Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen työntekijöiden parempien vaikutusmahdollisuuksien löytämiseksi ja vahvistamiseksi. Samalla on myös tunnistettava erilaisten yritysmuotojen mahdollisuudet entistä demokraattisemman yrityskulttuurin ja toimintatapojen synnyttämisessä sekä tuettava aktiivisesti tätä kehitystä. Erityisesti on selvitettävä osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan edellytyksiä, kun tavoitteena pidetään tasavertaisen hyödyn tuottamista yritystoiminnan kaikille osapuolille ja yhdenvertaisuutta yritystoiminnan päätöksenteossa.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen työntekijöiden parempien vaikutusmahdollisuuksien löytämiseksi ja vahvistamiseksi. Samalla on myös tunnistettava erilaisten yritysmuotojen mahdollisuudet entistä demokraattisemman yrityskulttuurin ja toimintatapojen synnyttämisessä sekä tuettava aktiivisesti tätä kehitystä.  

Aloitteessa esitetään yritysten työntekijöiden mukaanottoa koskien yrityksen päätöksentekoa, sekä kokonaan uusien sopimisen muotojen käyttöönottoa ja tukemista. Samalla työntekijäomistusta on vahvistettava yrityksissä ja tuettava tätä työtä.

Työntekijöiden sanavaltaa ja mahdollisuutta vaikuttaa yrityksessään tulee lisätä yhteisesti neuvottelemalla ja rakentamalla päätöksentekoa yhteisten näkemysten kautta. Tämä paitsi tuo työntekijöiden näkökulman esille, mutta lisää molemmin puolista ymmärrystä ja sitoutumista.

Samalla myös on tärkeää, että työmarkkinajärjestöt säilyttävät roolinsa neuvotteluissa ja mahdollisuuden isojen työmarkkinasopimusten rakentamisessa. Näissä raameissa voidaan myös paremmin vahvistaa yritysten sisällä sovittavia asioita, jotka perustuvat molemminpuoliseen ja tasavertaiseen edustukseen. Erityisesti suurissa henkilöstöä koskevissa päätöksissä työntekijöiden näkökulma tulee huomioida nykyistä paremmin.

11 Lisää demokraattista markkinataloutta!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Talouden tehtävä on palvella kokonaisvaltaista ihmisten hyvinvointia. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia taloudelliseen päätöksentekoon on lisättävä. Oikeudenmukaisen tulonjaon ja rehellisten pelisääntöjen lisäksi talouden hallintaa on hajautettava paikallistasolle ja tunnistettava kaikki työelämän asiantuntijuuden lajit.

Demokraattinen päätöksenteko voi toteutua esimerkiksi osuuskuntatoiminnan, työntekijöiden osittaisen tai kokonaisomistaman osakeyhtiön tai työntekijärahaston kautta. Työpaikan päätöksenteon demokraattisuutta voidaan lisätä ottamalla työntekijät mukaan kaikkiin yrityksen päätöksentekoelimiin ja uudistamalla tiedonsaantia ja yrityksen sisäisiä sopimisen ja päätöksenteon käytänteitä.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle, että

SDP lähtee kehittämään markkinatalousjärjestelmää demokraattisemman päätöksenteon suuntaan. Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous haluaa lisätä paikallista päätöksentekoa yrityksissä työntekijäomistuksen ja vastakkainasettelun purkamisen kautta. Työmarkkinajärjestöt siirtyvät jatkossa neuvojan, asiantuntijan, kouluttajan ja sovittelijan rooliin sekä sopimaan yleisistä pelisäännöistä. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä ja esimerkiksi osuustoiminnalliselle pohjalle perustuvaa elinkeinotoimintaa alettava jälleen tukea.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 33

  • Heinäkuu 2020

    Tavoitteen henki on näkynyt talous- ja työelämäpoliittisissa linjauksissa ja keskustelussa. Osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan edistäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.


Kommentoi

Tietosuoja