Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen eriyttää talletus- ja sijoituspankkitoiminta EU-tasolla.

Aloitteessa esitetään, että SDP asettaa tavoitteekseen talletus- ja sijoituspankkitoiminnan eriyttämisen EU-tasolla.

Ennen vuonna 2007 alkanutta finanssikriisiä kansainväliset rahoituslaitokset olivat kasvaneet yhä suuremmiksi ja laajentuneet entisestään ja niiden organisaatiorakenteet olivat monimutkaistuneet. Näiden velkaantuneisuus oli kasvanut voimakkaasti ja varainhankinnan keskimääräinen maturiteetti oli lyhentynyt.

Tätä kehitystä vauhdittivat pankkien välistä kilpailua lisänneet tekijät teknisen kehityksen siivittämänä. Pankkitoiminnan rinnalle kehittyi kokonainen varjopankkisektori. Se koostui pankkeja muistuttavien rahoituslaitosten muodostamasta verkostosta, joka tarjosi samankaltaisia rahoituksenvälityspalveluja kuin perinteiset pankit. Sääntelyn, valvonnan ja markkinakurin avulla ei onnistuttu vastaamaan rahoitussektorin kehitykseen.  Pankkeja koskeneet Baselin vakavaraisuussäännökset osoittautuivat tehottomiksi rajoittamaan pankkien voimakasta velkaantumista ja niiden taseiden kasvua. Esimerkiksi Baselin sääntöjen mukaan pankit saattoivat käytännössä lieventää vakavaraisuusvaatimuksiaan lainoja arvopaperistamalla.

Kriisin paljastamat pankkitoiminnan ongelmat voidaan tiivistää seuraavasti: liiallinen riskinotto, liiallinen velkaantuneisuus, rakenteiden monimutkaisuus, pääomien riittämättömyys, laajat keskinäiset kytkökset ja erittäin vähäiset mahdollisuudet ajaa alas ongelmapankkeja.

EU:ssa on toteutettu finanssikriisin puhkeamisen jälkeen useita lainsäädäntöhankkeita rahoitusmarkkinoiden tehokkaamman sääntelyn toteuttamiseksi, ml. vakavaraisuussääntelyn uudistaminen. Keskeinen askel kohti kestävämpää ja toimivampaa sääntelyjärjestelmää on sijoituspankki- ja talletuspankkitoiminnan eriyttäminen. Tähän suuntaan kuljetaan niin USA:ssa, Englannissa kuin EU:ssa, pääjohtaja Liikasen raportin suosituksiin perustuen. Suomi on ilmoittanut tukevansa Liikasen työryhmän esityksiä keväällä 2013.

9 Talletuspankkitoiminta on eriytettävä arvopaperi- ja johdannaiskaupasta

Haagan Työväenyhdistys r.y:n aloite

Suomessa koettiin vakava pankkikriisi 1990-luvun alussa. Merkittävänä taustatekijänä oli 1980-luvun lopulla tapahtunut rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen. Pankkivalvonta ei pysynyt mukana ja pankit ottivat riskejä, joita ne eivät globaalissa taloudessa hallinneet. Tämä johti pankkikriisiin, joka puolestaan oli eräs taustatekijä 1990-luvun alun suuressa lamassa. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen on johtanut myös muualla maailmassa useisiin laajoihin finanssikriiseihin 1980-luvulta alkaen. Viimeksi näin tapahtui USA:n subprime-kuplan puhjetessa vuonna 2007.

Pankkitoiminnassa on sääntelystä vapauttamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Peruspankki- eli talletuspankkitoiminnan rinnalle on noussut arvopapereiden ja erilaisten johdannaisten kauppa, joka tänä päivänä muodostaa merkittävän osan pankkien tuloksesta. Perinteisen korkokatteen merkitys on vähentynyt.

Peruspankkitoiminnan turvaamiseksi kriisien varalta tulisi erottaa toisistaan perinteinen ns. talletuspankkitoiminta ja spekulatiivinen sijoituspankkitoiminta. Talletuspankkitoiminnalla tarkoitetaan kotitalouksien ja erityisesti pk-sektorin yritysten rahoitus- ja talletustoimintaa. Tällöin sijoitustoiminnan epäonnistuessa vastuun riskien toteutumisesta ja tappioista kantaisivat sijoittajat ja omistajat eivätkä veronmaksajat.

Suomalaiset pankit, käytännössä osuus- ja säästöpankit, toimivat melko puhtaasti talletuspankkikonseptilla. Näin ollen muutos koskisi kansainvälisiä pankkeja ja kansainvälistä pankkitoimintaa, joten tässä tarvitaan EU-tason ohjausta. Puolueen EU-tavoitteet tulisikin päivittää tältä osin.

Myös Erkki Liikasen työryhmä on esittänyt EU-selonteossaan suosituksena, että talletuspankkitoiminta ja omaan lukuun tapahtuva arvopaperi- ja johdannaiskauppa eriytettäisiin toisistaan.

Haagan Työväenyhdistys r.y. esittää, että

SDP asettaa mainitun eriyttämisen sitovaksi tavoitteeksi EU-tasolla ja ryhtyy viipymättä kaikkiin mahdollisiin toimiin talletus- ja sijoituspankkitoiminnan eriyttämiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 23

  • Tammikuu 2017

    Puolue on omassa Eurooppa-politiikkaa linjaavassa EMU:n kehittämistä koskevassa näkemyksessä linjannut, nk. Liikasen työryhmän mukaisesti, riskipitoisen sijoituspankkitoiminnan eriyttämistä talletuspankkitoiminnasta eurooppalaisen pankkisektorin ja tätä kautta myös koko talouden vakauttamiseksi, ja toimii tämän tavoitteen aikaansaamiseksi. Esimerkkinä Suuren valiokunnan demariryhmä painotti pankkisektorin uudistamisen tärkeyttä omassa eriävässä mielipiteessään valiokunnan EMU-lausunnossa.

     

    Lisäksi puolue on ollut aktiivisesti ajamassa niin parempaa ja läpinäkyvämpää finanssimarkkinoiden sääntelyä kuin myös spekulatiivista toimintaa suitsivaa finanssiveroakin.


Kommentoi

Tietosuoja