Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa tarpeelliseksi lisätä sosialidemokraattisten kuntapäättäjien tuntemusta ja aktiivisuutta sukupuolivaikutusten arvioinnin (Suvaus) käyttöönottamiseksi kunnissa ja myös valtionhallinnossa.

Aloitteella halutaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa nykyistä laajemmin kunnissa ja valtion aluehallintoviranomaisissa.

SDP on aina ollut hyvin aloitteellinen ja aktiivinen tasa-arvoa lisäävien toimenpiteiden edistämisessä. Kuntien päättäjillä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten arkielämän sujuvuuteen ja tasa-arvon toteutumiseen kotikunnassaan.

Tämän toteuttamiseksi on tärkeätä, että niin kuntien työntekijät kuin luottamushenkilöt tuntevat sukupuolivaikutusten arviointiin liittyviä niin kotimaisia kuin kansainvälisiä periaatteita ja käytäntöjä. Euroopan kuntajärjestöt ovat laatineet eurooppalaisten naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan (Tase) paikallishallintoja varten. Euroopan kuntajärjestöjen kattojärjestö, Council of European Municipalities and Regions, CEMR, on vuoden 2013 alussa avannut verkkopalvelun, jossa on esimerkkejä tasa-arvon peruskirjan toteuttamisesta ja tasa-arvon edistämisestä eurooppalaisissa kunnissa.

Suomen kunnissa tasa-arvotyötä tehdään entistä laajemmin. Tärkeätä on, että Suvaus, eli sukupuolivaikutusten arviointi tulee vähitellen luonnolliseksi osaksi kuntien toiminnan suunnittelua ja arviointia.

113 Sukupuolivaikutusten arvioinnin edistäminen kunnallisessa päätöksenteossa

Sosialidemokraattisten Naisten aloite

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on kehitetty ja edistetty Suomessa jo pitkään. Sukupuolivaikutusten juurtuminen osaksi kunnan, valtioiden ja vaikkapa puolueiden päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun ei kuitenkaan ole edennyt toivotulla tavalla. Kuntaliitto on julkaissut alkuvuodesta 2013 kunnallisille päättäjille tarkoitetun oppaan tasa-arvon huomioon ottamiseksi kunnallisessa päätöksenteossa. Siinä todetaan, että miesten ja naisten tasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa.

Myös Euroopan kuntajärjestöt ovat laatineet eurooppalaisten naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan paikallishallintoja varten. Molempien edellä mainittujen asiakirjojen (tasa-arvo-opas ja tasa-arvon peruskirja) on tarkoitus toimia ohjeena kunnallisessa päätöksenteossa.

STM:n nettisivuilta löytyy 12 ohjetta sukupuolivaikutusten arviointiin. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi Valtava -kehittämisohjelmaa (Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen). Ohjelman tavoitteena on:

 • kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen arviointia,
 • purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa,
 • tukea ja kehittää tasa-arvotoimijoiden ja projektirahoittajien asiantuntemusta,
 • lisätä yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta,
 • tukea naisyrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyspotentiaalia.

Kansainvälisesti ajatellen sukupuolivaikutusten arviointi on saanut alkunsa Pekingissä vuonna 1995, jolloin järjestettiin neljäs maailmankonferenssi. Tuolloin hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jossa kehotetaan hallituksia ja muita toimijoita ottamaan sukupuolinäkökulma huomioon kaikilla aloilla sekä arvioimaan päätösten vaikutuksia naisiin ja miehiin (tyttöihin ja poikiin).

Pieni osa kunnista on tehnyt oman tasa-arvoa edistävän suunnitelmansa ja vielä harvempi on ottanut käyttöönsä suvauksen yhtenä tasa-arvoa edistävänä menetelmänä. Osittain tämä johtuu siitä, että kuntapäättäjät eivät tunne tasa-arvon edistämiseksi laadittuja oppaita, käsikirjoja ja ohjeita.

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

SDP on aloitteellinen oman jäsenkuntansa ja sosialidemokraattisina päättäjinä toimivien kouluttamisessa ja ohjaamisessa tasa-arvon edistämiseen omissa luottamustehtävissään ja päätöksenteossa sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Lisäksi SDP:n tulee toimia aktiivisesti suvauksen (sukupuolivaikutusten arviointi) käyttöönottamiseksi kaikissa Suomen kunnissa sekä valtion aluehallintoviranomaisissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 154

 • Tammikuu 2017

  Etenee hiljalleen. Systemaattisemmin sukupuolivaikutusten arviointia tehdään vain Helsingissä ja Vantaalla. Joissain kunnissa Suvaus on käytössä joissain palveluissa, esim. Jyväskylässä liikuntapalveluissa, mutta ei systemaattisesti. Joissakin kunnissa on päätetty ottaa käyttöön ennakoiva vaikutusten arviointi (EVA) Kuntaliiton suosituksen pohjalta ja Suvaus:ta sovelletaan osana sitä.

   

  Kuntaliitto on suosittelut kunnille ja kuntakonsernin yhteisöille myös eurooppalaista naisten ja miesten tasa-arvon paikallishallinnon peruskirjaa ja kehottaa, että kunnat ja kuntakonsernien yhteisöt hyväksyvät sen ja panevat sen käytännössä toimeen. Peruskirja on strateginen ja käytännön väline viedä tasa-arvoa koskeva Suomen lainsäädäntö käytännön tasolle.


Kommentoi

Tietosuoja