Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen lukutaidon vahvistamiseksi. Esiopetuksen laajentamisen osalta viitataan aloitteen 124 vastaukseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen lukutaidon vahvistamiseksi. Esiopetuksen laajentamisen osalta viitataan aloitteen 124 vastaukseen.

Aloitteessa esitetään lasten lukutaidon parantamista. Lisäksi ehdotetaan kaksivuotista esiopetusta.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa todetaan, että jatketaan lukemista edistävää Lukuliike-hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää tänä vuonna varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle Oikeus oppia – tasa-arvoinen alku opinpolulle -kehittämisohjelman. Vuosille 2020–2022 ajoittuva ohjelma on hallituskauden merkittävin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistuva kehittämisen kokonaisuus.

Oikeus oppia -ohjelma koostuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi toteutettavista hankkeista. Hallitusohjelmaan kirjattuun perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan kolmen vuoden aikana 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 125 miljoonaa euroa.

Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeessa kavennetaan ja ennaltaehkäistään sosioekonomisesta taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja. Hankkeessa valmistellaan malli tasa-arvorahan vakiinnuttamiseksi vaikuttavaksi osaksi perusopetuksen rahoitusta. Lisäksi vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä lukutaitoa. Alueellista eriarvoistumiskehitystä ennaltaehkäistään.

Osana varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishanketta toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi. Varhaista perustaitojen oppimista parannetaan luomalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus.

Eduskunta myönsi ns. joululahjarahaa vuodelle 2020 1,4 miljoonaa euroa lukutaidon edistämiseen. Lukutaidon parantamiseen kohdennetulla lisämäärärahalla vahvistetaan viime vaalikaudella aloitettua Lukuliike-toimintaa, jonka viitoittamana laaditaan Suomeen kansallinen lukutaitostrategia. Jatkoa saavat myös Lukeva kunta -ohjelma sekä lukuagenttitoiminta. Lukukeskus saa määrärahaa kouluissa ja kirjastoissa toteutettavien kirjailijavierailuiden järjestämiseen, luku- ja kirjoitustaitoa edistävien työpajojen tuottamiseen sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lukutaidon tukemiseen. Lastenkirjainstituutti sai määrärahaa Lukemo-portaalin kehittämiseen.

110 Lasten lukutaidon osaamisen parantaminen

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

PISA 2018 tutkimuksen tuloksista on nähtävillä, että suomalaislasten lukutaidon osaaminen on heikentynyt koko vuosituhannen ajan. Hyvä lukutaito edistää menestymistä opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Huono lukutaito taas lisää syrjäytymistä. Lasten lukutaidon osaamisella on siis merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

https://lukukeskus.fi/heikko-lukutaito-voi-johtaa-syrjaytymiseen/

Erityisen huolestuttavaa PISA 2018 tuloksissa on heikkojen lukijoiden määrän kasvu ja sosioekonomisen aseman vaikutuksen vahvistuminen. Kielteinen suhtautuminen lukemiseen on tulosten mukaan lisääntynyt kaikilla, mutta erityisesti pojilla. Tyttöjen ja poikien välinen ero olikin PISA tuloksissa OECD maiden suurin. Kaikissa peruskouluissa tulee olla riittävät resurssit tarjota laadukasta, monipuolista ja innostavaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Erityisen tärkeää on, että kouluilla on riittävät resurssit tarjota lukemisen tukitoimia niille oppilaille, jotka sellaista tarvitsevat.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pisa-2018-suomi-lukutaidossa-parhaiden-joukossa

Lapsen lukemaan oppimisen edellytyksen alkavat kehittymään jo hyvissä ajoin ennen kouluikää. Kehityksen kannalta tärkeää on, että lapsi saa kasvaa kielellisesti rikkaassa ympäristössä, ja että hän saa aikuisen kanssa yhteisiä lukukokemuksia. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella pystytään tasaamaan lasten välisiä eroja. Varhaiskasvatukseen tulee turvata riittävät resurssit lasten kielellisen kehityksen tukemiseen. Tämä kuitenkin on mahdollista ainoastaan niiden lasten kohdalla, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen. Jotta lapset olisivat tasa-arvoisessa asemassa tulisi yhä useampi lapsi saada varhaiskasvatuksen piiriin. Ratkaisuna tähän on kaksivuotinen esiopetus.

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukutaito-kehittyy

Panostamalla lukutaitoa edistäviin toimiin puolueemme voi taistella entistä tehokkaammin tasa-arvon puolesta ja syrjäytymistä vastaan.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittävät, että

SDP ottaa tavoitteekseen lukutaidon edistämisen. Puolue sitoutuu turvaamaan riittävät resurssit äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen peruskouluissa tasapuolisesti, sekä kielellisen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. SDP edistää esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 216

  • Kesäkuu 2023

    Lukutaidon edistämisestä sovittiin Marinin hallitusohjelmassa. Hallitus käynnisti kansallisen lukutaitostrategian vuonna 2020. Hallitus on myöntänyt avustuksia lukemisen ja lukutaidon vahvistamiseen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen (4 miljoonaa euroa). Avustuksilla palkataan lukukoordinaattoreita, lukulähettiläitä ja sanataideopettajia.  Lisäksi huhtikuussa 2021 avattiin valtionavustushaku (4,9 miljoonaa euroa), jolla tuetaan nuorten lukutaitovalmiuksissa perusopetuksen yläluokilla. Tarkoituksena on vahvistaa vieraskielisten ja heikomman lukutaidon omaavien perusopetuksen 7–9 luokan oppilaiden lukutaitoa.

    Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman vuosille 2020–2023, ja se on osa hallituksen laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.


Kommentoi

Tietosuoja