Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 192-196

Aloitteissa käsitellään jäsenvaalin tai neuvoa-antavan jäsenvaalin järjestämistä valittaessa puolueen puheenjohtajaa (aloitteet 192 ja 196) sekä hyväksyttäessä hallitusohjelmaa ja päätettäessä hallitukseen osallistumisesta (aloitteet 194 ja 195). Lisäksi aloitteessa 193 esitetään, että toimintatavaksi otettaisiin presidenttiehdokkaan valitseminen neuvoa-antavalla äänestyksellä, johon myös rekisteröityneet kannattajat voivat osallistua.

SDP:n sääntöjen mukaan jäsenäänestys järjestetään puoluekokousedustajien valitsemiseksi, kansanedustajaehdokkaiden nimeämiseksi, kunnallisvaaliehdokkaiden nimeämiseksi sekä neuvoa-antavana presidenttiehdokkaan nimeämiseksi. Jäsenäänestys toimitetaan lisäksi neuvoa-antavana ehdokkaiden asettamiseksi Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin, mikäli puoluevaltuusto niin päättää.

Puoluevaltuustolla on lisäksi oikeus päättää valtakunnallisen jäsenäänestyksen toimittamisesta muissa haluamissaan asioissa ja valinnoissa.

Suomen lainsäädännön mukaan jäsenäänestys voi olla henkilövalinnoissa ainoastaan neuvoa-antava. Sitovaa äänestystä ei voi järjestää myöskään sellaisista asioista joka on jo säännöissä määrätty jonkin/joidenkin elimen/elinten tehtäväksi (esimerkiksi hallitukseen osallistuminen).

Puolueen jäsenistön piirissä sekä puoluevaltuustossa on aika ajoin keskusteltu neuvoa-antavien äänestysten järjestämisestä. Syksyn puoluevaltuusto velvoitti kokouksessaan 19.-20.11.2016 puoluehallituksen valmistelemaan äänestysjärjestyksen niin, että valtuusto voi tarvittaessa tehdä päätöksen neuvoa-antavasta äänestyksestä.

Puoluehallitus pitää hyvänä periaatteena sitä, että SDP:n säännöt jatkossakin mahdollistavat enemmän kuin rajoittavat.

192 Puolueen puheenjohtajan valinta neuvoa-antavalla jäsenvaalilla

Järvenpään Työväenyhdistys ry

Jäsenvaalit ovat lähes ainoita vaikuttamiskeinoja, joissa kaikki puolueen jäsenet voivat vaikuttaa puolueen linjaan ja siihen ketkä siitä päättää sekä siitä ketkä sitä vievät eteenpäin. Vaikuttaminen on kuitenkin pääsääntöisesti välillistä vaikuttamista ja se ei täysin herätä mielenkiintoa, eikä aktivoi jäsenistöä. Kaikkien jäsenten mielenkiinnon lisäämiseksi puolueen päätöksentekoa kohtaan yhtenä jäsendemokratian edistämiseksi voisi olla, että puolueen puheenjohtajasta järjestetään neuvoa-antava jäsenvaali ennen puoluekokousta.  Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin valitut puoluekokousedustajat.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

puolueen puheenjohtajasta järjestetään neuvoa-antava jäsenvaali ennen puoluekokousta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 340

193 Neuvoa antava äänestys puolueen presidenttiehdokkaista, johon voivat osallistua sekä puolueen jäsenet että kannattajaksi rekisteröityneet henkilöt

Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Eurooppademarit – Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry kannattavat SDP:n presidenttiehdokkaan valinnan uudistamista.

Ehdokkaan valitsemisessa voitaisiin noudattaa esimerkiksi vuoden 1994 presidentinvaalia edeltänyttä esivaalitapaa, jossa kaikki sosialidemokraattisen puolueen kannattajaksi rekisteröityneet saattoivat osallistua SDP:n ehdokkaan valintaan. Näin myös muut kuin puolueen jäsenet pääsisivät osallistumaan presidenttiehdokkaan valintaan.

Eurooppademarit – Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan tarvittavat muutokset toimintatapoihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 340

194 Hallitukseen osallistumisesta neuvoa-antava jäsenäänestys

Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

SDP:n tulee selvittää jäsendemokratian lisäämisen ja jäsenten osallistumisen mahdollisuudet jäsenkyselyjen ja neuvoa-antavan jäsenäänestysten lisäämiseksi. Puolueen jäsenten osallistumista myös päivän politiikan tekemiseen tulee kasvattaa kaikin mahdollisin keinoin. Saksan SPD:n jäsenistö esimerkiksi ottaa kantaa puolueen osallistumisesta Saksan hallitustyöskentelyyn

Edellä olevan perusteella Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

puoluekokous hyväksyisi linjauksen, että SDP järjestää puolueen hallitukseen osallistumisesta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen hallitusneuvottelujen jälkeen. Äänestys koskee neuvoteltua hallitusohjelmaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 340

195 SDP päättää hallitusohjelman hyväksymisestä ja hallitukseen osallistumisesta sitovan jäsenäänestyksen perusteella

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

Saksan sosialidemokraattinen puolue SPD järjesti joulukuussa 2013 ensimmäistä kertaa historiassaan ja ensimmäisenä saksalaisena puolueena jäsenäänestyksen siitä, hyväksyvätkö puolueen jäsenet hallitusneuvottelujen tuloksena syntyneen puolueiden sopimuksen hallitusohjelmaksi ja puolueen osallistumisen hallitukseen.

Ennen hallitusneuvotteluja SPD:n puoluevaltuusto asetti joukon keskeisiä tavoitteita, jotka hallitusneuvotteluissa pitää pyrkiä saavuttamaan. Puolue tiedotti hallitusneuvottelujen aikana niiden kulusta ja käsitellyistä asioista jatkuvasti jäsenistölleen mm. verkkosivuillaan. Neuvottelutuloksena syntynyt hallitussopimus (hallitusohjelma) julkaistiin puolueen verkkosivuilla, se lähetettiin jäsenille puolueen sähköisessä uutiskirjeessä ja siitä oli sähköinen tiivistelmä jäsenten saatavilla verkossa.

Hallitussopimuksen ja jäsenäänestyksen välillä SPD:n jokainen piiriorganisaatio järjesti vähintään yhden seminaari- ja keskustelutilaisuuden, johon alueen kaikki puolueen jäsenet saivat kutsun.

Jäsenäänestys järjestettiin postin välityksellä postiäänestyksenä.

Jäsenäänestyksen tuloksen oli määrä olla sitova, mikäli vähintään 20 prosenttia SPD:n jäsenistä antaa siinä äänensä. Vähintään 20 prosenttia äänesti ja SPD hyväksyi hallitussopimuksen (hallitusohjelma) ja tämän myötä hallitukseen osallistumisen sen mukaan, jäsenäänestyksen myönteisen tuloksen perusteella.

SDP:n jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta onnistui hyvin niin jäsendemokratian lisäämisen kuin teknisten toteutuksen kannalta. Esimerkki on erittäin rohkaiseva. Muissa saksalaisissa puolueissa heräsi keskustelu, miksei meidän jäsendemokratiamme ole samalla tasolla.

SDP:n on saksalaisen veljespuolueemme tavoin vaikutettava omalla esimerkillään hallituksen muodostamisen avoimuuteen ja jäsendemokratian ulottamiseen hallitusneuvotteluihin ja saatava siten muut puolueet mukaan.

SDP:n vuoden 2014 puoluekokouksessa valittu puheenjohtaja Antti Rinne esitti puheenjohtajakampanjassaan puoluetta uudistettavaksi siten, että ”porukka päättää” eli jäsendemokratiaa laajennetaan ja puolueen tärkeimpiin päätöksiin pääsee vaikuttamaan mahdollisimman suuri osa jäsenistä. Rinne tuli valituksi ja hänen ”porukka päättää” -linjansa on juuri oikea avoimen jäsendemokratian lisäämisen suunta.

SDP:n jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta vuoden 2019 hallitusneuvottelujen jälkeen olisi valtava edistysaskel ”porukka päättää” -periaatteen viemisessä sanoista tekoihin puolueessamme.

Esitän, että

SDP vuoden 2019 eduskuntavaalien ja sitä seuraavien eduskuntavaalien jälkeen järjestää aina hallitusneuvotteluihin osallistuessaan SPD:n mallin mukaisen tai vastaavan sitovan jäsenäänestyksen, jonka tuloksen perusteella SDP hyväksyy tai hylkää hallitusneuvotteluissa saadun tuloksen hallitusohjelmaluonnokseksi ja samalla puolueen osallistumisen hallitukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 341

196 Puheenjohtajan valinta

Kokkolan Sosialidemokraatit ry

Yhteiskunnallinen kehitys on edellyttämässä myös poliittisten puolueiden toimintatapojen muuttamista. Jäsenkunnan aktivointi ja osallistaminen esim. oman puolueemme toimintaan on toki monitahoinen kysymys, eikä ole olemassa yksinkertaisia vastauksia siihen, miten toimien varmuudella tavoitteeseen voitaisiin päästä.

Maamme poliittisessa toiminnassa on jo useamman vaalikauden mittainen kokemus siitä, että Tasavallan Presidentti on valittu suoralla kansanvaalilla. Perustellusti voidaan sanoa, että Presidentin valinnassa nykyinen vaalijärjestelmä on toiminut hyvin. Voidaanko ajatella, että näitä hyviä kokemuksia suorasta kansanvaalista voidaan soveltaa laajemmalti yhteiskunnassamme?

Mielestämme oman puolueemme toiminnan kehittämisessä voitaisiin edetä jäsenkunnan osallistamisen suuntaan. Eräs tapa sen toteuttamiselle voisi olla rohkea siirtyminen puolueemme puheenjohtajan vaalissa suoraan jäsenkunnan valintaan. Uskomme, että valinnan siirtämisellä äänioikeutetuille jäsenille voidaan lisätä kiinnostusta puoluetta ja sen toimintaa kohtaan. Samalla vähenisivät puheet siitä, ettei yksittäisellä jäsenellä ole vaikuttamisen mahdollisuuksia puolueen toiminnassa, jäsenmaksun maksuvelvollisuus kyllä.

Kokkolan Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueessamme käynnistetään toimenpiteet siirtymisestä puheenjohtajavaalissa suoraan jäsenvaaliin tai vähintään neuvoa antavaan jäsenvaaliin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 342


Kommentoi

Tietosuoja