Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta velvoittaa puoluetta seuraamaan rekrytukikokeilun tulokset ja kehittämään tukimuotoa siitä saatujen havaintojen pohjalta.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta velvoittaa puoluetta seuraamaan rekrytukikokeilun tulokset ja kehittämään tukimuotoa siitä saatujen havaintojen pohjalta.

Aloitteessa ehdotetaan palkkatukimallia, jossa start up -yritys saisi 50 % palkkatuen ensimmäiseksi 6 kk avainhenkilön palkkaamiseen. Aloitteen tavoite on Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen, jossa painotetaan palkkatuen käytön voimakasta lisäämistä. Hallitus aikoo toteuttaa rekrytukikokeilun, jossa selvitetään koeasetelman avulla palkkatuen vaikuttavuutta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Palkattavan  henkilön ei tarvitsisi olla työtön työnhakija.

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan 50 %:n palkkatuki on mahdollista ainoastaan epäedullisessa asemassa olevan työntekijän työhönottoa tukemaan. Tällaiseksi voidaan katsoa henkilö, jonka työttömyys on pitkittynyt tai esimerkiksi ikääntynyt työtön. Sanna Marinin hallitus tulee uudistamaan palkkatukea vähentämällä siihen liittyvää byrokratiaa, selkeyttämällä palkkatuen saamiseen liittyviä ehtoja ja lisäämällä palkkatukeen osaamisen kehittämisen elementtejä.

35 SDP ottaa tavoitteekseen esitellä käyttöön työllisyyden kasvattamisen mallien tueksi myös 'Icebreaker' mallin

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Tilanne

SDP on asettanut Suomen työllisyysasteen tavoitteeksi 75 prosenttia vaalikauden lopulla vuonna 2023, mikä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tarkoittaisi 60000 uutta työpaikkaa. Tavoite on nykyisessä talouden tilanteessa kunnianhimoinen. Edellinen hallitus pyrki nostamaan työllisyysastetta varsinkin työttömiä hätyyttämällä. Sillä tavoin ei kuitenkaan synny yhtään uutta työpaikkaa. Palkkatuki on ollut jatkuvasti käytössä. Sitä nykyinenkin hallitus aikoo käyttää. Palkkatukimalleja on erilaisia ja monetkin niistä ovat tarpeen yhdessä ja erikseen työllisyysasteen nostamiseksi. Kaikista Suomessa nykyisin käytössä olevista palkkatukimalleista puuttuu kuitenkin se ominaisuus, että niiden avulla syntyisi pysyviä ja uusia työpaikkoja. Työ loppuu yleensä samalla hetkellä, kuin palkkatukikin. Myös moninkertaistamisvaikutukset puuttuvat käytössä olevista malleista. ’Icebreaker’ mallin ideana on tehdä palkkatuella tuetuista työpaikoista pysyviä ja jopa moninkertaistaa ne. Mallissa kolmikantaisesti hyväksyttyyn tarkat kriteerit täyttävään start up yritykseen valitaan kolmikantaisesti se ensimmäinen asiantuntija, joka mahdollistaa yrityksen tulevaisuuden pärjäämisen ja kasvun, mutta jonka palkkaamiseen aloittelevan yrityksen rahkeet eivät meinaa täysin riittää. Sopivia kohdeyrityksiä ovat esimerkiksi aloittelevat teolliset tuotannolliset yhtiöt tai tietokoneohjelmia tekevät yhtiöt, jotka eivät syrjäytä muita yhtiöitä. Palkattava avainhenkilö on usein johtamisen, tuotannon, talouden tai markkinoinnin asiantuntija. ’Icebreaker’ mallissa asiantuntija palkataan työhön asiallisella palkalla, josta ensimmäiset puoli vuotta puolet maksaa työnantaja ja puolet työvoimaviranomainen. Puolen vuoden jälkeen asiantuntijan koko palkan maksaa työnantaja. Tanskan kokemusten mukaan puolen vuoden päästä asiantuntijan työpaikka on usein muuttunut pysyväksi ja parin vuoden päästä yhtiöön on palkattu jo muitakin ihmisiä töihin.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen esitellä käyttöön monien muiden työllisyyden kasvattamisen mallien tueksi myös ’Icebreaker’ mallin.

Perustelu

’Icebreaker’ mallilla syntyy pysyviä työpaikkoja, kun taas muilla palkkatukimalleilla työpaikat eivät jää pysyviksi.

Valtion ’Icebreaker’ tyyppiseen palkkatukeen sijoittama raha saadaan veroina ja maksuina muutamassa vuodessa takaisin korkojen kanssa eli kun mallia käytetään pitkäaikaisesti jatkuvasti, se tuottaa valtion kassaan koko ajan rahaa.

’Icebreaker’ mallin tekee älykkääksi sen moninkertaistamisen vaikutukset eli kun sen avulla yhä uusia start up yhtiöitä saadaan kasvu-uralle, työpaikkoja syntyy kiihtyvällä tahdilla lisää.

Mallin älykkyyttä on myös se, että samalla kun syntyy työpaikkoja, syntyy myös kasvuyhtiöitä, joista on Suomessa ollut huutava pula.

Malli vaatii täyteen vauhtiin päästäkseen pitkäjänteisyyttä eli käynnistymisaikaa. Työpaikkojen lisäämisen potentiaali saattaa Suomen kokoisessa maassa jäädä meneillään olevan hallituskauden aikana satoihin henkilöihin, mutta nousta seuraavan hallituskauden aikana jo tuhansiin henkilöihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 81

  • Kesäkuu 2023

    Rekrytukikokeilulaki on hyväksytty eduskunnassa. Rekrytukikokeilussa ensimmäistä työntekijää palkkaavat työnantajat saavat taloudellista tukea palkkakustannuksiin. Kokeiluun osallistuvat työnantajat arvotaan halukkaiden joukosta.


Kommentoi

Tietosuoja