Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Beslutsförslag
Partikongressen godkänner motionen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Partistyrelsens utlåtande
Partistyrelsen föreslår att motionen godkänns och konstaterar att socialdemokraterna alltid försvarar strejkrätten som en grundrättighet.

Puoluehallitus esittää, että aloite hyväksytään ja toteaa että sosialidemokraatit puolustavat aina lakko-oikeutta perusoikeutena.

28 Aktivare försvar av strejkrätten under ILC 2014

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

Under ILO:s (International Labour Organisation) årliga arbetskonferens (ILC) 2012 gick arbetsgivarsidan till hårda angrepp mot strejkrätten och ifrågasatte den eftersom den inte står inskriven i någon konvention. Enligt arbetstagarsidan och även enligt ILO:s oberoende expertkommitté är strejkrätten en del av konventionerna 87 (angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten) och 98 (angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten) som hör till kärnkonventionerna och därför bör följas av alla medlemsländer. Detta angrepp ledde till att applikationskommitténs arbete omöjliggjordes och att man inte kunde enas om en lista med fall av överträdelser mot ILO:s konventioner som skulle behandlas under kongressen.

Under ILC 2013 fortsatte arbetsgivarnas representanter (trots expertkommitténs utlåtande) att angripa strejkrätten. Detta var igen nära att omöjliggöra arbetet i applikationskommittén. Under de två år denna strid har pågått är det endast Norges regerings representanter som uttalat sitt stöd för strejkrätten (ILC 2012). Eftersom ILO är en trepartsorganisation inom FN är ett aktivt deltagande av regeringsrepresentanterna av stor vikt.

Finlands representanter kommer från arbetsministeriet. Eftersom SDP sitter på arbetsministerposten vill vi att kongressen uppmanar ministeriet att nästa år försvara strejkrätten som en grundrättighet såväl nationellt som internationellt under ILC 2014.

Finlands Svenska Socialdemokrater föreslår, att

SDP verkar för att Finland försvarar strejkrätten som en grundrättighet under International Labour Conference år 2014.

Lakko-oikeuden aktiivisempi puolustaminen ILC 2014 -konferenssin aikana

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

ILO:n (International Labour Organisation) vuosittaisen työkonferenssin (ILC) aikana vuonna 2012 työnantajapuoli ryhtyi kovaan hyökkäykseen lakko-oikeutta vastaan ja kyseenalaisti oikeuden sillä verukkeella, ettei sitä olisi kirjoitettu mihinkään konventtiin. Työntekijäpuolen ja ILO:n riippumattoman asiantuntijakomitean mukaan lakko-oikeus sisältyy konventtiin numero 87 (yhdistysvapaus ja järjestymisoikeus) ja 98 (järjestymisoikeuden periaatteiden toteuttaminen ja kollektiivinen sopimisoikeus) ja ne kuuluvat ydinkonventioihin, joten kaikkien jäsenmaiden on noudatettava niitä. Tämä hyökkäys johti siihen, että ILO:n applikaatiokomitean työ muuttui mahdottomaksi. Osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen muista ILO:n konventioiden sopimusrikkomuksista, jotka piti käsitellä konferenssin aikana.

Vuoden 2013 ILC-konferenssin aikana työnantajien edustajat jatkoivat hyökkäystä lakko-oikeutta vastaan (asiantuntijakomitean lausunnosta huolimatta). Tämä toiminta uhkasi taas lamaannuttaa applikaatiokomitean työn. Tämän kahden vuoden taistelun aikana ainoastaan Norjan hallituksen edustajat ovat ilmoittaneet tukensa lakko-oikeudelle (ILC 2012). Koska ILO on kolmikantainen järjestö YK:ssa, on hallitusten edustajien osallistuminen erityisen tärkeää.

Suomen edustajat tulevat työ- ja elinkeinoministeriöstä. Koska SDP:llä on työministerin salkku hallituksessa haluamme, että puoluekokous kehottaa ministeriötä puolustamaan lakko-oikeutta perusoikeutena kansallisesti ja kansainvälisesti ILC –konferenssin aikana vuonna 2014.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

SDP toimii sen puolesta, että Suomi puolustaa lakko-oikeutta perusoikeutena ILC:n (International Labour Conference) aikana vuonna 2014.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 46

  • Tammikuu 2017

    Lakko-oikeutta ei ole rajoitettu sitä vastaan säännöllisesti tehdyistä hyökkäyksistä huolimatta – sitä on puolustettu kansallisena ja kansainvälisenä perusoikeutena. Merkittävää on KKO:n tuore päätös, jonka mukaan uhkasakkoja ei voida käyttää lakon estämiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja