SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen herättää julkista keskustelua tulevaisuuden julkisten rakennusten energiatehokkuudesta rakennusterveyttä vaarantamatta.

SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen herättää julkista keskustelua tulevaisuuden julkisten rakennusten energiatehokkuudesta rakennusterveyttä unohtamatta.

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.  Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Säädöksillä toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ja edistetään samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2010 rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi. Sen tavoitteena on toisaalta vähentää rakennusten energiankäyttöä ja toisaalta edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

Jatkossa EU:n jäsenmaissa rakennetaankin entistä energiatehokkaampia rakennuksia: vuoden 2018 jälkeen viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia, ja vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vastaavat toimet ovat käynnissä kaikissa EU-jäsenmaissa, eikä direktiivistä anneta poikkeuksia yhdellekään EU-jäsenmaalle.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman tulisi olla päästöneutraali vuosisadan toisella puoliskolla, ja rakentamisessa siihen tähtäävät ratkaisut tehdään nyt. Puolet vuoden 2050 rakennuskannasta on vielä rakentamatta.

Ympäristöministeriö valmistelee hallituksen esitystä ja siihen liittyviä asetuksia, jolla EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) pannaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Eduskunta käsittelee esitystä syyskaudella 2016. Lainsäädäntöhankkeessa määritetään uusien rakennusten energiatehokkuuden taso, joka sopii Suomen oloihin ja täyttää direktiivin edellytykset. Tavoitteena on vähentää energian käyttöä uusissa rakennuksissa ja lisätä niissä käytettyä uusiutuvaa energiaa.

120 Julkisten rakennusten korjausmääräykset ja energiatehokkuus

Imatran Sosialidemokraatit ry

Imatran Sosialidemokraatit ry on erittäin huolestunut Suomen kouluista ja kaikista muistakin julkisista rakennuksista.

Kunnissa on mahdoton tilanne, kun julkiset rakennukset rapistuvat käsiin vauhdilla. Olemmeko me tilanteessa, jossa uusia lakeja, pykäliä ja direktiivejä tulee vanhojen päälle. Eihän mikään rakennus uudisrakennettuna ja remontoituna voi olla 20 vuoden päästä kunnossa, jos se edelleen korjataan -90 luvun määräysten perusteella? Lakia säätävän eduskunnan olisi syytä paneutua tähän, jotta saisimme tätä päivää vastaavat määräykset.

Imatran Sosialidemokraatit ry esittää, että

– puoluekokous aloittaa toimenpiteet Suomen ja EU:n rakennusmääräyksien selvittämiseksi.

– sosialidemokraatit avaavat julkisen keskustelun, kuinka saamme korkeakoulut miettimään, millainen on tulevaisuuden energiatehokas julkinen rakennus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 227

  • Heinäkuu 2020

    Puolue on toiminut aktiivisesti sisäilmaongelmiin puuttumiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi monia koskettavaan ongelmaan.

     

    Aloitteiden 118 ja 119 toteutumista koskevassa vastauksessa selvitetään tarkemmin asiaa.


Kommentoi

Tietosuoja