Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen. Feminismin opettamisen tulee toteutua jo nyt uuden opetussuunnitelman myötä jokaiseen kouluun tehdyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaan, missä painotetaan ihmisyyttä sukupuolineutraalia ajatusta kunnioittaen.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen feminismin tavoitteita käsittelevän opetussisällön järjestämisestä perusasteen ja toisen asteen opinnoissa.

Aloitteessa esitetään feministisen oppitunnin lisäämistä perusasteen ja toisen asteen opintoihin. SDP:llä ei ole aiempaa kantaa feministisestä oppitunnista. Aloitteen tavoitteiden voidaan katsoa olevan yhteneviä lukuisten puolueen olemassa olevien linjausten osalta. SDP:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa todetaan, että sukupuolisensitiivinen kasvatus tulee ulottaa kaikille koulutuksen asteille. Aloitteen ehdottamat oppisisällöt voisivat hyvin sisältyä jo olemassa olevien oppiaineiden puitteisiin. Ei välttämättä ole mielekästä esittää uutta oppituntia opetussuunnitelmatasolla toteutettavaksi.

103 Tasa-arvoa edistävä oppitunti kouluihin

Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys Tasy ry:n jäsen Ida Piltonen, Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Rytkönen, Tampereen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Kaisa Penny, Vaasan Työväenyhdistys ry:n jäsen Matias Mäkynen, Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Petra Peltonen ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Timo Kontio

Tällä hetkellä opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan, että perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen ja sen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Vuonna 2016 perusopetus tunnistaa sukupuolten moninaisuuden sekä pyrkii kannustamaan yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaita myös autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja malleja.

Feminismin tarkoitus on kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen. Feminismi tunnustaa kaikki sukupuolet sekä niihin kohdistuvan syrjinnän yhteiskunnan rakenteissa. Mikäli sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeus, voidaan tällöin feminismiä pitää myös sivistyksellisenä oikeutena, josta oppilaalle tulee turvata riittävä tieto. Silloin ei riitä se, mitä opetussuunnitelmassa todetaan, vaan tarvitaan konkreettisia keinoja, jotka ovat oppilaille turvattuja koulun alueellisesta sijainnista tai koulutuksen järjestäjästä riippumattomia.

Oppilaille järjestetään feministinen oppitunti, joka on poliittisesti sitoutumattomien tahojen järjestämä. Tämän yhteydessä heille jaetaan feministinen opas, jossa kerrotaan perusfaktat siitä mitä feminismi on, mikä on feminismin historia ja mihin sillä pyritään. Oppaassa on erilaisia vinkkejä, jotka auttavat heitä huomaamaan sukupuolen merkitystä yhteiskunnan rakenteissa, arjessa, tekstissä, kielessä sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Oppitunnin tarkoitus on täten mahdollistaa sivistyksellisen oikeuden toteutuminen.

DemFem-verkoston puolesta esitämme, että

SDP toimii johtavana esimerkkinä feministisen sivistyksellisen oikeuden takaamiseksi ja pyrkii toiminnassaan ajamaan feminististä oppituntia sekä opasta jokaiseen suomalaiseen koululaitokseen sekä perusopetuksessa että toisen asteen opinnoissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 204


Kommentoi

Tietosuoja