntä asiakastyötä tekevät.

Esitän, että

SDP asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleissa tavoitteekseen sitovien laatukriteerien säätämisen vanhuspalvelulaissa myös ikäihmisten kotihoitoon vaalikaudella 2023 – 2027. Laatukriteereillä voidaan säätää sitovasti muun muassa vanhuksen luona käytettävästä minimiajasta, siitä kuinka usein esimerkiksi viikon ajanjaksolla vanhuksen luona käyvän hoitajan on oltava hänen omahoitajakseen nimetty hoitaja sekä siitä, kuinka usein vanhuksen luona käyvä hoitaja voi vaihtua esimerkiksi viikon tai kuukauden ajanjaksona.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 188

  • Kesäkuu 2023

    Vanhuspalveluiden uudistamisen toisessa vaiheessa lisättiin vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Samalla uudistettiin kotiin annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien säännösten kokonaisuus sekä parannettiin palvelujen toteutumisen seurantaa.

    Uudistuksen sisältyy erityisesti kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen sekä asumispalvelujen monipuolistaminen. Lakiin lisättiin kotihoidon toteuttaminen kaikkina vuorokauden aikoina asiakkaan tarpeiden niin edellyttäessä. Muilta osin ehdotukset tähtäävät siihen, että iäkäs henkilö tosiasiallisesti saa ne palvelut, joiden tarve on palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä todettu ja joiden pohjalta hänelle on tehty palveluja koskeva päätös. Toiminta tulee organisoida ja henkilöstöresurssi tulee mitoittaa siten, että tämä toteutuu.

    Asumispalveluja koskevat uudistukset liittyvät palveluvalikoiman parantamiseen siten, että asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan nykyistä paremmin. Palvelujen kehittämistä tuetaan lainsäädäntötyön ohella toiminnallisella kehittämistyöllä.

    Vanhuspalveluiden uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa hyväksyttiin myös 1.4.2023 voimaan tullut esitys RAI-arviointivälineistön käyttämisestä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa (palvelutarpeen arviointi), jos hän alustavan arvion mukaan tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja hoitonsa ja huolenpitonsa turvaamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueen on huolehdittava, että RAI-arviointivälineistöä käytetään myös silloin, kun iäkäs henkilö saa edellä tarkoitettuja hyvinvointialueen järjestämiä palveluja ja hänen olosuhteissaan tapahtuu olennaisia muutoksia.


Kommentoi

Tietosuoja