Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin sisäilma- ja rakennusterveysongelmien kuriin saattamiseksi ja korostaa, että SDP:n tulee jatkaa aktiivista työtä lainsäädännön kehittämiseksi kosteus-ja homevaurioiden ennaltaehkäisyssä mm. rakentamismääräyksiä ja vastuukysymyksiä selkeyttämällä ja tarkentamalla sekä hyvällä suunnittelulla.

Koulujen, päiväkotien ja kunnan muiden yhteisten tilojen kosteus- ja sisäilmaongelmat voidaan välttää kunnan rakentamisen eri vaiheiden tehokkaalla valvonnalla. Kuntien rakennusvalvonta voi vaatia selkeämpää raportointia rakentajalta. Tarvitaan myös uusia toimia jo vaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi ja sairastuneiden ihmisten auttamiseksi.

Rakennusterveyden ja sisäilmaongelmien ehkäisyn tulee näkyä SDP:n politiikassa vahvasti ja SDP tulee omalla toiminnallaan ja aloitteilla edistämään ongelman ratkaisua.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin sisäilma-ja rakennusterveysongelmien kuriin saattamiseksi ja korostaa, että SDP:n tulee jatkaa aktiivista työtä lainsäädännön kehittämiseksi kosteus-ja homevaurioiden ennaltaehkäisyssä mm. rakentamismääräyksiä ja vastuukysymyksiä selkeyttämällä ja tarkentamalla. Tarvitaan myös uusia toimia jo vaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi ja sairastuneiden ihmisten auttamiseksi. Rakennusterveyden ja sisäilmaongelmien ehkäisyn tulee näkyä SDP:n politiikassa vahvasti ja SDP tulee omalla toiminnallaan ja aloitteilla edistämään mm. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan havaitsemien epäkohtien korjaamista, erityisesti niin, että ehkäistään huonolaatuista rakentamista, joka johtaa sisäilmaongelmiin.

– Muutosesitys 1

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin sisäilma-ja rakennusterveysongelmien
kuriin saattamiseksi ja korostaa, että SDP:n tulee jatkaa aktiivista
työtä lainsäädännön kehittämiseksi kosteus-ja homevaurioiden ennaltaehkäisyssä
mm. rakentamismääräyksiä ja vastuukysymyksiä selkeyttämällä ja
tarkentamalla. Tarvitaan myös uusia toimia jo vaurioituneiden rakennusten
korjaamiseksi ja sairastuneiden ihmisten auttamiseksi. Koulujen, päiväkotien ja kunnan muiden yhteisten tilojen kosteus- ja sisäilmaongelmat voidaan välttää kunnan rakentamisen eri vaiheiden tehokkaalla valvonnalla. Kuntien rakennusvalvonta voi vaatia selkeämpää raportointia rakentajalta. Rakennusterveyden ja
sisäilmaongelmien ehkäisyn tulee näkyä SDP:n politiikassa vahvasti ja SDP tulee
omalla toiminnallaan ja aloitteilla edistämään ongelman ratkaisua.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 118-119

Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennusten kosteus- ja homevauriot on merkittävä syy huonoon sisäilman laatuun. Huolimatta erilaisista toimenpiteistä ja panostuksesta kosteus- ja homevauriot eivät vaikuta vähentyneen. Päinvastoin tilanteen on arvioitu jopa pahenevan tulevaisuudessa. Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia.

Eduskunta käynnisti vaalikaudella 2011-2014 kosteus- ja homeongelmia koskevan tutkimuksen, jonka toteuttajaksi valittiin Työterveyslaitos. Yksi tutkimuksen tavoitteista oli löytää keskeisimmät jatkotoimenpiteet uusiksi tarvittaviksi tutkimuskohteiksi, hallinnollisiksi toimenpiteiksi ja koulutustoimien edistämiseksi.

Kosteusvaurioiden taustalla olevia tyypillisimpiä syitä ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa, virheet työmaatoteutuksissa ja kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä. Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin, joista terveyden kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot.

Tutkimuksessa esitettiin useita toimenpide-ehdotuksia mm. lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia uudistuksia, yhteistyön parantamista eri viranomaisten kuten perusterveydenhuollon ja kunnallisen terveysvalvonnan kesken. Muutoksia esitettiin myös kuntien ja valtion avustusten kohdentamiseen ja tasoon, niin, että tukijärjestelmät kannustavat siihen, että ongelmilta vältytään, kun korjaukset tehdään rakennuksen elinkaaren oikeassa vaiheessa. Muutoksia esitettiin niin ikään kiinteistönomistajien vastuisiin kohti ennakoivaa kiinteistönpitoa, asiantuntijoiden koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten vastuutahojen laajentamiseen, niin että pääsuunnittelijan ja rakennusurakoitsijoiden vastuuta lopputuloksesta pitää lisätä, ja lain tulee ohjata siihen, että vastuuta siirtyy tilaajalta myös suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille.

Kosteus- ja homeongelman ratkaisuun tarvitaan työtä useilla tahoilla sekä viranomaisten saumatonta yhteistyötä. Helppoja ja nopeita ratkaisuja ei ole olemassa ongelmaan, jolla on pitkä historia ja valitettavasti myös verrattain hyvät tulevaisuuden näkymät. SDP:n ympäristövaliokuntaryhmä on mm. ehdottanut Kosteus- ja homeohjelman jatkamista ja esittänyt tähän määrärahaa sekä lisäksi korjausmäärärahojen tuntuvaa nostamista. Kosteus- ja homeohjelma oli alun perin 5-vuotinen ja se päättyi vuoden 2015 loppuun. Ohjelman jatkolle on kuitenkin tarvetta edelleen. Juha Sipilän hallitusohjelmassa kosteus- ja homeongelmat tai rakennusterveyden edistäminen ei näy millään tavalla.

118 Sisäilmaongelmat - terveellinen ja turvallinen rakentaminen

Jokelan Työväenyhdistys ry

Useassa kunnassa on jo saatu kokemuksia ja tutkimustietoa luonnonmukaisen hirsirakentamisen paluusta ja sen sisäilma- ja homeongelmia estävästä vaikutuksesta. Tätä kokemus- ja tutkimustietoa on syytä vakavasti edelleen selvittää ja hyödyntää julkisessa rakentamisessa. Se myös lisää työllisyyttä ja kotimaisten raaka-aineiden käyttöä sekä korostaa vaativan ammattiosaamisen merkitystä rakentamisessa.

Jokelan Työväenyhdistys ry esittää, että

– työ-, kasvu ja oppimisympäristöjen on ehkäistävä sisäilmaongelmista syntyviä sairauksia. Erityisesti koulut ja päiväkodit on rakennettava ja huollettava niin, että ne ovat käyttäjilleen terveellisiä ja turvallisia.

– julkiset rakennukset on rakennettava terveellisistä ja turvallisista materiaaleista. Tällainen on suomalaisesta hirsi, jolla osaltaan saadaan poistettua muun muassa koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia. Lisäksi on suosittava uusiin julkisiin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Julkisten tilojen puhdistuksessa on käytettävä ekologisia puhdistusmenetelmiä ja vältettävä ainakin päiväkoti ja kouluympäristöissä tuoksuvien ja mahdollisesti allergisoivien pesuaineiden käyttöä ylläpitosiivouksessa.

Puolueen ja sen edustajien on otettava huomioon terveellisyys ja turvallisuus sekä ympäröivä luonto kaikessa päätöksenteossa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 224

119 Ratkaisu sisäilmaongelmiin

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem.yhdistys ry

Eduskunnan lausumista ja laajasta julkisesta keskustelusta huolimatta sisäilmaongelmat päiväkotien, sairaaloitten, oppilaitosten ja kotien tiloissa sairastuttavat yhä tuhansia ihmisiä.  Eri puolilla maata puretaan saastuneita rakennuksia ja kustannukset ovat merkittäviä. Liki 4000 opettajaa ei voi enää harjoittaa ammattiaan sairastuttuaan oppilaitoksen sisäilmasta. Kukaan ei kanna vastuuta kelvottomasta rakentamisesta.

Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Elinkeinoministeriö ovat onnistuneet huonosti yhteistyössä ongelman ratkaisemiseksi.

Terveysalan johtava asiantuntija on lausunut: ”Tämä on valtava ongelma, joka tulee paisumaan lähivuosina. Hinnan maksaa tuleva aikuissukupolvi, joka altistuu parhaillaan homeelle ja kosteusvaurioille jo päiväkodeissa ja kouluissa. Lapsi saattaa kouluaikana olla oireeton. Varsinainen hinta maksetaan myöhemmin aikuisiässä työkyvyttömyytenä tai erilaisina sairauksina.”

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem.yhdistys ry esittää, että

puoluekokous päättää, että asia otetaan esille hallitusneuvotteluissa ja velvoittaa, että hallitusohjelmaan kirjataan seuraavaa:

1. hallitus asettaa pääministerin määräämän henkilön johtamaan rakennuksista johtuvien sairauksien ratkaisemiseksi kahta hyvin resurssoitua, määräaikaista työryhmää, joihin tulee edustaja Ympäristö-, Sosiaali- ja terveys- sekä Elinkeinoministeriöstä. Työtä valvoo pääministerin johtama ministerivaliokunta.

2. Ensimmäisen työryhmän tehtävä on ehdottaa välittömiä ohjeita ja tarkennuksia voimassaoleviin rakennus- ja tarkastusmääräyksiin.

3. Toisen työryhmän tehtävä on laatia lakiehdotukset, joissa selkeästi määrätään huonosta rakentamisesta rakentajille määrättävät rangaistukset ja rakennuksista sairastuneille määrättävät korvaukset.

4. Hallitus ohjeistaa myös Opetusministeriön kokoamaan tietoja oppilaitosten sairaustilanteesta ja kantamaan aiheesta valtakunnallista vastuuta.

5. Hallitus antaa ohjeet, joilla velvoitetaan oppilaitokset antamaan vuosittain oppilaille, näitten vanhemmille ja tiedotusvälineille välittömästi ja salailematta oikeat tiedot rakennuksissa todetuista sisäilmasta johtuneista sairastumisista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225


Kommentoi

Tietosuoja