Puoluekokous yhtyy päätösesityksen ja sen tavoitteeseen edistää aktiivisesti kalastusta, rannikkoyhteisöjen elinkeinoja ja kehitystä.

Beslutsförslag

Partikongressen omfattar motionen och dess mål om att aktivt främja fiske, näringarna och utvecklingen i våra kustsamhällen. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja sen tavoitteeseen edistää aktiivisesti kalastusta, rannikkoyhteisöjen elinkeinoja ja kehitystä.

Partistyrelsens utlåtande

I regeringsprogrammet finns flera positiva inskrivningar om att främja fiske – i synnerhet yrkesfiske – samt fiskkonsumtion och hållbara fiskbestånd.

Bland de viktigaste verktygen för att uppnå detta finns programmet för främjande av inhemsk fisk, utvecklingsåtgärder för miljötillståndssystemet för fiskodling, stöd för fiskeriforskning och produktutveckling samt framtagande av ny teknik. Dessutom lovar man att främja mångsidigt nyttjande och användning av våra inhemska fiskar i offentliga upphandlingar. Dessutom är det viktigt att främja generationsskiften och möjligheter för nya företagare att komma igång med kommersiellt fiske.

Fiskförädling bör ha samma ställning som resten av livsmedelsindustrin i fråga om investeringsstöd. Export av fiskeriprodukter ska främjas och nya finansiella instrument utvecklas för att främja sektorns utveckling. Fiske bedrivs samtidigt som hänsyn bör tas till livskraftiga och hållbara fiskbestånd och -kvoter i EU som baserar sig på vetenskaplig forskning.

Olagligt fiske hanteras effektivt. Forskningsbaserad och reaktiv reglering av laxfiske genomförs både i havet och i floder för att förbättra vilda laxbestånd i Östersjön. Fiske regleras så att den genetiska mångfalden i bestånden inte äventyras.

Fiskbestånd regleras och förvaltas i samarbete med olika aktörer, inklusive lokala, ägare av vattenområden, organisationer och näringsidkare. En nationell strategi för lax och havsöring tas fram under 2020. Genomförandet av strategin utvärderas och beslut om dess fortsättning eller uppdatering fattas. Satsningar görs på forskning av fiskbestånd.

Särskilt i samband med yrkesfiske vill regeringen trygga förutsättningarna för yrkesfiske och minska på skadorna. Det är viktigt att planen för vård av sälbeståndet genomförs. Dessutom ska olika skadeförebyggande tekniker, fångstredskap och praxis utvecklas och stödjas. En ersättning kommer att införas för kostnaden som uppkommer till följd av avlägsnandet av sälar från fiskeredskap. Dessutom ska en nationell skarvstrategi tas fram och genomföras för att hantera beståndet och förebygga skador. Handläggningen av dispens för skarvjakt ska bli smidigare.

Partistyrelsen anser att det är viktigt för SDP att främja genomförandet av de ovan nämnda punkterna som tas upp i regeringsprogrammet och på så sätt trygga fiskenäringarna och deras livskraft i våra kustsamhällen. Dessutom är det viktigt för SDP att trygga förutsättningarna för rekreationsfiske, skydda vandrande fiskbestånd som är hotade samt öka dialogen mellan yrkes- och rekreationsfiskare.

 

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on runsaasti myönteisiä kirjauksia kalastuksen, etenkin ammattikalastuksen edistämiseksi, kalan kulutuksen lisäämiseksi ja kestävien kalakantojen takaamiseksi.

Tärkeimpinä keinoina voi mainita kotimaisen kalan edistämisohjelma, kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet, kalatalouden tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä uuden teknologian kehittämisen tukeminen. Lisäksi luvataan edistää monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä ja kotimaisen kalan käyttöä julkisissa hankinnoissa. Tärkeää on myös edistää sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien aloittamista kaupallisessa kalastuksessa.

Kalanjalostus tuodaan investointituissa samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden kanssa ja edistetään kalatuotteiden vientiä ja kehitetään uudenlaisia rahoitusvälineitä alan kehityksen edistämiseksi. Kalastusta harjoitetaan turvaten elinvoimaiset ja kestävät kalakannat ja ajetaan EU:ssa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä.

Laittomaan pyyntiin puututaan tehokkaasti. Toteutetaan tutkimukseen pohjautuvaa ja reaktiivista lohenkalastuksen sääntelyä merellä ja joella Itämeren luonnonlohikantojen parantamiseksi. Säännellään kalastusta siten, ettei kantojen geneettinen monimuotoisuus vaarannu.

Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kuten paikallisten, vesialueiden omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa. Toimeenpannaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa vuonna 2020. Arvioidaan strategian toteutuminen ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä. Panostetaan kalakantojen tutkimukseen.

Erityisesti ammattikalastukseen liittyen hallitus haluaa turvata ammatillisen kalastuksen edellytykset ja vähentää vahinkoja. Hyljekannan hoitosuunnitelma on tärkeää toimeenpanna. Kehitetään ja tuetaan vahinkoja ehkäiseviä tekniikoita, pyydyksiä ja käytänteitä. Otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista. Lisäksi laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia.

Puoluehallitus katsoo, että SDP:n on tärkeää edistää ko. hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa ja näin turvata rannikkoyhteisöjen kalastukseen perustuvat elinkeinot ja niiden elinvoimaisuus. SDP:lle on tärkeää turvata myös virkistyskalastuksen edellytykset, suojella uhanalaisia vaelluskalakantoja ja lisätä vuoropuhelua ammattikalastajien ja virkistyskalastajien välillä.

138 Motion om yrkesfiskets och kustsamhällenas överlevnad och utveckling

Närpes Socialdemokratiska Förening Rf:n jäsen Peter Sjökvist

 

Kustsamhällena längs de finländska kusterna har de senaste decennierna kämpat mot olika förbud och restriktioner för sin överlevnad. Med förbudet mot drivgarnsfiske på lax år 2008 raderades exempelvis de sista fartygen i den finländska drivgarnsflottan från kartan. Våra yrkesfiskare har otaliga vårar fått se sina fiskebragder befinna sig på torra land när laxen vandrat förbi på grund av olika regelverk och kvotsystem. Därtill har de senaste årens explosionsartade ökningar av skarvpopulationen längs med våra kuster även haft en allt större inverkan på fiskebeståndens storlek.

Ett fungerande yrkesfiske skulle vara en viktig delfaktor för att behålla en levande landsbygd och ge våra kustsamhällen möjligheter att utvecklas även i framtiden. Nya arbetstillfällen inom inte bara yrkesfisket och dess förädlingsindustrin, utan också andra relaterade näringar kunde skapas. En levande skärgård med välmående kustsamhällen skulle även göra många kommuner attraktivare både för boende och turister.

Därför yrkar jag på att

SDP och dess riksdagsledamöter aktivt arbetar för att en gång för alla bryta den negativa utvecklingen angående överlevnad och utveckling för fisket, kustsamhällena och landsbygden. Genom uppförandet av sådana strategier och åtgärder som tar sikte på att uppehålla långsiktiga och hållbara lösningar för landsbygden och dess näringar, där en positiv utveckling för kustsamhällena och dess invånare möjliggörs genom en sådan politik där kustsamhällena och dess befolknings behov tas i beaktande i en större utsträckning än vad som tidigare varit fallet.

 

Aloite ammattikalastuksen ja rannikkoyhteisöjen selviytymisestä ja kehityksestä

Suomen rannikoiden rannikkoyhteisöt ovat viime vuosikymmeninä taistelleet erilaisia rannikkoyhteisöjen selviytymistä uhkaavia kieltoja ja  rajoituksia vastaan. Lohen ajoverkkokalastuksen kiellon myötä vuonna 2008 poistuivat esimerkiksi Suomen ajoverkkolaivaston viimeiset alukset. Kalastajamme ovat keväisin nähneet, että he ovat kuivilla mailla, koska eivät ole voineet kalastaa lohta sääntelyn ja erilaisten ja kiintiöjärjestelmien vuoksi. Lisäksi rannikkojen merimetsokantojen räjähdysmäinen lisääntyminen viime vuosina on vaikuttanut myös kalakantojen kokoon.

Toimiva ammattikalastus on tärkeä osatekijä elinvoimaisen maaseudun säilyttämisessä ja rannikkoyhteisöjemme kehittymisessä myös tulevaisuudessa. Uusia työpaikkoja voitaisiin luoda paitsi ammattikalastukselle ja sen jalostusteollisuudelle myös muille siihen liittyville elinkeinoille. Elävä saaristo, jossa on hyvinvoivia rannikkoyhteisöjä, tekee monista kunnista houkuttelevampia niin asukkaille kuin matkailijoillekin.

Tämän vuoksi vaadin, että

SDP ja sen kansanedustajat pyrkivät aktiivisesti poistamaan kalastuksen, rannikkoyhteisöjen ja maaseudun selviytymisen esteitä. Tulee kehittää strategioita ja toimenpiteitä, joilla pyritään ylläpitämään maaseudun ja sen elinkeinojen pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja ja joilla mahdollistetaan rannikkoyhteisöjen kehitys. Tällöin tulee ottaa huomioon rannikkoyhteisöt ja niiden väestön tarpeet aikaisempaa laajemmin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 264

  • Kesäkuu 2023

    Kotimaisen kalan edistämisohjelma on hyväksytty ja julkaistu.  Kalan käytön edistäminen esiintyy myös ilmastoruokaohjelman luonnoksessa, joka on julkaistu, mutta ohjelma ei edennyt Marinin hallituskaudella hallituskumppanin vastustuksen vuoksi.


Kommentoi

Tietosuoja