Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen raskaan kuljetuksen valvonnasta ja edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että liikennevalvonnan ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnan vaikuttavuutta parannetaan ja niihin lisätään resursseja.

Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen raskaan kuljetuksen valvonnasta ja edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että liikennevalvonnan ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnan vaikuttavuutta parannetaan ja niihin lisätään resursseja.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous asettaisi tavoitteeksi palauttaa raskaan kaluston valvontayksikön poliisille tai jonkun muun valvovan viranomaisen käyttöön kabotaasin ja harmaan talouden kitkemiseksi. Vuoden 2017 puoluekokouksen aloitevastauksessa puoluekokous totesi, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän.

Puoluekokous ei tuolloin kuitenkaan nähnyt tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. Puoluekokous edellytti, että poliisin määrärahat ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle. SDP:n poliittisessa ohjelmassa todetaan, että ”liikennevalvontaa ei voi jättää kameroiden varaan, vaan siihen on varattava riittävät henkilöresurssit erityisesti raskaan liikenteen valvontaan”.

Ennen liikkuvan poliisin lakkauttamista omana yksikkönään ja sulauttamista paikallispoliisiin liikennevalvontaan käytetty työaika oli 630 henkilötyövuoden tasolla. Sipilän hallituksen aloittaessa vuonna 2015 määrä oli vielä 612 htv, josta 47 htv käytettiin raskaan liikenteen valvontaan (Lähde: Valtion budjetti 2016). Sipilän hallituksen lopettaessa vuonna 2019 liikennevalvontaan käytetty työaika oli pudonnut arviolta 428,5 htv.:n tasoon, josta raskaan liikenteen valvontaan käytettiin 41,5 htv. Rinteen ja myöhemmin Marinin hallitus nosti vuoden 2020 talousarviossa liikennevalvonnan tavoitteeksi 488 htv., josta raskaan liikenteen valvontaan 47,5 htv.

Raskaan liikenteen tehokas ja vaikuttava valvonta vaatii paitsi eri viranomaisten toimivaa yhteistyötä ja riittäviä resursseja, myös säädöspohjan tarkastelua ja viranomaisten työkalujen parantamista. Mm. kabotaasilainsäädännön kannalta on tärkeää saada EU:n liikkuvuuspaketti kunnialla maaliin. Sen tavoitteena on yhtenäistää Euroopan unionin kaupallisen tavara- ja henkilöliikenteen sääntelyä ja parantaa valvonnan edellytyksiä.

Olennaista on myös huolehtia siitä, että raskaan liikenteen väärinkäytöksistä seuraa aidosti vaikuttavia sanktioita, jotka eivät kohdistu pelkästään kuljettajaan, vaan yltävät myös tilaajavastuuseen asti.

193 Raskaan kaluston valvontayksikkö

Kuljetusalan Demarit ry

 

Liikkuvan poliisin ja sen harmaan talouden torjuntayksikön lakkauttamisen myötä raskaan liikenteen valvonnan määrä ja taso on oleellisesti heikentynyt. Samaan aikaan laiton kabotaasi maassamme on lisääntynyt merkittävästi. Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan kansallista, eli Suomen sisäistä liikennettä, jota tilapäisesti harjoitetaan toiseen EU-/ETA-maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla. EU:n ulkopuolelta, muun muassa Venäjältä, tulleilla ajoneuvoilla ei ole oikeutta ajaa Suomessa kabotaasiliikennettä.

Suomen lainsäädännössä laillisen kabotaasin määrä oli aikaisemmin rajattu kymmeneen kertaan kolmessa kuukaudessa. Sipilän hallitus kuitenkin kesällä 2016 poisti lainsäädännöstä kansalliset määräykset sekä käytännössä jätti kuljetusalan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ulkopuolelle.

Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä verojen kerääjä Suomessa; toimiala maksaa valtiolle veroina liikevaihdostaan lähes puolet, eli noin 2,7 miljardia euroa (2016) Laiton kabotaasi on todellinen uhka koko kotimaiselle kuljetuselinkeinolle.

Tarvitaan tehokkaita toimia laittoman kabotaasin kitkemiseksi kuljetusalalta. Kysymys on mitä suurimmassa määrin myös liikenneturvallisuudesta, sillä esimerkiksi 2016 elokuun tehoratsiassa joka toinen ulkomaalainen ajoneuvo määrättiin ajokieltoon huonon kunnon vuoksi. Myös ajo- ja lepoaika-asetuksen valvontaa tulee tehostaa lisäämällä tien päällä tapahtuvaa valvontaa.

Samoin eri viranomaisten hyvää yhteistyötä konkurssi- ja muiden rikosepäilyjen selvittämisessä on tehostettava, sillä valvonnan puutetta käytetään hyväksi tekemällä työtä kuljetusalalla harmaan talouden piirissä. Tehokas viranomaisyhteistyö on keino, jolla hämäräyrittäjät saadaan pois alalta.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous asettaisi tavoitteeksi palauttaa raskaan kaluston valvontayksikön poliisille tai jonkun muun valvovan viranomaisen käyttöön kabotaasin ja harmaan talouden kitkemiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 367

  • Marinin hallitus teki hallituskaudeksi periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi. Ohjelman johdosta harmaan talouden torjuntaan osoitettiin rahoitusta vuodelle 2021 4,7 miljoonaa euroa, vuodelle 2022 5,4 miljoonaa euroa, vuodelle 2023 3,9 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 osoitettiin 5 miljoonaa euroa. Raskaan liikenteen valvonta myös asetettiin yhdeksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista. SDP:n tulee huolehtia siitä, että työ harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi jatkuu pitkäjänteisesti myös alkaneella vaalikaudella.


Kommentoi

Tietosuoja