Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa,

1)     että yritysten yhtiökokoukset linjaavat ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisperusteet sekä

2)     katsoo, että yritysten ja muiden työnantajien tulisi julkistaa tilinpäätösten yhteydessä tai muuten vuosittain alimman ja ylimmän kokoaikatyöstä maksamansa palkan suhdeluvun.

Aloitteessa esitetään yritysten omistajavallan lisäämistä palkitsemisjärjestelmistä päätettäessä sekä palkkasuhdeluvun ilmoittamisen tekemistä pakolliseksi tilinpäätösten yhteydessä.

Puoluehallitus toteaa, että johdon palkitsemisjärjestelmän pääasiallinen tehtävä tulisi sitouttaa ylintä johtoa yritykseen ja tukea näin johtoa sen tekemässä työssä. Yrityksen johtamisessa taloudellisten mittareiden rinnalle tulisi ottaa myös eettisiin periaatteisiin ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät tekijät, jotka voisivat vaikuttaa palkitsemisjärjestelmän laatuun.

Yrityksen omistajien tulisi olla tietoisia palkitsemisjärjestelmän perusteista, jotta omistajilla olisi mahdollisuus ottaa kantaa onko palkitseminen yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Yrityksissä omistajan tahto ilmaistaan yhtiökokouksissa. Tämän vuoksi yhtiökokous olisi luonteva paikka, jossa palkitsemisjärjestelmistä tehtäisiin päätöksiä.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen näkemykseen myös siitä, että tuloerojen kasvu liittyy läheisesti johdon palkitsemiseen. Tällä hetkellä yksityisen sektorin palkat eivät ole julkisia. Huomattava osa niistä perustuu yksilölliseen sopimiseen. Avoimuuden lisäämiseksi yritykset olisi velvoitettava ilmoittamaan tilinpäätösten yhteydessä matalimman ja korkeimman kokoaikaisesta työstä yrityksessä maksetun palkan välinen suhde. Samaa avoimuutta voitaisiin sisällyttää myös muiden merkittävien työnantajien toimintakertomuksiin.

50 Yritysten omistajavallan lisääminen johdon palkitsemisjärjestelmistä päätettäessä sekä palkkasuhdeluvun ilmoittaminen

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Johdon palkitsemisjärjestelmät ovat yrityksen omistajille keskeinen väline yrityksen toiminnan ohjaamiseksi.  Palkitsemisjärjestelmät voivat kannustaa pitkäkestoiseen tuloksentekoon ja kestävän kilpailuedun saavuttamiseen tai ne voivat rohkaista etsimään nopeita voittoja ja tuijottamaan vain lähihetken tavoitteisiin.

Johdon palkitsemisen perusteiden valinta on yrityksen omistajien oikeus ja velvollisuus. Kaikilla muilla taas on oikeus arvioida yritystä myös siinä valossa, minkälaista johtamista palkitsemisjärjestelmät suosivat. Palkitsemisjärjestelmillä on siten yleistä merkitystä yritystoiminnan hyväksyttävyydelle yhteiskunnassa.

Julkinen keskustelu on osoittanut, etteivät yritysten omistajat aina ole edes tietoisia palkitsemisjärjestelmän perusteista. Siksi on tärkeää, että palkitsemisjärjestelmien perusteet esitetään selkeästi, läpinäkyvästi ja tavalla, johon omistajat voivat ottaa kantaa. Omistajan tahto määräytyy ja ilmaistaan yhtiökokouksessa. On sekä yrityksen että yhteiskunnan avoimuuden kannalta tärkeää, että yhtiökokous päättäisi ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisperusteista.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa tuloerot liittyvät läheisesti johdon palkitsemiseen. Yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloeroja eivät synnytä ainoastaan talouden eri sektoreiden väliset vaan myös yritysten sisäiset palkkaerot. Paitsi laajemmin yhteiskunnan sosiaalisen kestävyyden kannalta, palkkaeroilla on merkitystä myös yritysten sisäisen ilmapiirin kannalta.

Olisi tärkeää, että vallitseva tilanne olisi avoimesti tiedossa. Näin ei nyt ole, sillä yksityisellä sektorilla palkat eivät ole julkisia ja huomattava osa niistä perustuu yksilölliseen sopimiseen. Avoimuuden lisäämiseksi yritykset olisi velvoitettava ilmoittamaan tilinpäätösten yhteydessä matalimman ja korkeimman kokoaikaisesta työstä yrityksessä maksetun palkan välinen suhde.  Tiedonantovelvoite voitaisiin sisällyttää yksityisten yritysten ohella myös muiden merkittävien työnantajien toimintakertomuksiin.

Tällaisen tiedon esittäminen ei kajoa palkkaneuvotteluihin, palkkojen tasoon tai palkkatietojen yksityisyyteen. Se ei myöskään asettaisi mitään rajoja alimman ja ylimmän palkan suhteelle.  Se ainoastaan velvoittaisi ilmoittamaan vallitsevan palkkasuhteen.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP toimii sen edistämiseksi, että

(1)   yritysten yhtiökokoukset päättävät ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisperusteista, ja

(2)   yritykset ja muut työnantajat julkistavat tilinpäätösten yhteydessä tai muuten vuosittain alimman ja ylimmän kokoaikatyöstä maksamansa palkan suhdeluvun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 69

  • Tammikuu 2017

    Tähän liittyvää hallituksen esitystä ei ole ollut eduskunnan käsittelyssä. Asiaa on pohdittu myönteisessä hengessä puolueen työryhmissä.


Kommentoi

Tietosuoja