Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluetta jatkamaan vahvaa työtä tasa-arvon toteutumisessa ja sukupuolivaikutusten huomioimisessa omassa politiikassaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluetta jatkamaan vahvaa työtä tasa-arvon toteutumisessa ja sukupuolivaikutusten huomioimisessa omassa politiikassaan.

Aloitteessa on esitetty, että puolue huomioisi paremmin yhteiskunnassa vallitsevia jakoja ja epätasa-arvoisia rakenteita, jota kohtelevat eri sukupuolia eriarvoisesti.

SDP on koko historiansa ajan ollut edistyksellinen tasa-arvon liike, mikä on erityisesti konkretisoitunut hyvinvointivaltion rakentamisessa, mikä on toisaalta vapauttanut naiset kodinhoidosta työmarkkinoille, mutta myös tarjonnut merkittävästi työpaikkoja juuri naisille. Yhteiskunnan muuttuessa on silti ensi arvoisen tärkeää tunnistaa nykymaailman tasa-arvoa uhkaavat epäkohdat ja puuttua niihin. Suomi on myös Pekingin-sopimuksen mukaisesti sitoutunut huomioimaan politiikan vaikutukset eri sukupuolten kannalta.

Naisten työmarkkinaosallistuminen on, palkka epätasa-arvon ohella, vahvimpia talouden sukupuolittuneisuutta ylläpitäviä jakoja.  Naisten edellytyksiä osallistua täysipainotteisesti opiskeluun ja työelämään on edelleen vahvistettava yhteiskunnan tukirakenteiden ja palveluiden, koulutuksen sekä lainsäädännön kautta. On myös kiinnitettävä huomioita vallitseviin tapoihin ja asenteisiin, jotka edelleen ovat yhteiskunnassamme luomassa eriävä mahdollisuuksia sukupuolten välille.

Palkkatasa-arvoon on myös kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. SDP on yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa pitänyt teemaa yllä ja kampanjoinut palkkatasa-arvon puolesta.

Työmarkkinoistamme ja niiden toiminnasta on saatava perusteellinen sukupuolivaikutusten arviointi. Naisten työllisyysasteen vahvistamiseksi on kannustettava perhevapaiden tasaisempaan käyttöön ja huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja hillittävä päivähoitomaksujen hinnankorotuksia. Työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen ja perinteisten sukupuoliroolien kyseenalaistaminen ovat edelleen askelia kohti tasa-arvoisempaa taloutta ja talouspolitiikkaa. SDP on esittänyt kodinhoidontuen uudistamista niin, että se jaettaisiin entistä tasaisemmin vanhempien kesken. Tämä menettely ottaisi paremmin huomioon myös naisten työmarkkinaosallistumisen ja esimerkiksi myös urakehityksen ja eläkekertymän.

15 Talouspolitiikassa otettava huomioon sukupuolivaikutukset

Globaalisosialidemokraatit-GSD ry:n jäsen Inari Juntumaa, Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Rytkönen, Vaasan Työväenyhdistys ry:n jäsen Matias Mäkynen, Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Petra Peltonen, Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n jäsen Thomas Wallgren, Tampereen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Kaisa Penny ja Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikkel Näkkäläjärvi

Kaikilla yhteiskunnallisilla ratkaisuilla on myös sukupuolivaikutuksia. Talouden ratkaisut hoivavastuun ohjaamisesta työmarkkinoiden rakenteisiin vaikuttavat eri tavoin naisiin, miehiin ja muun sukupuolen edustajiin. Yksilöillä on toki mahdollisuuksia vaikuttaa olosuhteisiinsa, mutta rakenteelliset olosuhteet määrittävät vaikutusmahdollisuuksia. Päätösten taustalla on erilaisia valtapyrkimyksiä, jotka vaikuttavat tasa-arvon rakenteisiin eri tavoin. Tämä koskee hyvin arkisinkin tavoin hyvinvointipalveluja ja niiden järjestämistä sekä työmarkkinapolitiikkaa, mutta myös esimerkiksi kauppa- ja ilmastopolitiikkaa.

Esimerkiksi hyvinvointipalvelujen järjestäminen, saatavuus, laatu ja niihin liittyvä ammattietiikka ja –osaaminen määrittävät niiden käytön mahdollisuuksia ja halukkuutta. Jos päiväkoti on liian täynnä tai kaukana, perheet pohtivat muita vaihtoehtoja. Osa-aikatyöt jäävät usein luontevasti naisille, koska heidän työsuhteensa on useammin epätyypillinen ja palkkansa alempi. Sosiaali- ja työmarkkinapolitiikka vahvistavat samaa sukupuolivaikutuksiltaan merkittävää tulosta.

Toisaalta esimerkiksi kauppa- ja ilmastopolitiikka määrittävät maailman talouden tasapainon hakemista. Kauppapolitiikassa voidaan keskittyä vientiin tai sen rinnalla voidaan vahvistaa demokratiaa edistäviä rakenteita ja prosesseja kauppakumppanimaissa. Ilmastonmuutos voidaan nähdä liiketoimintamahdollisuuksina tai sen voidaan ymmärtää syventävän dramaattisesti eriarvoisuutta mm. sukupuolten, länsimaiden ja globaalin etelän sekä vallanpitäjä- ja alkuperäiskansojen välillä. Niinpä sen ratkaisuksi voidaan innovoida energiatekniikkaa ja entistä abstraktimpia finanssimekanismeja innovaatioiden pääomatuottojen kanavoimiseksi, tai tämän rinnalla voidaan myös vahvistaa demokraattista päätöksentekoa, kansalaisyhteiskuntien osallisuutta sekä esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoa kaikkialla maailmassa.

Feministinen talouden ymmärrys tarkoittaa yleisesti sitä, että hahmotetaan päätösten seuraus sukupuoli- ja valtanäkökulmasta. Tällöin ymmärretään, miten päätökset vaikuttavat paitsi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, samalla myös kaikkiin vallan ja eriarvoisuuden rakenteisiin. Feministisen ajattelun lähtökohtana on kaikkien ihmisten tasa-arvo.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

SDP ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi huomioiden siten tasa-arvon vahvistamisen jokaisen päätöksensä kohdalla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 39

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edistynyt, sillä tasa-arvoa edistetään vuoden 2019 hallitusohjelmassa monin tavoin. Siinä on sovittu tasa-arvo-ohjelman laatimisesta. Sukupuolivaikutukset arvioitiin myös hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2020 ja samoin niitä arvioitiin SDP:n vaihtoehtobudjettien laskelmissa edellisellä vaalikaudella. Hallitusohjelmassa lisäksi ”hallitus sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Tasa-arvon seuraamiseen luodaan valtion eri hallinnonalat kattava seurantajärjestelmä. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin.”


Kommentoi

Tietosuoja