Puoluekokous yhtyy aloitteisiin, lisäksi valvontayksikön on puututtava myös bussiliikenteen epäterveiden ja vaarallisten tekijöiden poistamiseksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Beslutsförslag

Partikongressen instämmer i motionerna. 

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 132-133

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on rapauttanut erityisesti raskaan liikenteen valvonnan erityisosaamista ja resursseja. Raskaan liikenteen kansallinen valvontayksikkö tarvitaan Saksan mallin mukaisesti valvomaan kuljetusten turvallisuutta, tervettä kilpailua sekä estämään harmaata taloutta. Tähän vaaditaan eri viranomaisten välistä jatkuvaa yhteistyötä yli rajojen.

Partistyrelsens utlåtande om motionerna 132-133

Nedläggningen av rörliga polisen har lett till att specialkompetensen och resurserna för övervakningen av den tunga trafiken har minskat. Det behövs en nationell enhet för övervakning av tung trafik i enlighet med den tyska modellen. Enheten skulle ha som uppgift att övervaka att transporterna är säkra och konkurrensvillkoren sunda. Den skulle också bekämpa grå ekonomi. För detta behövs ett kontinuerligt och gränsöverskridande samarbete mellan olika myndigheter.

132 Osund konkurrens inom transportbranschen ger orimliga villkor

Närpes Socialdemokratiska Förening rf

I och med att lagen angående kommersiella godstransporter på väg ändrades så att de nationella definitionerna gällande cabotagetransporter som användes i Finland upphävdes och att det i framtiden enbart hänvisas till Europeiska unionens bestämmelser angående cabotagetransporter, försvårades ytterligare situationen för redan hårt trängda transportföretag i Finland.

Social dumpning, oanständiga förhållanden för de chaufförer som lever i sina hytter i månader, ökad brottslighet, ett klimat som blir lidande och en osund konkurrenssituation för de seriösa transportföretagen är några av de negativa effekter som detta för med sig.

Vi får redan nu vittnesmål om en utbredd illegal godstrafik i Finland. Löner dumpas, chaufförer tvingas köra för länge, lastbilar överlastas, trafiksäkerheten äventyras och seriösa företag konkurreras ut. Detta för att företagen ska få några promilles ytterligare vinst. Den här minimala extravinsten för transportköparna skapar stora kostnader för samhället både ekonomiskt och socialt.

Närpes Socialdemokratiska Förening rf yrkar på att

SDP, dess riksdagsledamöter och europaparlamentariker aktivt jobbar för att ökade resurser för övervakning av den tunga trafiken inom polisen och tullen förverkligas, att särskilda anslag för bekämpning av svart ekonomi prioriteras. Samt att man idkar politisk påverkan på så sätt att lagstiftningen angående vägtrafik inom EU styrs i en sundare riktning.

 

Epäterve kilpailu kuljetusalalla johtaa kohtuuttomiin työehtoihin

 Koska teitä pitkin tapahtuvia kaupallisia tavarankuljetuksia koskevaa lakia muutettiin niin, että Suomessa käytetyt kabotaasikuljetuksia koskevat määräykset purettiin ja että tulevaisuudessa viitataan vain Euroopan Unionin kabotaasikuljetuksia koskeviin määräyksiin, huonontui jo muutenkin ahtaalla olevien kuljetusyritysten asema Suomessa.

Sosiaalinen polkumyynti, kuukausia hyteissään asuvien kuljettajien kelvottomat olosuhteet, lisääntynyt rikollisuus, ilmastovaikutukset ja vastuullisten kuljetusyritysten epäterve kilpailutilanne ovat muutamia niistä kielteisistä vaikutuksista, joita tämä tuo mukanaan.

Saamme jo nyt näyttöä levinneestä laittomasta tavaraliikenteestä Suomessa. Palkkoja lasketaan, kuljettajia pakotetaan ajamaan liian kauan, kuorma-autoja lastataan liian täyteen, liikenneturvallisuutta vaarannetaan ja vastuulliset yritykset ajetaan ulos markkinoilta kilpailun avulla. Tämä sen takia, että yritykset saisivat muutamia promilleja lisää voittoa. Tämä minimaalinen lisävoitto kuljetuksen ostajille aiheuttaa suuria taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia yhteiskunnalle.

Närpes Socialdemokratiska Förening rf vaatii, että

SDP, sen kansanedustajat ja europarlamentaarikot työskentelevät aktiivisesti, jotta poliisi ja tulli saisivat lisää resursseja raskaan liikenteen valvomiseen ja että erityiset määrärahat harmaan talouden torjuntaan priorisoidaan. Lisäksi EU:n tulee ohjata tiekuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä terveempään suuntaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 246

133 Raskaan liikenteen valvontayksikkö perustettava sekä viranomaisyhteistyötä tehostettava laittoman kabotaasin ja harmaan talouden kitkemiseksi

Kuljetusalan Demarit ry

Liikkuvan poliisin ja sen harmaan talouden torjuntayksikön lakkauttamisen myötä raskaan liikenteen valvonnan määrä ja taso on oleellisesti heikentynyt. Samaan aikaan laiton kabotaasi maassamme on lisääntynyt merkittävästi. Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan kansallista, eli Suomen sisäistä liikennettä, jota tilapäisesti harjoitetaan toiseen EU-/ETA-maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla. EU:n ulkopuolelta, muun muassa Venäjältä, tulleilla ajoneuvoilla ei ole oikeutta ajaa Suomessa kabotaasiliikennettä.

Suomen lainsäädännössä laillisen kabotaasin määrä oli aikaisemmin rajattu kymmeneen kertaan kolmessa kuukaudessa. Maan hallitus kuitenkin kesällä 2016 poisti lainsäädännöstä kansalliset määräykset sekä käytännössä jätti kuljetusalan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ulkopuolelle.

Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä verojen kerääjä Suomessa; toimiala maksaa valtiolle veroina liikevaihdostaan lähes puolet, eli noin 2,7 miljardia euroa. Laiton kabotaasi on todellinen uhka koko kotimaiselle kuljetuselinkeinolle.

Tarvitaan tehokkaita toimia laittoman kabotaasin kitkemiseksi kuljetusalalta. Kysymys on mitä suurimmassa määrin myös liikenneturvallisuudesta, sillä viime elokuun tehoratsiassa joka toinen ulkomaalainen ajoneuvo määrättiin ajokieltoon huonon kunnon vuoksi. Myös ajo- ja lepoaika-asetuksen valvontaa tulee tehostaa lisäämällä tien päällä tapahtuvaa valvontaa.

Samoin eri viranomaisten hyvää yhteistyötä konkurssi- ja muiden rikosepäilyjen selvittämisessä on tehostettava, sillä valvonnan puutetta käytetään hyväksi tekemällä työtä kuljetusalalla harmaan talouden piirissä. Tehokas viranomaisyhteistyö on keino, jolla hämäräyrittäjät saadaan pois alalta.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa SDP:n toimimaan ammattimaisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseksi, sekä laittoman kabotaasin ja harmaan talouden kitkemiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 247

  • Heinäkuu 2020

    Raskaan liikenteen valvontayksikön perustaminen on ollut osa liikennepoliittista keskustelua jo pitkään, ja sille nähdään edelleen suuri tarve. Marinin hallituksen hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantaminen on eräs liikenteen kehittämisen kantavista teemoista, ja raskaan liikenteen valvontaa voidaan pitää osana liikenneturvallisuuden ylläpitämistä. Ohjelmaan on kirjattu myös raskaan liikenteen valvonnan vahvistaminen ja harmaan talouden torjuntaohjelman jatkaminen.

     

    Konkreettisiksi liikenteen harmaata taloutta torjuviksi toimiksi ohjelmassa linjataan muun muassa kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus ylikuormiin sekä mahdollinen vastuu ajo- ja lepoaikarikkomuksista. Liikenteen palveluista annettua lakia ollaan tällä hallituskaudella arvioimassa uudelleen edellisen hallituksen normienpurkuhankkeen jäljiltä, ja lakia uudistettaessa onkin tärkeää pitää yllä myös raskaan liikenteen valvonnan tärkeyttä.


Kommentoi

Tietosuoja