Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin transsukupuolisten ja intersukupuolisten henkilöiden aseman parantamisesta Suomen lainsäädännössä. Puoluekokous toteaa, että SDP toimii sen eteen, että jokaisella olisi oikeus saada juridinen sukupuolensa vahvistettua vastaamaan sitä sukupuoli-identiteettiä, jota hän sosiaalisesti ilmentää, ja että tähän liittyviä vaatimuksia ja menettelyä kevennetään.

SDP toimii sen eteen, että intersukupuolisuus ilmiönä tunnistetaan ja tunnustetaan lainsäädännössä tavalla, joka kunnioittaa yksilön mahdollisuutta itse määritellä sukupuoli-identiteettinsä ja että intersukupuolisten lasten sukuelinten kirurgisesta muokkaamisesta luovutaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin transsukupuolisten ja intersukupuolisten henkilöiden aseman parantamisesta Suomen lainsäädännössä. Puoluekokous toteaa, että SDP toimii sen eteen, että jokaisella olisi oikeus saada juridinen sukupuolensa vahvistettua vastaamaan sitä sukupuoli-identiteettiä, jota hän sosiaalisesti ilmentää, ja että tähän liittyviä vaatimuksia ja menettelyä kevennetään.

SDP toimii sen eteen, että intersukupuolisuus ilmiönä tunnistetaan ja tunnustetaan lainsäädännössä tavalla, joka kunnioittaa yksilön mahdollisuutta itse määritellä sukupuoli-identiteettinsä ja että intersukupuolisten lasten sukuelinten kirurgisesta muokkaamisesta luovutaan.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 152-153

Aloitteessa 152 esitetään, että puoluekokous velvoittaisi SDP:tä tavoittelemaan sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta tavoitteena sukupuolen itsemääräämisoikeus.

Aloitteessa 153 esitetään, että puolue kannattaisi juridisen sukupuolen vaihtamista omalla ilmoituksella ja kolmannen sukupuolen lainsäädännöllistä tunnustamista.

Juridisen sukupuolen vaihtamista koskeva lainsäädäntö

Puoluehallitus lausuu käsityksenään, että sukupuoli-identiteetti on yksilön yksityiselämän ydinaluetta. Biologisen sukupuolen käsitteellinen dikotomia ei riitä kuvaamaan sukupuoli-identiteettien moninaisuutta.

Suomen lain mukaan lapsi on synnyttyään rekisteröitävä jompaankumpaan sukupuoleen kuuluvaksi. Väestötietojärjestelmään kirjatun sukupuolen juridinen merkitys on vähentynyt yhteiskunnallisen kehityksen myötä ja tulee ennestään vähenemään, kun vuodenvaihteessa 2017 avioliittolainsäädäntö muuttuu sukupuolineutraaliksi. Lainsäädännössä on kuitenkin yhä myös säännöksiä, joiden suhteen sukupuolella on merkitystä.

Siinä missä sukupuoli-identiteetti on korostetun yksityisasia ja kiistatta yksityisautonomian piirissä, juridisella sukupuolella on merkitystä pääasiassa tilanteissa, joissa se määrittää yksilön oikeuksia suhteessa toisiin yksilöihin. Tämän vuoksi juridinen sukupuoli ei ole puhtaasti yksityisasia.

Kun juridinen sukupuoli määrittää lukuisissa tilanteissa yksilön sosiaalista asemaa, tulisi yksilöllä olla oikeus saada se vastaamaan sitä sukupuolta, jota hän itse kokee olevansa ja jota hän sosiaalisesti ilmentää. Juridisen sukupuolen vaihtaminen liittyy usein prosessiin, jossa sukupuolta korjataan lääketieteellisin keinoin. Näin ei kuitenkaan aina ole ja jotkut juridisen sukupuolen vaihtamista hakevat eivät halua lääketieteellistä sukupuolen korjaamista, vaan juridisen sukupuolen vaihtaminen yhdessä heidän kokemansa sukupuoli-identiteetin kanssa on riittävä.

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskevan laki asettaa ehtoja sille, että henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty. Henkilön on oltava täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Lisäksi laissa on vielä toistaiseksi vaatimus naimattomuudesta tai vaihtoehtoisesti puolison suostumuksesta. Tämä kuitenkin poistuu laista 1.3.2017 alkaen jo hyväksytyn lainmuutoksen (252/2106) johdosta.

Lisäksi lain vaatimuksena on, että henkilö esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

SDP:n puoluekokous on 2012 päättänyt, että se pyrkii lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan vaatimuksen poistamiseen laista. Tällä hetkellä asiaa koskeva lakialoite on käsiteltävänä eduskunnassa ja sen allekirjoittajina on suuri osa SDP:n eduskuntaryhmän kansanedustajista.

Puoluehallituksen käsitys on, että vaatimus sukupuoli-identiteettiin liittyvästä lääketieteellisestä selvityksestä on käytännössä muodostunut tarpeettoman raskaaksi. Lääkäreille on asiassa tullut rooli, jossa heidän odotetaan toimivan tuomareina ja kykenevän varmistumaan henkilön identiteetistä. Kun käytännössä vaaditaan vielä kahden eri lääkärin lausunnot, on lopputuloksena hidas ja raskas prosessi, joka asettaa juridisen sukupuolensa vaihtamista hakevan henkilön lisäksi myös häntä hoitavat lääkärit vaikeaan asemaan.

Puoluehallituksen käsityksen mukaan puhdasta ilmoitusmenettelyä ei toisaalta voida pitää riittävänä tämän kaltaisessa asiassa, joka voi määrittää yksilön oikeuksia suhteessa toisiin. Ottaen huomioon asian vaikutukset yksilölle, on perusteltua voida varmistua hänen hakevan juridisen sukupuolen vaihtamista lain tarkoittamista syistä ja ymmärtävän asian luonteen ja seuraukset. Lääketieteellisen selvityksen vaatimukset tulisi kuitenkin asettaa kevyemmiksi ja lääkärin roolin tulisi olla hoitava ja prosessia tukeva.

Puoluehallitus katsoo, että juridisen sukupuolen vaihtamiselle asetettuja vaatimuksia on helpotettava ja yksilön itsemääräämisoikeutta vahvistettava. Se ei kuitenkaan yhdy käsitykseen, että pelkkä ilmoitusmenettely olisi tähän riittävä.

Kolmas sukupuoli

Juridinen sukupuoli Suomen lainsäädännössä vastaa biologisen sukupuolen käsitteellistä kahtiajakoa. On kuitenkin olemassa myös ihmisiä, joita ei biologisestikaan voi selkeästi määrittää jompaankumpaan sukupuoleen kuuluviksi. Näitä ns. intersukupuolisia ihmisiä syntyy Suomessa vuosittain muutamia kymmeniä.

Suomessa lapselle on lain mukaan viikon kuluttua syntymästä määritettävä sukupuoli. Tämä on johtanut siihen, että intersukupuolisille lapsille on pian syntymän jälkeen pyritty yhdessä lapsen vanhempien kanssa määrittämään jompikumpi sukupuoli ja tämän sukupuolen mukaisia ulkoisia ominaisuuksia on voitu pyrkiä vahvistamaan kirurgisesti ja hormonihoidoilla. Tämä on voinut johtaa vaikeisiin sukupuoli-identiteetin ristiriitoihin, kun lapsen kasvaessa hänen oma kokemuksensa sukupuolestaan ei vastaa hänelle valittua ja mahdollisesti lääketieteen keinoin muokattua sukupuolta. Euroopan neuvosto on suositellut jäsenmaillensa, ettei intersukupuolisten lasten sukuelimiä muokattaisi kirurgisesti. Näin lapsella on kasvettuaan itse mahdollisuus muodostaa ja ilmaista sukupuoli-identiteettinsä ja halutessaan hakeutua lääketieteellisiin hoitoihin. Joissain maissa kuten Saksassa ja Australiassa intersukupuoliset voidaan väestökirjanpidossa rekisteröidä kolmannen sukupuolen edustajiksi.

Puoluehallitus katsoo, että intersukupuolisten asema tulisi tunnustaa lainsäädännössä tavalla, joka mahdollistaisi intersukupuolisena syntyvän lapsen itse paremmin määritellä sukupuoli-identiteettinsä. Kolmannen sukupuolen käyttöönotto väestötietojärjestelmää koskevassa lainsäädännössä vaatisi kuitenkin lainsäädännön logiikan muuttamista laajemmin myös useimmissa muissa niissä lainkohdissa, joissa sukupuolella on tai voi olla merkitystä. Puoluehallitus katsoo, että asian edistämistä ei ole perusteltua sitoa juuri Saksan ja Australian malliin, vaan asia vaatii tarkempaa selvitystä käytettävissä olevista juridisista keinoista.

152 Sukupuolen korjaamista säätelevä lainsäädäntö uusittava

Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Sukupuolen moninaisuus ja sen hyväksyminen on viime vuosina ottanut edistysaskelia. Tällä saralla on yhtä tehtävää. Kaikkein kiireellisin uudistus on ns. translain eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta muuttaminen. Nykyinen translaki on sukupuoltaan korjaavien ihmisoikeuksia rikkova ja lääketieteen asiantuntijoiden valtaa yli sukupuoltaan korjaavan korostava. Räikein ihmisoikeusrikkomus on se, että sukupuoltaan korjaavan tulee olla lisääntymiskyvytön. Tällä ei ole esitetty muita perusteita kuin että ei voi olla niin, että viralliselta sukupuoleltaan mies ei saisi synnyttää. Sosialidemokraattinen puolue päätti puoluekokouksessaan vuonna 2012 vaatia, että translaista tulisi poista lisääntymiskyvyttömyysvaatimus.

Sukupuolen vahvistamista koskevia lakeja on muutettu useissa maissa niin, että laki perustuu sukupuolen itsemääräämisoikeuteen. Lähtökohtaisesti henkilöllä on itsellään oikeus määritellä oma sukupuoli. Tarvitaan nykyistä vähemmän lääketieteen asiantuntijoiden lausuntoja ja enemmän transihmisten omaa valtaa ruumiiseensa ja elämäänsä.

Eurooppademarit – Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa SDP:tä tavoittelemaan sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta tavoitteena sukupuolen itsemääräämisoikeus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 286

153 Jokaisen tulee itse voida valita sukupuolensa

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n jäsen Nelli Nurminen, Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Olli-Pekka Koljonen, Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys TASY ry:n jäsen Pirita Ruokonen

Suomalainen lainsäädäntö ei tunnusta sukupuolen moninaisuutta. Juridisen sukupuolen vaihtaminen edellyttää tällä hetkellä Suomessa todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä sekä lääketieteellistä arviota. Oman sukupuolen määritteleminen on kuitenkin ihmisoikeus ja se kuuluu jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden piiriin. Lainsäädännön tulee tunnustaa myös kolmas sukupuoli, sillä kaikki eivät koe olevansa miehiä tai naisia.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

Tämän aloitteen hyväksyessään Suomen Sosialidemokraattinen Puolue kannattaa juridisen sukupuolen vaihtamista omalla ilmoituksella ja kolmannen sukupuolen lainsäädännöllistä tunnustamista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 287

  • Heinäkuu 2020

    Hallitusohjelman mukaan ”Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika. Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.”


Kommentoi

Tietosuoja