Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen, että SDP tukee aikapankkitoimintaa, huomioon ottaen toiminnan mittakaava, laajuus ja verotuksen yleiset periaatteet.

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen, että SDP tukee aikapankkitoimintaa. Verolainsäädännön muuttaminen aikapankkitoiminnan edistämiseksi ei kuitenkaan ole perusteltua.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulisi tukea aikapankkitoimintaa ja vastustaa sen verottamista.

Aikapankkitoiminta on Suomessa melko tuoretta kansalaistoimintaa, jossa palveluksia vaihdetaan toimintaan osallistuvien kesken. Tyypillisesti palvelusten ”hinta” määritetään nk. toveina, ja järjestelmään voi tallettaa tehtyjä toveja, joita vastaan saa myöhemmin itse palveluja.

Aikapankkitoiminta on positiivinen, vireän kansalaisyhteiskunnan merkki. Se lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja helpottaa monien kohdalla arjen sujumista. Aikapankkitoiminta on kuitenkin toistaiseksi Suomessa vielä hyvin rajattua. Aikapankkitoiminnan kehitystä ja toimintaedellytyksiä tulee seurata ja tarpeen mukaan harkita näihin parannuksia.

Verotuksen osalta verovapaana pidetään jatkossakin sellaista toimintaa, joka syntyy talkootyönä ja vastikkeetta. Sen sijaan jos käytössä on toiminnan kautta syntyvät vastike, toimintaa on syytä lähtökohtaisesti pitää veronalaisena. Jos vastikkeellinen palveluiden keskinäinen vaihto säädettäisiin lakiteitse verovapaaksi, syntyisi mahdollisuuksia kiertää tätä kautta veroja. Käytännön elämän kannalta on silti perusteltua soveltaa kynnystä kaikkein pienimuotoisimman toiminnan poissulkemiseksi verotuksen piiristä.

Verohallinnon kotisivuilta löytyy ohjeistus aikapankkeja varten sekä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia.

15 SDP edistämään aikapankkitoimintaa

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Alkujaan Iso-Britanniasta maailmalle levinneet aikapankit mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi tarjota toiselle palveluksia. Järjestelmässä ei liiku lainkaan rahaa, vaan palveluksen ”arvo” mitataan sen keston mukaan eli ajassa. Järjestelmä auttoi siis erityisesti rahatalousjärjestelmän marginaalissa olevia henkilöitä, joilla ei ollut rahatalousjärjestelmässä pääsyä vastaavien palvelujen ääreen. Esimerkkejä ovat esimerkiksi siivous- ja lastenhoitoapu. Iso-Britanniassa verottaja on katsonut, ettei tällaista rahatalouden ulkopuolella olevaa toimintaa ole myöskään syytä pyrkiä verottamaan punnissa.

Suomessakin verottaja on selvityksessään (Asiantuntijakirjoitus 7/2013, verohallinnon tiedote 4.6.2013 – kirjoittaneet harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen ja apulaisjohtaja Marko Niemelä) todennut, että ”nyky-yhteiskunnassa on runsaasti ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolella, jolloin mahdollisuudet vaihtaa aikaansa ja osaamista työmarkkinoilla rahaksi ovat kaventuneet. Mikäli rahallinen tulo on niukkaa, vaikeutuu palvelujen hankkiminen rahalla. Tällöin syntyy intressi vaihtaa palveluja päittäin ilman rahaa”. Edelleen, verottajan mukaan ”monet tarjotuista palveluista ovat sellaisia, joita yritysmuotoisessa toiminnassa ei olisi kannattavaa tuottaa”, ja sitä paitsi ”mitattavaa tai elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettua toimintaa ei ole havaittu”. Niinpä ”vaihdettujen palvelujen taloudellista merkitystä on pidettävä marginaalisena rahataloudessa vaihdettuihin palveluihin nähden”.

Verottaja loi kuitenkin syksyllä 2013 uuden ohjeistuksen aikapankkien verottamisesta euroissa. Tämä huolimatta edellä mainituista havainnoista sekä siitä, että ”aikapankki voidaan nähdä eräänlaisena yhteisön tukiverkkona silloin kun valtio on joutunut säästötoimien vuoksi karsimaan omaa palvelutarjontaansa” ja että ”aikapankkien mielletään lisäävän solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä käyttäjäyhteisössä”.

Mikäli rahatalouden ulkopuolella toimivaa järjestelmää kuitenkin ryhdytään verottamaan esimerkiksi euroissa, toiminta tältä osin päättyy. Helsingin kaupunki ehti puolestaan jo aiemmin ottaa vastakkaisen kannan. Se totesi globaalin vastuun strategiassaan (2012), että ”sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa”.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi SDP tukee aikapankkitoimintaa vastustaen toiminnan verottamista euroissa tai muussa valtion valuutassa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 31

  • Tammikuu 2017

    Puolue kannattaa aikapankkitoimintaa ja siitä käytävää laaja-alaista ja rakentavaa keskustelua. Aikapankkitoiminta on kuitenkin edelleen Suomessa varsin pientä ja rajoittuu pitkälti lähinnä pääkaupunkiseudun alueelle.


Kommentoi

Tietosuoja