Valiokunta käsitteli asiaa eikä saavuttanut yksimielisyyttä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen sisältyvään tavoitteeseen pitää esillä lasten ruumiillisen koskemattomuuden tärkeyttä. Vanhempien tulisi myös olla toimenpiteestä yksimielisiä, ja erimielisyystapauksissa sitä olisi perusteltua siirtää, kunnes lapsi voi muodostaa oman kantansa. Puoluekokous ei kuitenkaan pidä tässä tilanteessa mahdollisena ehdotonta kantaa poikien uskonnollisen ympärileikkauksen kriminalisoinnin puolesta.

Aloitteessa esitetään, että poikien uskonnollinen ympärileikkaus tulisi kriminalisoida. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei ota selkeää kantaa uskonnollisiin ympärileikkauksiin. Korkein oikeus on kuitenkin vuonna 2008 linjannut, ettei lääketieteellisesti asianmukaisesti tehty uskonnollinen ympärileikkaus ole rikos.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE antoi vuonna 1999 lausunnon poikien ympärileikkauksesta. Siinä todettiin seuraavaa: ”Poikien ympärileikkauksissa on kyseessä hyvin voimakkaisiin uskonnollisiin perinteisiin liittyvä vanha rituaali, jonka merkitys juutalaisuudessa ja islamissa on erittäin keskeinen. – – Kun otetaan huomioon toisaalta uskonnonvapaus ja toisaalta toimenpiteen vähäisyys ja vaarattomuus, ei neuvottelukunnan selvän enemmistön mielestä ole eettisesti peristeltua torjua niitä poikien ympärileikkauksia, jotka tehdään uskonnollisin perustein juutalaisten ja islaminuskoisten keskuudessa. Etiikan kannalta on tärkeää välttää suvaitsemattomuutta ja uskonnollisen perinteen halventamista. Kuitenkin aivan yhtä tärkeää on tehdä kaikki voitava traumatisoivien, fyysisten ja psyykkisten kipukokemusten välttämiseksi.”

Viime keväänä ETENE totesi, että ei-lääketieteellisin perustein tapahtuvaa ympärileikkausta mietittäessä on punnittava yhtäältä ympärileikkauksen uskonnollista ja kulttuurista merkitystä ja toisaalta ympärileikkaustoimenpiteen riskejä. Puhtaasti lääketieteellistä syytä uskonnollisin perustein toteutettavalle ympärileikkaukselle ei ole, mutta uskonnollisten yhteisöjen jäsenille se on rituaalina tärkeä ja kuvaa yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi pääsemistä.

Neuvottelukunta kuitenkin totesi, että vanhempien tulisi olla yksimielisiä toimenpiteestä, ja erimielisyystapauksissa sitä olisi perustelua ainakin siirtää, kunnes lapsi on siinä iässä, että voi itse muodostaa oman kantansa.

92 Poikien uskonnollinen ympärileikkaus on kriminalisoitava

Viitasaaren Demarit ry:n jäsen Sonja Kekkosen, Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Salla Pehkosen ja Muuramen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Jani Kokon aloite

Suomalainen lainsäädäntö ei ota tällä hetkellä selkeää kantaa poikien uskonnollisiin ympärileikkauksiin. Peruslain 7 § mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen (muun muassa ruumiilliseen) koskemattomuuteen. Lisäksi YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen.  Korkein oikeus linjasi vuonna 2008, ettei uskonnollinen ympärileikkaus ole rikos, jos se tehdään asianmukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan uskonnollisista syistä leikkauksia tehdään vuosittain noin neljäsataa. Lainsäädännöllisesti epäselvä tilanne aiheuttaa jatkuvasti pahoinpitelysyytteitä, kun vanhemmat hämmästelevät ympärileikkauksesta lapselle seuranneita tyypillisiä komplikaatioita. Lisäksi monissa tapauksissa vanhemmat kiistelevät keskenään ympärileikkauksen tarpeellisuudesta.

Uskonnollisessa ympärileikkauksessa kajotaan lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen peruuttamattomalla tavalla. Toimenpide ja siitä toipuminen on lapselle kivuliasta. Lapsen ruumista silvotaan tavalla, joka jättää pysyvän jäljen vanhempien (tai toisen vanhemman) uskonnollisesta vakaumuksesta.

Syyskuussa 2013 Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset tekivät asiasta yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan maiden hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista, uskonnollisten ympärileikkausten terveydellisistä riskeistä ja seurauksista sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin, että jokainen voi itse päättää uskonnollisesta ympärileikkauksestaan. Julkilausuman mukaan suostumukseen kykenemättömälle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Vanhemman oikeuksia ei saa asettaa lapsen fyysisen koskemattomuuden edelle. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten mahdollisuuksia noudattaa omia uskonnollisia ja perinteisiä tapoja.

Viitasaaren Demarit ry:n jäsen Sonja Kekkonen, Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsen Salla Pehkonen ja Muuramen Työväenyhdistys r.y:n jäsen Jani Kokko esittävät, että

puoluekokous velvoittaa puolueen pitämään yhteiskunnallisen keskustelun agendalla lasten ruumiillisen koskemattomuuden tärkeyttä sekä edistämään lainsäädännön muuttamista siten, että poikien uskonnollinen ympärileikkaus kriminalisoidaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 127

  • Tammikuu 2017

    Toistaiseksi päätös ei ole edistynyt.


Kommentoi

Tietosuoja