Puoluekokous viittaa järjestöuudistusasiakirjaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteen osaan, jossa kannustetaan puoluejäseniä toimimaan aktiivisesti myös sisarjärjestöissä ja toivoo myös sisarjärjestöjen kannustavan jäseniään liittymään ja toimimaan puolueosastoissa. Puoluetuen jakamisen kohdalla puoluekokous luottaa puoluevaltuuston harkintakykyyn, eikä näe nykysäädösten voimassa ollessa tarvetta muuttaa sisäisiä jakoperusteita. Puoluekokous kuitenkin toivoo, että SDP edistää säädösten muuttamista niin, ettei julkinen valta omalla kontrollillaan ja ohjeillaan liikaa ohjaa puolueiden toimintaa. Kansanvallan ytimessä olevina organisaatioina puolueiden autonomia tulisi olla mahdollisimman laaja.

Lausunto aloitteisiin 159–160

Aloitteissa esitetään, että SDP kannustaisi puoluejäseniä toimimaan aktiivisesti myös sisarjärjestöissä ja että puoluekokous velvoittaisi puoluejohdon toimimaan siten, että sisar- ja läheisjärjestöjen toimintaa kehitetään nykyistä strategisemmin osana sd-liikettä. Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloitteessa myös edellytetään, että puolueen tulee kohdentaa puoluerahoitusta sukupuolineutraalisti.

Keväällä 2013 tehdyn jäsenkyselyn mukaan jäsenvirta puolueen ja sisarjärjestöjen kesken on yllättävän vähäistä ja siksi kannustaminen on erittäin tarpeellista.

Puoluetuen yleinen käyttötarkoitus on eduskuntapuolueiden tukeminen puolueiden yleisohjelman ja sääntöjen mukaiseen toimintaan. Selkeästi poisrajattu käyttökohde on riskisijoittaminen. Säädösten mukaan puoluetuesta tulee käyttää määräosa piirijärjestöjen ja naistoiminnan toiminnan tukemiseen. Puoluevaltuusto päättää puolueen varojen käytöstä vuosittain käsitellessään SDP:n budjettia ja sen yhteydessä puoluevaltuusto päättää myös, miten jaetaan ja kohdennetaan säädösten vaatimat osuudet piirijärjestöjen ja naistoiminnan tukemiseen.

159 Yhdessä olemme enemmän

Sosialidemokraattisten Naisten aloite

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. SDP on kansanliike, joka tarjoaa useita väyliä osallistumiselle puolueessa ja poliittiselle vaikuttamiselle yhteiskunnassa. Puolueeseen voi liittyä jäseneksi 15 ikäisenä eikä yläikärajaa toiminnalle ole olemassa.

Sosialidemokraattisten Naisten mielestä on tärkeää, että toimintaan pääsee mukaan elämän eri vaiheissa ja kiinnostuksen kohteiden innoittamina. Järjestökentän monipuolisuus lisää SDP:n luovuutta ja suorituskykyä.

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

SDP toimii jäsendemokratiaa vahvistaen. Yhdistystoimintaa kehitetään avoimeksi vuorovaikutuksen väyläksi, jossa on turvallinen tila tehdä politiikka. Se tarkoittaa, että kaikilla läsnäolijoilla on tunne, että omaa kokemusta kuunnellaan ja sitä arvostetaan.

SDP kannustaa puoluejäseniä toimimaan aktiivisesti myös sisarjärjestöissä. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme ja yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa. Nuoret Kotkat, Demarinuoret ja SONK, Naisliitto, Villiruusu, Pinkkiruusu, Karvademarit, Vanhat Toverit, Eläkkeensaajat – kaikki demareiden yhteisöt ja yhdistykset ovat monipuolisuudessaan puoluetoiminnan hiiva, joka saa puoluekannatuksen nousemaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 209

160 Sisar- ja lähijärjestöjä kehitettävä strategisesti osana sd-liikettä

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Sosialidemokraattinen liike muodostuu puoluejärjestön ja sen osien lisäksi sisar- ja läheisjärjestöistä, kuten Demarinaiset, Demarinuoret, SONK ja Nuoret Kotkat. Toisinaan sd-toiminnasta syntyy hajanaista moninaisen järjestökentän vuoksi.

Edellä mainittujen ja kaikkien sd-järjestöperheeseen kuuluvien järjestöjen, säätiöiden ja toimijatahojen toimintaa on kehitettävä strategisesti osana sosialidemokraattista liikettä, jossa jokaiselle toimijalle on selkeä paikkansa ja tehtävänsä. Eri toimijoiden on vahvistettava omaa visiotaan, toimintaansa, keskinäistä yhteyttä ja tiedottamista myönteisten tulosten aikaansaamiseksi sekä yhä suuremman joukon aktivoimiseksi SDP:hen. Tähän myös puolueelta vaaditaan uudenlaista johtajuutta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on kehitettävä niin, että se toimii läpileikkaavana periaatteena koko sd-järjestökentässä. Samalla sen nykyinen organisointi tulee ottaa uudelleenarvioitavaksi. Tavoitteen siirtymisestä laaja-alaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön tulee näkyä myös puoluerahoituksen kohdentamisessa pyrkimällä uudistuksiin, joiden myötä voimavarat ohjataan sukupuolineutraalisti.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous velvoittaa puoluejohdon toimimaan siten, että sisar- ja läheisjärjestöjen toimintaa kehitetään nykyistä strategisemmin osana sd-liikettä. Puolueen tulee puoluerahoituksen kohdentamisessa panostaa laaja-alaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön ja pyrkiä uudistuksiin, joiden myötä voimavarat ohjataan sukupuolineutraalisti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 209


Kommentoi

Tietosuoja