Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulee hallitusvastuussa turvata rauhankasvatusta ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintamahdollisuudet ja palauttaa valtion rooli aktiivisena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajana sekä tasa-arvon kehittäjänä Euroopan unionissa.

Kehityspolitiikka muodostaa osan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen tavoitteena on tukea demokratian kehitystä, oikeusvaltion rakentamista, edistää naisten ja lasten oikeuksia ja asemaa, torjua köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä ennaltaehkäistä konflikteja.

Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysavun YK:n asettamaan tavoitteeseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Sitoumuksesta huolimatta on nykyhallitus päättänyt mittavista leikkauksista kehitysyhteistyömäärärahoihin. Vuonna 2016 kehitysyhteistyöjärjestöjen rahoituksesta on leikattu 43 prosenttia, ja Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen bkt-osuus putoaa 0,6 prosentista 0,38 prosenttiin. Leikkaukset koskettavat niin YK:n järjestöjä kuin kehitysyhteistyötä tekeviä kansalaisjärjestöjä. On tärkeää, että Suomi osoittaa sitoutumistaan kansainväliseen vastuunkantoon ja johdonmukaisesti toimii 0,7 prosentin bruttokansantulotavoitteen saavuttamiseksi.

Ottaen huomioon maailmanpoliittisen tilanteen ja jännitteet niin valtioiden välillä kuin valtioiden sisällä, korostuu vakauttavan politiikan ja konfliktien ennaltaehkäisyn tärkeys. Itämeren alueelle heijastuvat jännitteet ovat herättäneet keskustelua Suomessa. On huolestuttavaa, että julkisuudessa käyty keskustelu on ollut sotaisen retoriikan sävyttämää. Sotaisen retoriikan ja uhkakuvien maalaamisen sijaan tulisikin keskittyä etsimään ratkaisuja jännitteiden ja vastakkainasettelun lieventämiseksi.

Konfliktien ennaltaehkäisemisen sekä yhteiskunnan vakauden ja kehityksen kannalta on ihmisoikeuksien toteutuminen edellytys. Valtion rooli niin rauhan ylläpitämisessä kuin ihmisoikeuksien toteutumisessa on kiistämätön. Yksistään ihmisoikeussopimukset velvoittavat valtiota kunnioittamaan, suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien toteutumisen, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamisen tulee olla keskeisellä sijalla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. On Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön etu, että monenkeskistä, sääntöperäistä kansainvälistä yhteistyötä varjellaan ja edistetään.

137 Rauhan aloite

Sosialidemokraattiset Naiset

Sosialidemokraattinen liike on perusteiltaan kansainvälinen ja pasifistinen liike. Tasa-arvon kannalta on oleellista puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja panostaa rauhankasvatukseen. Rauhankasvatus lähtee varhaisesta lapsuudesta ja ruohonjuuritasolta.

Kansallinen turvallisuus ei rakennu aseiden varaan. Tärkeämpää on kansalaisten kokema arjen turvallisuus ja yhteiskunnan eheys.

Euroopan Unioni perustettiin rauhan vuoksi ja jotta sotaa ei Euroopassa syntyisi. Maailman tilanne on entistä epävakaampi, arvaamattomampi, sotaisampi. Varustelukilpailulla emme pelkoa koskaan voita. Kestäviä ja hyviä rauhansopimuksia syntyy, jos ja kun naiset ovat täydellä osuudella mukana kansainvälisessä politiikassa ja rauhanneuvotteluissa.

Edellä lausuttuun viitaten Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

SDP hallitusvastuussa turvaa rauhankasvatusta ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintamahdollisuudet Sipilän hallituksen raunioilta.

Sosialidemokraattinen puolue hallitusvastuussa palauttaa valtion roolin aktiivisena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajana sekä tasa-arvon kehittäjänä Euroopan Unionissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 252

  • Heinäkuu 2020

    Rauhankasvatusta ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintamahdollisuudet ovat Rinteen/Marinin  hallituksen asettaman lisärahoituksen turvin parantuneet. Vuonna 2020 rauhanjärjestöjen toiminta-avustuksiin tehdään hallituksen lisätalousarvioesityksen mukaisesti 200 000 euron korotus, jonka myötä avustukset palautuvat vuotta 2016 edeltävälle tasolle.

     

    Rinteen/Marinin hallitusohjelma on rauhanaloitteen vaateiden mukaisesti aktiivisesti toiminut palauttaakseen valtion roolin aktiivisena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajana sekä tasa-arvon kehittäjänä Euroopan unionissa.


Kommentoi

Tietosuoja