Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty tavoite on kannatettava. Siinä esitettyä koulutusta ja valmennusta järjestetään jo nyt sekä puolueen, piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen, puolueosastojen että TSL:n toimesta ja yhteistyössä näiden tahojen kesken. Koulutustoimintaa tulee edelleen kehittää ja siten antaa lisää valmiuksia SDP:n jäsenille eväiksi menestyksekkääseen toimintaan luottamustoimissaan.

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty tavoite on kannatettava. Siinä esitettyä koulutusta ja valmennusta järjestetään jo nyt sekä puolueen, piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen, puolueosastojen että TSL:n toimesta ja yhteistyössä näiden tahojen kesken. Koulutustoimintaa tulee edelleen kehittää ja siten antaa lisää valmiuksia SDP:n jäsenille eväiksi menestyksekkääseen toimintaan luottamustoimissaan.

Aloitteessa esitetään, että puolue valmistelee aatteellisen tietoisuuden vahvistamiseksi ja käytännön poliittisen toiminnan tukemiseksi valmennus- ja koulutusohjelman. Aloitteessa esitetään, että toteutus vastuutettaisiin kunnallis- ja piirijärjestöille.

Puolue toteuttaa yhteistyössä Työväen Sivistysliiton kanssa mm. valtakunnallisen hakumenettelyn kautta toteutettavia Poliittista korkeakoulua (Poliko), maailmanpolitiikan koulua sekä koulutuspoliittista korkeakoulua.

Edellisten lisäksi on aloitettu Osallistava kampanjakoulutus, jonka tavoitteena on kouluttaa jokaiseen piiriin aktiivisia ja osaavia kampanjatoimijoita. Koulutuksen aikana keskitytään sosialidemokraattisesta näkökulmasta mm. kunnallispolitiikan sisältöalueisiin ja niiden rahoitukseen, kuntavaikuttamiseen, kampanjaosaamiseen, varainhankintaan, vapaaehtoistyön johtamiseen ja kouluttajaosaamisen vahvistamiseen.

Vuoden 2017 suunnitelmissa on edellisten koulutusten jatkon lisäksi toteuttaa uuden jäsenen perehdytyspaketti verkkopohjaisena. SDP.fi-sivustolle on kerätty runsaasti aineistoa puolueen linjauksista ja ohjelmista.

Koulutustoimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä TSL:n, Kalevi Sorsa –säätiön ja muiden sisar- ja lähijärjestöjen kanssa. Piirien alueilla järjestetään lisäksi sekä piirijärjestöjen että kunnallisjärjestöjen ja puolueosastojen toimesta koulutusta ja tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

165 Aatteellisen tietoisuuden vahvistaminen puolueväen ja erityisesti aktiivitoimijoiden keskuudessa

Hakametsän Sosialidemokraatit ry

Sosialidemokraattien yhteiskuntaa rakentavaa roolia ja siihen liittyvää poliittisen toiminnan sisältöä tulee jatkuvasti arvioida ja suunnata peilaten käytännön ratkaisuja aatepoliittisiin linjauksiin. Samoin aatepoliittisten sisältöjen tulkintaa ja periaatteita on aina sovellettava kulloisenkin ajan tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen. Mistä puolueen jäsenet, eritoten uudet tulijat, mutta myös politiikassa toimivat kaaderit, saavat tarvittavan ”sosialidemokraattisen tietoisuuden”? Aikaisemmin puoluekaadereita kouliutui aatteellisesti puoluetta lähellä olleissa instituutioissa. Tämä yhteys on liudentunut, kun toimijoita on lakannut, ottanut uuden suunnan ja etäisyyttä aateperinnön vaalimiseen. Tämä heikentää puolueen kykyä toimia linjakkaasti yhä vaativammissa poliittisten valintojen tilanteissa. Aateperusteinen, mutta hyvin myös käytännön poliittista toimintaa tukeva koulutus/valmennus tulisi käynnistää kattavasti puoluekentässä.

Esimerkkinä voidaan käyttää seuraavaa: sosialidemokratian tavoitteita toteutetaan parhaiten vahvan valtion (kunnan) toiminnalla. Vain valtiollisen (kunnan) vallankäytön kautta on saatavissa todellisiksi ne taloudelliset, oikeudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset hyveet, mitä puolue yhteiskunnallisissa ohjelmissaan tavoittelee. Tietoisuus vahvan valtion (kunnan) mahdollisuuksista toimia yhteisen hyvän perusrakentajana nopeastikin muuttuvissa asetelmissa vaatii jatkuvasti päivitettävää tietoa, myös poliittisen aatelinjausten ajanmukaista tarkistus ja sovelluksia. Politiikassa toimivat tarvitsevat siis koulutusta ja valmennusta, mikä kytketään puolueen aatepohjaan ja sen käytännön soveltamiseen.

Politiikassa toimivien aatepoliittisen sisäistämisen tarve on erityisen vaativa nyt, kun uusliberalistinen aatepuuro median avustamana levittäytyy kaikkiin yhteiskunnallisiin teemoihin, nykyinen sote-valmistelu ääriesimerkkinä. Samoin lisääntyvä ylikansallinen liityntä poliittisiin prosesseihin kaipaa järjestettyä tiedon kanavointia ja yhteisiä linjauksiakin yli perinteisten yhteyksien ulottuen aina paikalliselle eli kuntatasolle.

Puolueen on omassa toiminnassaan nostettava aatteellinen ja ajankohtainen poliittinen valmennus uudelleen keskeiseen asemaan. Tällainen toiminta voisi käynnistyä vahvojen kunnallisjärjestöjen ja yhdistysten sekä piirijärjestöjen yhteisellä ponnistuksella. Työväen Sivistysliiton mahdollisuudet tuottaa mm. runko-ohjelmia ja sisällöllistä teemoitusta, valmennusaineistoa ynnä tarjota asiantuntijoita tulee ottaa luonnollisesti käyttöön. Samoin on käytettävä hyväksi yhteistyömahdollisuus ammattiyhdistysliikkeen alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Hakametsän Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolue valmistelee aatteellisen tietoisuuden vahvistamiseksi ja käytännön poliittisessa toiminnassa mukana olevien tukemiseksi valmennus- ja kouluttautumisohjelman, minkä toteutus vastuutetaan kunnallis- ja piirijärjestöille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 311

  • Heinäkuu 2020

    Koulutustoimintaa on kehitetty aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa. Puolue on yhteistyössä TSL:n kanssa puoluekokouskauden aikana järjestänyt koulutusta muun muassa yhdenvertaisuudesta, työnmurroksesta, kuntataloudesta, globaalitaloudenmuutoksista, inhimillisen toiminnan aiheuttamista muutoksista maapalolle sekä rakennemuutoksesta ja kaupungistumisesta.


Kommentoi

Tietosuoja