Puoluekokous viittaa puoluekokouksen päättämiin sääntömuutoksiin.

Beslutsförslag

Partikongressen hänvisar till de stadgeändringsförslag som gjorts till partikongressen.

Päätösesitys

Puoluekokous viittaa puoluekokoukselle esitettäviin sääntömuutosesityksiin.

Aloitteissa esitetään puoluekokouskauden pituuden muuttamista nykyisestä kaksivuotiskaudesta kolmen tai neljän vuoden mittaiseksi, sekä puoluekokousedustajamäärän muuttamista nykyisestä 500 edustajasta 300 edustajaan, tai niin, että jokainen puolueosasto saisi edustajan puoluekokoukseen. Nykyinen kahden vuoden kausi ja 500 edustajan määrä ovat olleet voimassa vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen kausi oli kolme vuotta ja edustajamäärä 350. Sekä kahden vuoden kausi että edustajien kasvanut määrä on saanut kritiikkiä osakseen päättämisestä lähtien ja ne ovat kieltämättä aiheuttaneet erilaisia haasteita puolueen päätöksenteon rytmiin ja kaikkien järjestötasojen talouteen. Puolueen jäsenkyselyssä syksyllä 2013 yli puolet vastanneista oli tyytymätön nykyiseen puoluekokouskauteen sekä edustajamäärään ja piti jotain muuta tapaa parempana.

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y. aloitteessa esitetään myös, että ohjelmavaliokuntien jäsenet kutsutaan ennen kokousta alustavasti käymään läpi suuritöisempiä asiakirjoja ja että puoluekokousaloitteista suoritetaan nettiäänestys kokokseen valittujen edustajien kesken ennen kokousta siten, että tulos on valiokunnan käytössä.

Näitä ja muitakin tapoja on puoluehallituksen syytä miettiä puoluekokouksen työskentelyn kehittämiseksi ja varmistaakseen sen, että kaikki kokoukselle esitetyt asiat ehditään käsitellä kunnolla.

Partistyrelsens utlåtande till motionerna 169-178

I motionerna föreslås att partikongressperioden ändras till tre eller fyra år från nuvarande tvåårsperiod, samt att antalet partikongressombud minskas från 500 till 300 ombud, eller så att varje partiavdelning skulle få en representant till partikongressen. Längden på nuvarande partikongressperiod och antalet ombud har varit i kraft sedan år 2008. Före det var partikongressperioden tre år och antalet ombud 350. Både den tvååriga mandatsperioden och det ökade antalet ombud har fått kritik för beslutsfattandet och de har onekligen förorsakat olika utmaningar till rytmen för beslutsfattandet och alla organisationsnivåers ekonomi. I partiets medlemsundersökning hösten 2013 var över hälften missnöjda med längden på nuvarande partikongressperiod och med antalet ombud, och föredrog någon annan modell.

I Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit rf:s motion föreslås också att programutskottens medlemmar inbjuds till ett möte före partikongressen för att gå igenom de handlingar som förorsakar mest arbete och att man genomför en nätomröstning om partikongressmotionerna bland de ombud som valts till partikongressen före kongressen, så att utskottet kan ta del av resultatet.

Partistyrelsen bör fundera på dessa och andra former för att utveckla partikongressarbetet och för att försäkra att man hinner behandla alla ärenden som föreslagits till partikongressen ordentligt.

169 SDP:n puoluekokouskausi neljävuotiseksi

Hämeen Sosialidemokraatit ry:n aloite

SDP:n puoluekokouskausi muutettiin kolmivuotisesta kaksivuotiseksi vuoden 2008 puoluekokouksessa Hämeenlinnassa. Kokemus on osoittanut, että pitkäjänteinen poliittinen työ vaatii pidempää aikajännettä puoluekokousten välillä. Nykyinen kaksi vuotta menee liian äkkiä, sillä lähes puolet ajasta menee jo seuraavaan puoluekokoukseen valmistautumiseen, vaikka edellisen puoluekokouksen linjauksia ei olisi vielä saatu maaliin asti. Ajallisten resurssien lisäksi puoluekokous syö huomattavan paljon myös taloudellisia resursseja, niin puolueelta, piireiltä kuin osastoilta.

Neljä vuotta olisi luonteva aika puoluekokousten välillä, koska sama aikaväli toistuu presidentinvaaleja lukuun ottamatta myös valtakunnallisten vaalien kohdalla. Lisäksi on huomioitava, että kriisitilanteissa on mahdollista pitää ylimääräinen puoluekokous, ja tästä syystä puolueen toimintakyky ei heikkene, vaikka puoluekokousten välinen aika pitenisi.

Hämeen Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP:n puoluekokouskausi muutetaan neljäksi vuodeksi nykyisen kahden vuoden sijaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 217

170 Puoluekokouskauden palauttaminen kolmivuotiseksi, puoluekokousasiakirjojen järjestökäsittelyajan määrittely sekä puoluekokousedustajien määrän alentaminen

Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Puoluekokouskausi on muutamia vuosia sitten lyhennetty kahdeksi vuodeksi. Kokemukset ovat osoittaneet, että kyseinen aika on liian lyhyt; pitkäjänteinen ohjelmatyö ja sisältöön paneutuminen vaatii vähintään kolmen vuoden periodin.

Puoluekokouksissa tehdään monia päätöksiä sekä käsitellään ja hyväksytään useita kannanottoja ja ohjelmia. Kansanliikkeen luonteeseen kuuluu, että asiakirjat käsitellään ja edustajat evästetään perusjärjestöissä. Järjestökäsittely takaa myös sen, että kokousedustajat voivat parhaalla mahdollisella tavalla ja monipuolisesti perehtyä asiakirjoihin. Sen vuoksi on syytä ottaa käytäntöön selkeä aikataulu, jonka mukaan puoluehallituksen on lähetettävä asiakirjat järjestökäsittelyyn ennen puoluekokousta.

Puoluekokousedustajien määrä on säännöissä määritelty 500 edustajaksi. Määrä on varsin suuri ja asettaa kokouspaikalle erityiset vaatimukset. Jokaisen puoluekokousedustajan on kokouksessa päästävä työskentelemään valiokunnassa ja näin valmistelemaan päätettäviä asioita ja asiakirjoja. Käytännön syistä on syytä muuttaa kokousedustajien määrä 350 edustajaksi. Tällöin on paremmat mahdollisuudet pitää puoluekokouksia eri puolilla Suomea, mikä puolestaan elävöittäisi ja rikastuttaisi puolueen toimintaa kokouspaikkakunnilla.

Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

vuoden 2014 puoluekokouksessa muutetaan puolueen sääntöjä siten, että kokouskaudeksi määritellään kolme vuotta ja että kokousedustajien määräksi päätetään 350 edustajaa. Lisäksi päätetään siitä, milloin asiakirjat on lähetettävä järjestökäsittelyyn.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 217

171 Puoluekokous joka kolmas vuosi

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n aloite

Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry esittää, että

SDP:n sääntöjen 13 §:ää muutetaan niin, että varsinainen puoluekokous pidetään joka kolmas vuosi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

172 Puoluekokouskustannukset puolueelle ja puoluekokousedustajien määrän palautus 300 edustajaan

Muurolan Työväenyhdistys Valo r.y:n aloite

Muurolan Työväenyhdistys Valo r.y. esittää, että

SDP:n puoluekokous palauttaa puoluekokouskustannusten korvaamisen puolueen toiminnaksi ja puoluekokousedustajien määrä palautetaan nykyistä määrää edeltäneelle tasolle eli 300 edustajaan.

Perusteluna aloitteelle on, että nykyinen käytäntö siitä, että puoluekokousedustajan lähettävä puolueosasto/piiri maksaa osallistumiskulut, romuttaa osaston talouden. Taloudelliset tekijät rajoittavat demokratiaa ja osallistumista puolueen tärkeimpään kokoukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

173 Puoluekokous joka kolmas vuosi

Muurolan Työväenyhdistys Valo r.y:n aloite

Muurolan Työväenyhdistys Valo r.y. esittää, että

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue palaa puoluekokousaikataulussaan takaisin kolmen vuoden puoluekokousperiodiin.

Perusteluna aloitteelle on, että nykyinen kahden vuoden periodi on liian lyhyt ja jättää puolueosastoille todella vähän aikaa kehittää ja pitää yllä omaa järjestötoimintaansa, ja lisäksi periodin tämänhetkinen tiheys kuormittaa puolueosastojen taloutta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

174 Jokaiselle puolueosastolle yksi edustaja puoluekokoukseen

Siuntion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n aloite

Siuntion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

jokainen puolueosasto saisi automaattisesti yhden puoluekokousedustajan puoluekokoukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

175 Puoluekokouksen pitäminen joka kolmas vuosi

Järvenpään Työväenyhdistys ry:n aloite

Yhteiskunnassa vallitseva murros asettaa puolueelle valittavalle johdolle ja hallinnolle erityisiä haasteita politiikan linjaamiselle. Linjaamisen pohjana olevat puoluekokouksen hyväksymät poliittiset ohjelmakirjat sisältävät asioita, joiden toimeenpano edellyttää pitempi jänteistä työtä. Puoluejohdon ja puolueen hallinnon työskentelyrauhan takaamiseksi on perusteltua, että se pystyy perusteellisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan päätettyä linjaa. Edellä mainitusta syystä on perusteltua pidentää puoluekokouskautta nykyisestään.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

Puolueen sääntöjen 13 § toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan: Varsinainen puoluekokous pidetään joka kolmas vuosi, vuoden alkupuoliskolla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 218

176 Förläng partikongressperioden

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

På partikongressen i Tavastehus år 2008 beslöt man att förkorta partikongressperioden från tre till två år. I många motioner motiverade man ärendet med att samhället förändras så snabbt att en tre års kongressperiod blir för lång.

Med erfarenhet från tre partikongressperioder kan man dra slutsatsen att reformen varit misslyckad. Den snabbare kongressrytmen belastar partiets ekonomi och tär på partikansliets knappa personresurser.  Kontinuiteten i verksamheten har också försämrats då partiledningen bara sitter två år i taget.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf föreslår, att

partikongressperioden förlängs till tre år.

 

Puoluekokouskausi pidennettävä

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Hämeenlinnan puoluekokouksessa vuonna 2008 päätettiin lyhentää puoluekokouskautta kolmesta kahteen vuoteen. Useassa aloitteessa tätä perusteltiin sillä, että yhteiskunta muuttuu niin nopeasti että kolmen vuoden puoluekokouskaudesta tulee liian pitkä.

Kolmen puoluekokouskauden kokemuksella voidaan todeta uudistuksen olleen epäonnistunut. Nopeampi kokousrytmi rasittaa puolueen taloutta ja työllistää kohtuuttomasti puoluetoimiston rajallisia henkilöstöresursseja. Toiminnan jatkuvuus on heikentynyt puoluejohdon toimiessa vain kaksi vuotta kerrallaan.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

puoluekokouskausi pidennetään kolmivuotiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219

177 Puoluekokous neljän vuoden välein

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Kaksivuotisen puoluekokouskauden haasteena on pitkäjänteisyyden puuttuminen. Ohjelmatyö ja puolueen linja on syytä olla kauemmas kantoista sekä suunnitelmallisempaa. Neljävuotiskauteen siirtyminen toisi puoluetyöhön tarvittavaa pitkäjänteisyyttä sekä parempaa valmistelua. Pidempi puoluekokouskausi vahvistaisi puoluevaltuuston asemaa ja roolia päätöksenteossa. Myös taloudellinen näkökulma on syytä huomioida.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

puoluekokous järjestetään jatkossa neljän vuoden välein.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219

178 Vaikuttamisen lisääminen

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y:n aloite

Demokratiaan kuuluu osallistuminen päätöksentekoon. SDP mainostaa itseään demokraattisena puolueena ja kehottaa ihmisiä liittymään jäseneksi voidakseen vaikuttaa asioihin. Siksi on tärkeätä, että näitä vaikuttamiskanavia pidetään auki ja herkkyyttä niiden käyttämiseen lisätään.

Viime puoluekokouksessa 2012 jäi useita asiakirjoja kesken käsittelyn ajanpuutteen vuoksi. Niitä käsiteltiin myöhemmin puoluevaltuustossa ja jotkut siirrettiin vielä myöhemmäksi. Puoluekokousosanottajia oli n. 500 mikä johti siihen, että valiokuntien ulkopuolelle jäi suuri osa edustajista.

Hirvensalon-Kakskerran Sosialidemokraatit r.y. esittää, että

Puoluekokouksen toiminnan kehittämiseksi mietitään seuraavia toimenpiteitä:

–      puoluekokousedustajien määrää supistetaan n.350-400 edustajaperiaatettmuuttamalla ja kaikki edustajat nimetään valiokuntiin

–      ohjelmavaliokuntien jäsenet kutsutaan ennen kokousta alustavasti käymään läpi suuritöisempiä asiakirjoja,

–                     puoluekokousaloitteista suoritetaan nettiäänestys kokokseen valittujen edustajien kesken ennen kokousta siten, että tulos on valiokunnan käytössä kuten tehtiin viime syksynä ennen puoluevaltuuston kokousta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219


Kommentoi

Tietosuoja