Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen tuoda seuraavalle puoluekokoukselle käsittelyyn esitys SDP:n poliittisesta ohjelmasta. Ohjelman valmistelu toteutetaan laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi.

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen tuoda seuraavalle puoluekokoukselle käsittelyyn esitys SDP:n poliittisesta ohjelmasta. Ohjelman valmistelu toteutetaan laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi.

 

Tähän aloitteeseen liittyvät puoluekokoukselle esitetyt ohjelma-, linjaus- ja toimintamallialoitteet:

 1. SDP kirjaa tavoitteekseen veroparatiisitalouden täydellisen lakkauttamisen ja laatii ohjelman (aloite 13).
 2. Toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhien lukumäärä käännetään laskuun/eläkeläisköyhyys poistetaan (aloitteet 50-53, 58, 60).
 3. Eläkeläisköyhyyden torjumiseksi oma eläkemalli, jossa otetaan huomioon niin muuttuvien työmarkkinoiden vaikutus eläkkeiden kertymiseen kuin verokohtelun tasavertaistaminen palkansaajien ja eläkkeensaajien välillä (aloite 55).
 4. Perusturva-/Yleisturvamallin käyttöönotto (aloitteet 68-69).
 5. Puoluekokouksen velvoitettava puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle uuden, joustavan perhevapaamallin (aloite 72).
 6. Alkoholipoliittinen linjaus puoluekokouskauden aikana (aloite 84).
 7. Välittömästi puoluekokouksen jälkeen laadittava perusteellinen analyysi yksin elävien asemasta ja heidän asemansa epäkohdista Suomessa. Siihen liitetään yksityiskohtainen ja kattava ja puolueen kaikkia toimijoita sitova poliittinen toimenpideohjelma epäkohtien korjaamiseksi (aloite 89).
 8. SDP rakentaa koulutuspoliittisen tulevaisuusvision, joka varmistaa nuorisotakuun toteutumisen ja laadukkaan koulutuksen turvaamisen kaikille (aloite 101).
 9. Puoluekokous päättää SDP:n liikuntapoliittinen ohjelman ottamisesta valmisteluun (aloite 113).
 10. Kaupunkipoliittinen ohjelma (aloite 115).
 11. Puolueen seuraavaan vaaliohjelmaan valmistellaan

– selkeät kannanotot kotimaisen ruokatuotannon, elintarviketeollisuuden sekä luomu- ja lähiruuan edistämisestä konkreettisesti ja elintarviketuotannon omavaraisuuden lisäämisestä

– suhtautuminen geenimanipuloituun (GMO) ruokatuotantoon

– tavoite työpaikkojen turvaamisesta kotimaisessa elintarviketuotannossa

– elintarviketeollisuuden viennin edistämiseen tähtäävät toimet (aloite 125).

 1. SDP käynnistää ohjelmatyön uuden sosialidemokraattisen digitaalisen vallankumouksen ohjelman laatimiseksi (aloite 136).
 2. Puoluekokous antaa puoluehallituksen tehtäväksi valmistella uusi globaali- ja kehityspoliittinen linjaus puoluevaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 aikana (aloite 144).
 3. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma (aloite 162).

15. SDP laatii mahdollisimman nopeasti oman monikulttuurisuuspoliittisen ohjelman (aloite 163).

Aloitteessa esitetään, että SDP:n puoluehallitus tuo seuraavalle puoluekokoukselle käsittelyyn esityksen SDP:n poliittisesta ohjelmasta, joka päivitetään jatkossa jokaisessa puoluekokouksessa. Ohjelman valmistelu tulee toteuttaa laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi.

SDP:n ohjelmatyötä kehitetään vastaamaan yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon tarpeita mahdollisimman kattavasti ja ajanmukaisesti. Aloitteen hengen mukaisesti on kuluvalla puoluekokouskaudella mm. toteutettu työryhmärakenteen muutos eduskunnan valiokuntajaon mukaisesti ja työskentely on nk. vastuutiimin (valiokunnan kansanedustajat, sihteeri(t) sekä alan asiantuntijoita) ja laajemman asiantuntijatyöryhmän kokonaisuus. Työryhmät ovat valinneet oman työskentelymuotonsa. Yhteisenä, läpikulkevana tavoitteena on ollut osallistaa työryhmätyöskentelyyn mahdollisimman laajasti ohjelmatyöstä kiinnostuneita jäseniä. Työryhmiä on rohkaistu mm. käyttämään teknologiaa hyödyksi kokousten järjestämisessä ja mm. webinaareja on hyödynnetty valmistelussa olevien ja valmiiden ohjelmasisältöjen tiedottamisessa. Valiokuntajaon mukaisen työryhmärakenteen kokemuksista kerätään palautetta puoluekokouskauden päättyessä. Palautteen pohjalta työskentelyä kehitetään edelleen.

Poliittinen toiminta elää jatkuvan, nopean toimintaympäristön muutoksen paineessa. Ohjelmatyötä ja sen myötä koko SDP:n poliittisen kentän toimintakykyä tulee kehittää vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Samaan aikaan ohjelma- ja vaikuttamistyön tulee nojata puolueen periaatteisiin ja toiminnan tulee kaikilla tasoilla olla selkeiden, yhteisesti sovittujen poliittisten päämäärien mukaista ja läpinäkyvää. Näin voimme vahvistaa luottamusta SDP:n toiminnan johdonmukaisuudesta kansalaisten keskuudessa. Läpinäkyvyyttä ja osallistumiseen innostavaa toimintatapaa on kehitetty mm. Kättä päälle –konseptilla, jossa kutsutaan järjestöjä ja elinkeinoelämän toimijoita yhdessä miettimään ratkaisuja yhteiskunnassa vallitseviin haasteisiin. Osallistavan kampanjakoulutuksen puitteissa on yhteistyössä TSL:n kanssa koulutettu puolueen järjestötoimijoita piirien alueille.

Aloitteessa esitetty poliittinen ohjelma kokoaisi alleen sektorikohtaiset ohjelmat ja toisi periaateohjelman yhdessä strategisten tavoitteiden kanssa aktiivisemmin myös lyhyen aikavälin tavoitteiden suuntaamisen pohjaksi. Puoluekokouskauden ajalle suunnattu poliittinen ohjelma edellyttää pidemmän aikavälin tulevaisuuteen tähtäävien ohjelmien aikatauluttamista ja purkamista osatavoitteisiin. Tämän toimintamallin myötä tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee suunnitella sekä puoluekokouskauden että ohjelmakohtaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

Poliittisen ohjelman alle koottaisiin voimassa olevat ohjelmat, jotka on toteutettu päättyvän puoluekokouskauden aikana, sekä vanhemmat voimassa olevat sektorikohtaiset ohjelmat. Tälle puoluekokouskaudelle esitetyt, puoluekokouksessa päätettävät ohjelmat, linjaukset ja mallit tultaisiin kokoamaan jatkossa osaksi SDP:n poliittista ohjelmaa.

Poliittisen ohjelman kokoaminen tulee toteuttaa digitaalisia työkaluja ja jäsenistön osaamista hyödyntäen mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti.

208 Sosialidemokraattiselle puolueelle poliittinen ohjelma

Vaasan Työväenyhdistys ry:n jäsen Matias Mäkynen, Lahden Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Rytkönen, Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Eetu Kinnunen, Kaarinan Työväenyhdistys Uurtaja ry:n jäsen Antti Mäki, Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Tino Aalto, Tampereen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Antti Hiitti, Muuramen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Jani Kokko, Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys Tasy ry:n jäsen Pirita Ruokonen, Myllypuron Sosialidemokraatit ry:n jäsen Esa Suominen ja Kemin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry:n jäsen Hilkka Halonen

Ihmiset ovat vieraantuneet puolueista. Tutkimusten mukaan esimerkiksi nuoret ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta, mutta eivät koe puolueita luontevaksi vaikuttamisen kanavaksi.

SDP:n puoluekokous hyväksyy jokaisessa puoluekokouksessa joukon poliittista linjaa määrittäviä puoluekokousaloitteita. Eduskuntaryhmän työssä aloitteisiin viitataan valikoivasti sen mukaan, miten ne tukevat ryhmän enemmistön kantaa. Hyväksyttyjen aloitteiden noudattamisen seuraaminen ja niistä ammentaminen piiri- ja paikallistasolla on hankalaa.

Sosialidemokraattiset nuoret ry hyväksyi uuden poliittisen ohjelmansa vuoden 2012 liittokokouksessa. Sen jälkeen poliittinen ohjelma on päivitetty jokaisessa liittokokouksessa kahden vuoden välein ja samalla poliittiset sektoriohjelmat on saatettu osaksi poliittista ohjelmaa.

SDP:n puoluehallituksen on laadittava seuraavalle puoluekokoukselle poliittinen ohjelma, johon on koottu eri politiikan alojen keskeisimmät linjaukset ja tavoitteet esimerkiksi eduskunnan valiokuntajakoa noudattaen. Näin puoluekokouksessa jäsenistö pääsee määrittämään puolueen kannat tärkeimpiin poliittisiin kysymyksiin ja puolueen jäsenten hyväksymä linja on helposti kiinnostuneiden löydettävissä. Puoluekokousten välillä ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia puoluevaltuuston käsittelyssä fyysisessä tai sähköisessä kokouksessa. Hallitusohjelmaneuvotteluiden ja puolueen poliittisen toiminnan tavoitteet määrittyvät poliittisen ohjelman pohjalle, mutta neuvottelutuloksina voidaan hyväksyä myös poliittisesta ohjelmasta poikkeavia kantoja.

Poliittisen ohjelman valmistelussa on mahdollisuus hyödyntää laajasti puolueen, sen lähijärjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan asiantuntemusta tekemällä valmisteluprosessista mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä alusta loppuun. Valmistelussa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisiä järjestelmiä, joiden avulla kaikki puolueen jäsenet pystyvät osallistumaan linjan muodostamiseen ja jopa äänestämään suurista linjaratkaisuista.

Kun puolueella on konkreettinen poliittinen tavoiteohjelma, johon vaikuttaminen tapahtuu konkreettisen, avoimen ja läpinäkyvän prosessin kautta, on puolueessa vaikuttaminen helpommin ymmärrettävää ja houkuttelevampaa myös uusille ihmisille. Samalla puolueen linja kirkastuu ja asiakeskustelu nousee puoluekokouksessa ja –valtuustossa ansaitsemaansa asemaan.

Esitämme, että

SDP:n puoluehallitus tuo seuraavalle puoluekokoukselle käsittelyyn esityksen SDP:n poliittisesta ohjelmasta, joka päivitetään jatkossa jokaisessa puoluekokouksessa. Ohjelman valmistelu toteutetaan laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 357

 • Heinäkuu 2020

  Viime puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus tuo nyt Tampereen puoluekokoukselle käsittelyyn esityksen SDP:n poliittisesta ohjelmasta. Ohjelmassa käydään laajasti läpi sosialidemokraattisia ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä tulevaisuudesta siirryttäessä kohti 2030-lukua. Ohjelman tavoitteena on määrittää periaatteistamme kumpuavat tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin ratkaisuja tarjoavat tavoitteet. Tavoitteet tullaan puolestaan konkretisoimaan keinoiksi toteuttamissuunnitelmissa. Tämän työn pohjalta muodostetaan sitten tulevat vaaliohjelmat.


Kommentoi

Tietosuoja