Puoluekokouksen mielestä ei ole tarvetta pyrkiä toteuttamaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa puolustusjärjestelmään kohdistuvia suuria muutoksia. Puoluekokous toteaa, että on aktiivisesti hahmotettava tulevaisuuden haasteita ja käytävä niistä keskustelua. 

Puoluekokous ei pidä perusteltuna maanpuolustuksen muuttamista vapaaehtoisuuteen pohjautuvaksi. Suomen sotilaallisen puolustuksen tulee jatkossakin perustua Suomen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Lisäksi puoluekokous toteaa, että tasa-arvokysymysten näkökulmasta on arvioitava mahdollisuutta säätää eri sukupuolia koskeva palvelusvelvollisuus.

SDP esittää, että valtioneuvosto toteuttaa seuraavalla kaudella laaja-alaisen selvityksen koko ikäluokkaa koskevien asevelvollisuuskutsuntojen ja sukupuolineutraalin kansalaispalveluksen aloittamisesta.

Puoluekokouksen mielestä ei ole tarvetta pyrkiä toteuttamaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa puolustusjärjestelmään kohdistuvia suuria muutoksia. Puoluekokous toteaa, että on aktiivisesti hahmotettava tulevaisuuden haasteita ja käytävä niistä keskustelua.

Puoluekokous ei pidä perusteltuna maanpuolustuksen muuttamista vapaaehtoisuuteen pohjautuvaksi. Suomen sotilaallisen puolustuksen tulee jatkossakin perustua Suomen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Lisäksi puoluekokous toteaa, että tasa-arvokysymysten näkökulmasta on arvioitava mahdollisuutta säätää molempia sukupuolia koskeva palvelusvelvollisuus.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n on ryhdyttävä ajamaan valikoivuuden lisäämistä asevelvollisuuteen ja kutsuntojen laajentamista koskemaan kaikkia sukupuolia; tavoitteena tulee olla vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustus.

Hallitus tuo puolustuspoliittisen selonteon eduskunnan käsittelyyn vuoden 2016 aikana ja eduskunta laatii siihen vastauksensa keväällä 2017. Selonteon yhteydessä tulevat myös kaikki aloitteessa kosketellut asevelvollisuuteen ja puolustusjärjestelmään liittyvät kysymykset ja muutostarpeet käsiteltäviksi. On edelleen arvokasta ja tärkeätä, että turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä voidaan Suomessa käsitellä laajassa yhteisymmärryksessä, mihin sosialidemokraatit sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen että puolustuspoliittisen selonteon käsittelyssä pyrkivät. Pyrkimys ei saa sulkea pois sitä, että myös uusista linjauksista ja muutoksista voidaan käydä keskustelua.

Asevelvollisuutta ja tasa-arvokysymystä on käsitelty SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen jaoston raportissa Yhteistyövarainen turvallisuus (2010), jossa linjataan tasa-arvosyiden antavan aiheen arvioida mahdollisuutta säätää yleinen, molempia sukupuolia koskeva palvelusvelvollisuus. Palvelusvelvollisuuden voisi suorittaa perinteisenä varusmiespalveluksena tai aseettomana kansalaispalveluna.  Raportissa todetaan myös, että kansalaispalveluun voisi sisältyä siviilikriisinhallintaan, ensiapuun ja hoivaan liittyviä tehtäviä tai muutoin yhteiskuntaa palvelevia tehtäviä.

Suomen maanpuolustus sotilaallisesti liittoutumattomana maana pohjautuu laajaan reserviin ja yleiseen asevelvollisuuteen. Siirtyminen vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan maanpuolustukseen merkitsisi koko tämän nykyisen kustannustehokkaan puolustusjärjestelmän täysimittaista muutosta eikä puoluehallitus pidä tätä perusteltuna.

138 Kohti valikoivampaa asevelvollisuutta ja sukupuolineutraaleja kutsuntoja

Tölö Unga Socialister ry

Suomessa käytössä oleva asevelvollisuusjärjestelmä on vanhentunut. Järjestelmä on sekä sosiaalisesti epäoikeudenmukainen että taloudellisesti tehoton. Uudistamalla asevelvollisuusjärjestelmä voitaisiin parantaa Suomen puolustuskykyä, vahvistaa Suomen kansantaloutta sekä lisätä oikeudenmukaisuutta.

Suomessa uhrataan valtava määrä henkilötyövuosia kouluttamalla sotilaallisesti henkilöitä, jotka eivät ole motivoituneita toimimaan maanpuolustuksessa. Samaan aikaan siviilipalvelusjärjestelmä viivästyttää varsinaisen työuran aloittamista lähes vuodella. Tämä aiheuttaa Suomen taloudelle merkittäviä piilokustannuksia.

Suomalainen asevelvollisuus on epätasa-arvoinen, sillä se kohtelee sukupuolia eriarvoisesti. Ensiaskeleena asian korjaamisessa olisi koko ikäluokan kutsuminen kutsuntoihin sukupuolesta riippumatta.

Asepalveluksen suorittajat ovat alipalkattuja palveluksen pakottava luonne huomioiden. Kaikesta työstä, myös maanpuolustustyöstä, on maksettava asianmukainen korvaus. Asepalveluksen houkuttelevuutta olisikin parannettava tarjoamalla vapaaehtoisesta palveluksesta palkkaa.

SDP:n on pyrittävä kehittämään Suomen asevelvollisuusjärjestelmää seuraavat tavoitteet huomioiden:

– Kutsuntojen laajentaminen koskemaan kaikkia sukupuolia

– Vahvemmin vapaaehtoisuuteen nojaava sotilaskoulutus

– Nykyistä pienempi, mutta motivoituneempi ja paremmin koulutettu sotilasreservi

– Sotilaskoulutettavien reilu ja asianmukainen palkkaus

– Asepalvelusta vapautettujen määrän kasvattaminen ja siviilipalveluksen suorittavien määrän vähentäminen

– Lopullisena tavoitteena puhtaasti vapaaehtoisista koostuva hyvin koulutettu ja varustettu reserviarmeija

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP ryhtyy ajamaan valikoivuuden lisäämistä asevelvollisuuteen ja kutsuntojen laajentamista koskemaan kaikkia sukupuolia, tavoitteena vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 253

  • Heinäkuu 2020

    Hallitusohjelmaan on kirjattu vaade parlamentaarinen komitean asettamisesta selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

    Päävastuu: TEM (aseeton maanpuolustusvelvollisuus) ja PLM (aseellinen maanpuolustusvelvollisuus)

    Aikataulu: TEM: keskusteltava komitean asettamisesta VNK:n kanssa PLM: Hallituskausi


Kommentoi

Tietosuoja