Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Puoluekokous painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja laajan sekä perusteellisen keinovalikoiman käyttöönottoa sekä sen edistyksen säännöllistä arviointia. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen veroparatiisien vastaisessa taistelussa. Puoluekokous painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja laajan sekä perusteellisen keinovalikoiman käyttöönottoa sekä sen edistyksen säännöllistä arviointia. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta.

Aloitteessa esitetään perusteltu huoli veroparatiisien hyvinvointivaltion veropohjaa rapauttavasta vaikutuksesta sekä tarve globaaliin yhteistyöhön veroparatiisien kitkemiseksi, sekä kattava lista keinoista tässä työssä.

Veronkierto ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien menetyksiä veroissa ja maksuissa. Se heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja haittaa tervettä yritystoimintaa. SDP on sekä hallitusvastuussa ollessaan että vaihtoehtobudjeteissaan esittänyt tuntuvia panostuksia harmaan talouden ja veronkierron torjuntaan.

Viime vaalikaudella SDP:n vaatimuksesta harmaan talouden torjunta nousi hallituksen kärkihankkeeksi.  Hallitus jatkoi talousrikollisuuden viidennen torjuntaohjelman toimeenpanoa sekä aloitti kuudennen tehostetun toimenpideohjelman. Ohjelman toteuttamiseen varattiin myös riittävät resurssit. Harmaan talouden torjunnassa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota myös kansainväliseen veronkiertoon ja veroparatiiseihin, kun hyväksyttiin erillinen kansainvälisen veronkierron torjuntaohjelma.

Edellisen hallituksen ohjelman ja tehostetun talousrikostorjuntaohjelman sekä kansainvälisen veronkierron torjuntaohjelman pohjilta Suomi toimi eturintamassa kansainvälisen veronkierron lopettamisessa. SDP ja kansainvälinen sosialidemokraattinen liike ovat tehneet huomattavasti töitä myös muiden verokilpailua ja aggressiivista verosuunnittelua ehkäisevien toimien aikaansaamiseksi. On tärkeää, että EU:n uusi veronkiertodirektiivi viedään Suomen lainsäädäntöön niin, että se tukee näitä tavoitteita. Tavoitteena pitää olla, että Suomi on jatkossakin kärkimaa harmaan talouden ja veronkierron torjunnassa.

SDP on myös omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt 20 miljoonan euron lisäpanostusta harmaan talouden ja veronkierron torjuntaan sekä puolue on laatinut 21 kohdan tiekartan harmaan talouden torjumiseksi.

13 Veroparatiisit kuriin

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf:n jäsenThomas Wallgren, Suur-Helsingin Sosialistiseura ry:n jäsen Tapio Heickell, Toukolan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Jukka Pääkkönen, Helsingin Sosialidemokraattinen Keskusteluseura ry:n jäsen Aarni Tuominen ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Timo Kontio sekä Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f. ja Globaalisosialidemokraatit - GSD ry

Hyvinvointivaltio ja veroparatiisit eivät sovi yhteen. Veroparatiisitalouden ongelmiin pitää käydä käsiksi kaikilla politiikan tasoilla henkilökohtaisesta ja paikallisesta Euroopan unioniin ja globaaleihin sopimuksiin.

Esitämme, että

SDP kirjaa tavoitteekseen veroparatiisitalouden täydellisen lakkauttamisen ja laatii ohjelman, jossa esitellään tarkemmin mm. miten SDP edistää ja toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

  1. Luodaan globaali sopimusympäristö, jolle myös kaikki kauppa- ja investointisopimukset ovat alisteisia, jonka avulla voidaan kaikilla tasoilla ihmisoikeusperusteisesti ja kestävän kehityksen suojelemiseksi mitätöidä kaikki oikeudet hyödyntää veroparatiiseja verojen välttelyyn.
  2. EU:n lainsäädännön, sekä politiikan, erityisesti kauppapolitiikan muuttaminen siten, ettei kilpailudirektiivien tai muiden vastaavien säännösten ja sopimusten vuoksi ole esteitä sille, että julkinen sektori saa alkuperämaasäädöksestä ja muista säädöksistä riippumatta vapaasti välttää yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa jotka hyödyntävät veroparatiisitaloutta verojen minimoimiseksi.
  1. EU:n lainsäädännön ja politiikan muuttaminen siten, että aggressiivinen EU-maiden välinen verokilpailu on mahdotonta.
  1. Suomen valtion ja kuntien julkisista hankinnoista säädetään, että hankintakilpailuihin osallistumisen ehdoksi asetetaan maakohtainen veroraportointi, mikäli yritys tai sitä omistava taho toimii useassa maassa. Valtioille ja kunnille määrätään velvollisuus ylläpitää julkista rekisteriä em. kilpailujen kautta saamistaan tiedoista.
  2. Kunnat ja valtio tiedottavat asukkaille veroparatiisitalouden haitoista ja antavat käytännön ohjeita siitä, miten osallistumista veroparatiisitalouteen voidaan tunnistaa ja miten voidaan välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa jotka harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 35

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edistynyt. SDP laati vuonna 2017 kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman, joka sisältyi myös puolueen vero-ohjelmaan vuonna 2018. Myös vuoden 2019 hallitusohjelmassa on sovittu kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi erillisellä toimenpideohjelmalla sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

     


Kommentoi

Tietosuoja