Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen hankintalain muuttamisen sisällyttämisestä hallitusohjelmatavoitteisiin niin, että hankintalain työllistämisehdosta tulisi velvoittava.

Puoluekokous katsoo tarpeelliseksi, että kuntapäättäjille laaditaan ohje TEM:n vuonna 2013 julkaiseman Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -oppaan lisäksi nykyisen hankintalain sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta hankintamenettelyssä.

Aloitteessa esitetään hankintalain muuttamisen sisällyttämistä hallitusohjelmatavoitteisiin ja että SDP laatii ohjeiston kunnanvaltuustojen jäsenille nykyisen hankintalain työllisyysehdon soveltamisesta.

Puoluehallitus toteaa, että vastuulliset hankinnat ovat osa yritys- ja yhteiskuntavastuuta. Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa voidaan asettaa hankinnan yhteydessä vaatimuksia, joilla varmistetaan että tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia, ammatillista koulutusta työpaikalla, työoloja, työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista. Ehtojen on oltava syrjimättömiä ja niistä on etukäteen ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Sopimusehdoissa voidaan velvoittaa sopimuskumppani myös työllistämään esimerkiksi nuoria, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä kunhan hankinnan kohde on sellainen, että työllisyysehto siihen sopii, kuten esimerkiksi palvelusopimus. Tällaisia kriteerejä jo on käytetty hankintamenettelyissä useissa kaupungeissa.

39 Työllistämisehdon lisääminen julkisiin hankintoihin

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

Helsingin kokoisessa Haagin kaupungissa sovelletaan kaikissa yli 200 000 euron palvelu- ja urakkahankinnoissa työllistämisehtoa. Hankintasopimuksiin kirjatun ehdon mukaan yrityksen on käytettävä 5–50 prosenttia hankinnan arvosta työttömien, harjoittelijoiden, osatyökykyisten ja suojatyössä olevien työllistämiseen. Tulokset ovat olleet myönteisiä, eikä työllistämisehto ole johtanut hankintojen kallistumiseen. (Lähde: Eeva Mielonen/THL, www.espinno.fi/espinno-hanke/haag-ja-utrecht-22-23-5-2013-opintomatka/)

Haagissa työllistämispykälän vaikuttavuuden kahtena keskeisenä onnistumisen kriteerinä on mainittu henkilöresursointi ja sen mahdollistama vuorovaikutus yritysten ja kaupungin välillä sekä hankintojen seuraaminen ja raportointi. Haagin esimerkki osoittaa, että työllisyyspykälällä on merkitystä vain, jos sitä sovelletaan riittävän laajasti.

Suomessa alustavia kokemuksia on esimerkiksi Espoon kaupungissa ja Oulun kaupungin rakennusten purkutöissä käytettävissä sopimusehdoissa. Marraskuussa 2013 Helsingin kaupunginvaltuustolle jätettiin valtuustoaloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingissä. EU:n uusi hankintadirektiivipaketti valmistunee 2014, jonka jälkeen seuraa kansallinen hankintalakiuudistus. Lisäksi sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP asettaa vaali- ja hallitusohjelmatavoitteekseen hankintalain muuttamisen siten, että kunnat velvoitetaan ottamaan käyttöön työllistämisehto kaikissa soveltuvissa kuntien hankinnoissa ja että SDP laatii ohjeen kunnanvaltuustojen sos.dem. jäsenille, jotta valtuutetut voivat esittää työllisyyspykälän käyttöönottamista omissa kunnissaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 56

 • Tammikuu 2017

  Hankintalain käsittelyyn varauduttiin hyvissä ajoin. Eduskunnan talousvaliokunnan sd-ryhmä järjesti lokakuussa 2015 hankintalain uudistamista pohtivan seminaarin, jonka tarkoituksena oli kuulla eri tahojen näkemyksiä lain uudistamisesta. Talousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä hallintovaliokunnan sd-toimijat ovat tehneet yhteistyötä lakiuudistukseen valmistautumisessa kuullen eri asiantuntijatahoja sekä valmistaen taustoitusta eduskuntaryhmän käyttöön.

   

  Nykyinen hankintalaki mahdollistaa sosiaaliseen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvien asioiden huomioimisen. Sopimuksissa voidaan asettaa erilaisia vastuullisuutta koskevia ehtoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palkkaamiseen. Tavoite on varmistua myös siitä, että kilpailussa olevat yritykset noudattavat sopimuksien mukaisia työ- ja palkkaehtoja.

   

  Hankintalain mahdollisuuksista mm. vaikeasti työllistyvien huomioimisesta hankintaprosessissa on tehty ohjeita ja useat kunnat ovat työllisyyden kuntakokeilussa ottaneet uudenlaisia nykylain mahdollistamia hankintaprosesseja käyttöön.


Kommentoi

Tietosuoja