Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään, että SDP toimisi sen puolesta, ettei poliittinen valta kasaannu vain harvojen käsiin. Aloitteessa viitataan huolenaiheena erityisesti siihen, että mahdollisesti tulevissa maakuntavaaleissa ehdolle asettuu ja valituksi tulee henkilöitä, joilla on jo merkittäviä kunnallisia ja/tai valtakunnallisia poliittisia tehtäviä.

Puoluehallitus katsoo, että aloitteessa esitetty huoli sinällään on aiheellinen. Mahdollinen maakuntahallinto loisi uuden poliittisen päätöksenteon tason valtion ja kunnallisen itsehallinnon väliin. Tällöin on ilmeisen mahdollista, että samoille poliittisille toimijoille kertyy luottamustoimia jopa kaikilta kolmelta eri tasolta.

Aloitteessa ei kuitenkaan esitetä, miten SDP toimisi sen puolesta, ettei poliittinen valta kasaannu vain harvojen käsiin. Puoluehallitus katsoo, ettei Suomen poliittisessa järjestelmässä mainitulla perusteella voi, eikä ole perusteltua, estää vaaleissa ehdokkaaksi asettumista. Äänestäjille kuuluu viimekätinen valta ratkaista, katsovatko he vaaleissa ehdolle asettuneen ehdokkaan kykenevän tehokkaasti edustamaan heitä ja hoitamaan tehtäviään huomioiden myös hänen muut tehtävänsä ja sidonnaisuuteensa.

Vallan keskittymistä voidaan SDP:n itsensä osalta estää laajalla ehdokasasettelulla vaaleissa. Ehdokasasettelu on kuitenkin ensisijaisesti paikallisosastoille ja piirijärjestöille kuuluva asia. Puoluehallituksen käsityksen mukaan ei olisi perusteltua, että puolue itsessään ryhtyisi sitovasti ohjaamaan osastoja ja piirejä tavalla, josta seuraisi rajoituksia demokratiassa tärkeälle oikeudelle asettua ehdokkaaksi vaaleissa.

148 Poliittisen vallan kasaantuminen heikentää luottamusta politiikkaan

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomalaisten luottamus politiikkaa kohtaan on heikkoa ja suurin puolue vaaleista toiseen on nukkuvien puolue. Samaan aikaan poliittinen valta kasaantuu harvojen käsiin. On esimerkiksi odotettavissa, että tulevissa maakuntavaaleissa ehdolle asettuu ja valituksi tulee henkilöitä, jotka ovat jo merkittävissä luottamustoimissa omassa kotikunnassaan tai toimivat kansanedustajina.

Poliitikot asettuvat ehdolle useissa eri vaaleissa ja keräävät lukuisia luottamustoimia osittain sen takia, että vaaleista pois jääminen on riski oman näkyvyyden kannalta. Eri vaaleissa on oltava ehdolla ja paikka otettava vastaan, jotta näkyvyys ei mene kilpailijalle. On kuitenkin kyseenalaista, ehtivätkö kaikki poliitikot hoitamaan lukuisat luottamustoimensa parhaalla mahdollisella tavalla, varsinkin jos niiden määrä tulee vielä kasvamaan.

Vaalikelpoisuus eli oikeus tulla vaaleissa valituksi on perusoikeutemme. Poliittisen vallan kasautuminen kuitenkin heikentää kansalaisten uskoa politiikkaan. Edustuksellisen demokratian legitimiteetin säilyttämiseksi tulisi toimia sen eteen, ettei poliittinen valta kasaannu liikaa.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP toimii sen puolesta, ettei poliittinen valta kasaannu vain harvojen käsiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 279


Kommentoi

Tietosuoja