Puoluekokous pitää perusteltuna, että työelämää kehitetään päivittämällä yhteistoimintalaki uudelle käytännönläheisemmälle tasolle työyhteisöjen kehittämiseksi ja työnsisältöjen rikastamiseksi.

Puoluekokous velvoittaa yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa, jonka kautta edistetään työntekijöiden laajempaa mukaan ottamista mm. yritysten toiminnan kehittämiseen ja uusien palvelu-, tuotanto- ja tuoteinnovaatioiden tekemiseen.

Työelämän kehittämiseksi tulee etsiä aktiivisesti myös uusia keinoja.

Samalla yhteistoimintalaki tulee muuttaa vastaamaan nykypäivän työelämää ja sen globaaleja haasteita yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhteistoimintalain epäkohtiin, joita käytetään työelämässä väärin.

Puoluekokous pitää perusteltuna, että työelämää kehitetään päivittämällä yhteistoimintalaki uudelle käytännönläheisemmälle tasolle työyhteisöjen kehittämiseksi ja työnsisältöjen rikastamiseksi.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala 1

Puoluekokous pitää perusteltuna, että työelämää kehitetään päivittämällä yhteistoimintalaki uudelle käytännönläheisemmälle tasolle työyhteisöjen kehittämiseksi ja työnsisältöjen rikastamiseksi. Samalla yhteistoimintalaki tulee päivittää vastaamaan nykypäivän työelämää ja sen haasteita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhteistoimintalain porsaanreikiin, joita käytetään työelämässä väärin.

– Muutosesitys 2

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Puoluekokous pitää perusteltuna, että työelämää kehitetään päivittämällä yhteistoimintalaki uudelle käytännönläheisemmälle tasolle työyhteisöjen kehittämiseksi ja työnsisältöjen rikastamiseksi. Kyse on työntekijöiden osaamisen ja innon arvostamisesta. Puoluekokous kannustaa yhteistyöhön työmarkkinajärjestöjen kanssa, jonka kautta edistetään työntekijöiden laajempaa mukaan ottamista mm. yritysten toiminnan kehittämiseen ja uusien palvelu-, tuotanto- ja tuoteinnovaatioiden tekemiseen.

– Muutosesitys 3

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä · Kaakkois-Suomi

Lisäyksenä: Työelämän kehittämiseksi tulee etsiä aktiivisesti myös uusia keinoja.

Aloitteessa esitetään työelämän kehittämistä ja yhteistoimintalain päivittämistä palkansaajien kannalta järkevillä tavoilla sekä uudenlaista osallistavaa ja innostavaa johtamista kaikille aloille.

Aloite on linjauksiltaan ja työelämän laadun sekä tuottavuuden parantamisen näkökulmista aivan SDP:n tavoitteiden mukainen. Tosin yksittäisten työantajien johtamisjärjestelmiin on lainsäädännölläkään vaikea puuttua ja saada tuloksia aikaiseksi, el-leivät omistajat sisäistä toimintaa kokonaisuutena, jossa henkilöstö on voimavara. Erilaisilla johtajuutta ja työelämää kehittävillä toimilla tavoitteeseen voidaan edetä.

43 Työelämän kehittäminen

Hamarin ja Gammelbackan demarit HTY ry – Hammars och Gammelbacka socialdemokrater HAF rf

Tuottavuuden nosto ei edellytä kiky-sopimuksen kaltaisia lisätyötunteja ilman palkkaa tai kriisilausekkeita, vaan aitoa yhteistyötä ja hyvää johtamista. Käytännössä SDP voisi laatia esimerkiksi ohjelman työelämän parantamiseksi, ottaa johtamisen käytännöt ja aidon yhteistyön työpaikoilla esille, kun seuraavan kerran neuvotellaan työmarkkinaratkaisuista ja vaatia yhteistoiminnan edistämistä lainsäädännön ja koulutuksen keinoin.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä tulee päivittää uudelle käytännön läheisemmälle tasolle ottaen esimerkkejä kehittyneimmistä työyhteisöistä.

A. Johtaminen, erityisesti ihmisten johtaminen – ihmisten osallistaminen aidosti työyhteisön kehittämiseen, on käytännössä olematonta. Sitoutumista voi syntyä vain osallistumisen kautta ja se edellyttää, että esimiehet ja johto osaavat osallistamisen taidon, mutta näin ei ole. Tämä johtaa työnsisältöjen kapenemiseen ja itsemääräämisoikeuden mitätöimiseen. Todellista sitoutumista ja kehittämishalua ei ole koska on ”ihan sama mitä täällä tekee, kun saman palkan saa kuitenkin”. Sosialidemokraattien tulee vaatia uudenlaista osallistavaa ja innostavaa johtamista kaikilla aloille, teollisuudesta ja palveluammateista julkiselle sektorille.

B. Työnsisältöjen rikastaminen. – On panostettava osaamisen kehittämiseen ja työnsisältöjen laajentamiseen joka myös pakottaa kehittämään johtamista koska huippuosaajat lähtevät, ellei heitä johdeta kunnolla. Olemme osittain palaamassa Taylorismin tielle, ellei jotain tehdä.

Hamarin ja Gammelbackan demarit HTY ry – Hammars och Gammelbacka socialdemokrater HAF rf esittää, että

SDP toimissaan edistää työelämän kehittämistä edellä mainituilla palkansaajien kannalta järkevillä tavoilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 81


Kommentoi

Tietosuoja