Sisäpoliittinen julkilausuma

Julkilausuma toimii evästyksenä SDP:n eduskuntavaaliohjelman valmistelussa.

Puoluehallituksen esitys

Suomi on ohjattava kestävän kasvun tielle

Kuluva hallituskausi on ollut poikkeuksellisen haastava. Julkista taloutta on sopeutettu useiden miljardien edestä ja kipeitä säästöpäätöksiä on jouduttu tekemään. Sosialidemokraatit ovat pitäneet kuitenkin huolen siitä, että päätökset ovat olleet sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja tuloeroja kaventavia. Tästä tulee pitää jatkossakin huolta.

Hallitus on valtionvarainministeriön johdolla valmistellut kehysriihessä päätetyn toimenpidekokonaisuuden, jolla tasapainototeaan julkista taloutta, tehdään uusia kasvupanostuksia ja luodaan rakenteellisin uudistuksin edellytyksiä pitemmän aikavälin talouskasvulle ja julkisen talouden kestävyydelle. Tämä mahdollistaa niin hyvinvointivaltion kehittämisen tulevaisuudessa kuin myös aktiivisen suhdannepolitiikan.

SDP politiikan ydintehtävä on turvata ihmisten peruspalvelut ja arvokkaan elämän perusedellytykset. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta olemme hallituksessa tehneet paljon ratkaisuja sosiaalisesti oikeudenmukaisen kehityksen varmistamiseksi.

Uutta innovaatiopolitiikkaa

Osaamispohjainen alue- ja elinkeinopolitiikka on edelleen Suomen kasvun selkäranka. Valtion toimien on jatkossakin tuettava erityisesti sellaisia alueita, joille kohdistuu vakavia työpaikkojen menetyksiä. Muutosturvaa tulee edelleen kehittää vastaamaan työmarkkinoiden polarisoitumisesta ja pirstaloitumisesta aiheutuviin pulmatilanteisiin.

Valtion omistajaohjausta on hyödynnettävä uusien kasvualojen luomisessa. Yritysten tuotekehitystä, osaamista ja innovaatiojärjestelmiä on syytä tukea ja nyt käynnistettyä yritystukien uudelleen kohdentamista tulee jatkaa, parhaan vaikuttavuuden löytämiseksi.

Suomen menestyminen perustuu korkeaan osaamiseen. Tarvitsemme rakenteet maailman parhaan innovaatiojärjestelmän toteuttamiseksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa luontevan mahdollisuuden hyödyntää Sitraa uudella tavalla tämän tavoitteen saavuttamiseksi. SDP on valmis käynnistämään aiheesta vuoropuhelun muiden puolueiden ja Sitran kanssa.

Työttömät tarvitsevat tukea

Työvoima Suomessa vähenee ja samanaikaisesti huoltosuhde heikkenee. Tämä hankala yhdistelmä koettelee useimpia Länsi-Euroopan maita, mutta erityisen voimakkaasti Suomea. Tarvitaan määrätietoista politiikkaa, joka tukee samanaikaisesti kahta talouskasvun tekijää: työn tuottavuuden kasvua ja työhön osallistumisen astetta.

Vaatimattoman talouskasvun ja vientiteollisuuden vaikeuksien johdosta rakennetyöttömien määrä on edelleen kasvanut. Yhteiskunnan ei pidä hyväksyä tätä kehitystä. Pitkään tai toistuvasti työttömänä olleita ei saa unohtaa. Myös erityisryhmät, kuten maahanmuuttajat ja osatyökykyiset, on huomioitava nykyistä paremmin. Koko työvoimapotentiaali on saatava työmarkkinoiden käyttöön työurien pidentämiseksi.

Haasteeseen vastaamiseksi tarvitaan vahvaa työn ja koulutuksen liittoa. Nuorille tulee tarjota heti työuran alkumetreillä mahdollisuuksia ja tukea työmarkkinoilla. Varttuneempien työntekijöiden osaamista pitää kehittää ja vahvistaa, jotta työllisyys voidaan turvata historiallisesta rakennemuutoksesta huolimatta.

Muutosturvan kehittämisessä ja työvoimapolitiikassa yleisemminkin on kiinnitettävä erityinen huomio kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, ammattitutkintoa vailla oleviin sekä ikääntyneisiin. Heidän asemaansa on määrätietoisesti parannettava. SDP:n aloitteesta hallitus on luonut nuorten aikuisten osaamisohjelman sekä ohjannut lisävaroja peruskoulutaustalta ponnistavien varttuneempien työntekijöiden tueksi.

Aikuisten osaamisen ylläpito ja kehittäminen on edellytys sille, että työmarkkinoiden ja työelämän rakennemuutoksissa pystytään siirtymään uusiin, entistä parempiin työpaikkoihin. Osaaminen ja ammattiylpeys tukevat myös työssä jaksamista. Sosialidemokraattien määrätietoinen politiikka on tuottanut joukon toimia, joilla osaltaan tehostetaan työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista.

SDP sitoutui nuorisotakuun toteuttamiseen ennen 2011 eduskuntavaaleja. Siitä tehtiin maan hallituksen yhteinen kärkihanke ja takuu käynnistyi vuonna 2013. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella nuoret itse kokevat takuun auttaneen selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia ja lisänneen motivaatiota hakeutua koulutukseen ja työhön. Nuorisotakuun tarkoituksena ei ole jäädä muutaman vuoden harjoitukseksi, vaan tuloksellisuus vaatii pitkäjänteisyyttä. Yksi merkittävä osa nuorisotakuuta on SDP:n pitkäaikainen tavoite laajentaa oppivelvollisuusikä 17-vuotiaisiin.

Eläkeuudistuksesta turvaa työmarkkinoille

SDP haluaa varmistaa pitkän aikavälin työeläkejärjestelmän kestävän rahoituksen, jotta työeläke-etuudet voidaan turvata. Ja eläkelupaus tulee lunastaa myös nuorten sukupolvien kohdalla. Työurien pidentämiseksi tulee etsiä laajalti ratkaisuja ikääntyvien työssä jaksamisen ja jatkamisen parantamiseksi. Joustava eläkeikä tarjoaa tarpeellisen mahdollisuuden jatkaa työelämässä aina 68 ikävuoteen saakka. Senioriteetti ja pitkän työuran myötä kertynyt hiljainen tieto on suuri voimavara työyhteisöille. SDP luottaa siihen, että kolmikantaisesti rakennetaan kestävä eläkeratkaisu.

SDP haluaa edullista asumista

SDP:n tavoite on ihmisten kohtuuhintainen hyvä koti. Nyt asunnoista on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja ne ovat aivan liian kalliita. SDP:n on aikaansaanut lisätoimia kohtuuhintaisten asuntojen edistämiseksi, mutta rakentamistahti on liian hidas. Myös asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina varsin ripeää tahtia. Sosialidemokraatit haluavat, että Suomen kasvukeskuksiin rakennetaan ripeästi lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja asumisen kustannusten kasvua hillitään. Myös lähiöiden korjaamiseen ja uudistamiseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomioita. Valtion on otettava suurempi rooli asuntojen rakentamisessa, mikäli markkinat ja kunnat eivät pysty rakentamaan nopeammin.

Hyvinvointipalvelut kuntoon                               

Sosialidemokraatit haluavat viedä sote-uudistuksen maaliin saakka viiden sote-alueen mallin pohjalta. Uudistustyössä päähuomio on kiinnitettävä riittävän vahvan järjestäjätahon luomiseen, terveyserojen kaventamiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatioon sekä lähipalveluiden turvaamiseen. Henkilöstön asemasta ja työssäjaksamisesta tulee huolehtia muutostilanteissa.

SDP:n linja on, että yksityinen ja kolmas sektori täydentävät julkista sektoria, jolla on vastuu ja suuri rooli palveluiden tuottamisessa. Työehtojen polkeminen tai taloudellisen voiton tavoittelu ei saa muodostua palveluiden laadukkaan tuotannon esteeksi.

Lasten ja perheiden arkeen lisää huomiota

Sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa Suomesta lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta. Tämä on mahdollista ja välttämätöntä. Hyvinvoiva ja vauras Suomi rakentuu hyvälle lapsuudelle. Perheiden hyvinvointiin vaikutetaan koko yhteiskunnassa, perhepolitiikka on kaikkialla.

Sosialidemokratian perhepolitiikan punaisena lankana on ehkäisevien ja matalan kynnyksen perhepalveluiden vahvistaminen ja parantaminen. Perhepolitiikka on hyvinvointi-investointi, joka on tuottava sekä kansantaloudelle että inhimillisesti. Ihmisen elämän varhaiset vuodet ja lapsuuden perheen arki luovat perustan aikuisiälle. Onnistunut perhepolitiikka rakentaa luottamuksen ilmapiiriä, jossa perheen perustaminen koetaan myönteisenä ja tavoiteltavana asiana.

Palvelut luovat pohjan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoiselle kehitykselle. Perheille palvelut ovat tärkeä tukiverkko, jota tulee pikemminkin vahvistaa kuin heikentää. Näin tapahtuukin. Sosiaalihuoltolain uudistuksen valmistelu on loppusuoralla, ja se tulee eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä. Palvelujen painopistettä siirretään lastensuojelulain mukaisista erityispalveluista sosiaalihuoltolain mukaisiin yleispalveluihin. Näin lapsiperhe voisi nykyistä varmemmin saada tarvitsemansa palvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä, ja turvata tarvittava tuki perheille ajoissa. Näin ehkäistään ongelmien kasaantumista, ja raskaampien lastensuojelutoimien tarvetta. SDP kannattaa lämpimästi lapsiperheiden palveluiden parantamista.

Lasten päivähoitojärjestelyt kaipaavat edelleenkin joustavoittamista ja erilaisten perhe- ja työaikamuotojen parempaa huomioimista. SDP haluaa aikaistaa päiväkotien varhaiskasvatuksen aloittamista 4 ikävuoteen. Päivähoidosta on maksettava todellisen käytön mukaan ja osittaista hoitorahaa tulee korottaa.

Sosialidemokraatit ovat huolissaan poikien Pisa-menestyksestä. Yhä useampi poika on selvityksen mukaan putoamassa muiden lasten joukosta koulumenestyksessä. Sosialidemokraatit haluavat peruskoulu-uudistuksen. Pisa-tulosten sukupuolieroihin on puututtava, koulujen viihtyvyyttä on parannettava ja opetusmenetelmiä edelleenkin parannettava. Uusi teknologia on saatava osaksi opetuskäytäntöjä.

Koulun merkitys lapsen hyvinvoinnille ja sitä kautta perheen jaksamiselle on suuri. Koulun on tärkeä olla turvallinen yhteisö, jossa jokaisen oppiminen ja osallistuminen ovat mahdollisia. Kouluissa kiusaamista ja häirintää ei sallita. Tarvittaessa opettajien mahdollisuutta puuttua häiriökäytökseen tulee edelleenkin parantaa. Oikeus turvalliseen kasvuun kattaa kiusaamattomuuden myös vapaa-ajalla ja internetin verkkomaailmassa.

Vanhustenhoito tarvitsee edelleen huomiota

SDP sai viime vuonna valmiiksi yhden pitkäaikaisen vaalilupauksen teeman, vanhuspalvelulain. Tämä joka päivä hoitolaitoksissa erittäin ajankohtainen laki tuli tarpeeseen. Vanhuksilla on nyt laki turvana ja takeena, silloin, kun omat voimat eivät enää riitä vaatimaan asianmukaista palvelua.

Vanhuspalvelulain ehkä puhutuin ja hyvin tärkeä osuus liittyy inhimillisen ja laadukkaan hoidon ja hoivan varmistamiseen. Keskeisessä asemassa ovat tällöin esimerkiksi henkilöstön määrän ja osaamisen turvaaminen, pätevä johtaminen, asianmukaiset toimitilat ja järjestelmällinen varautuminen. Tarvittaessa lakiin kirjataan hoitajien vähimmäismäärä. Myös kotihoitoon tarvitaan selkeät säädökset. Pitkäaikaisvuodehoidossa kuntouttava työote yhdistettynä saumattomaan kotihoitoon vähentää kansalaisten laitoshoidon tarvetta. SDP haluaa lisätä myös omaishoidon käyttöä ja kannattaa valtakunnallisten omaishoidon kriteerien määrittämistä.

Kotimainen ympäristö tarvitsee täsmäpolitiikkaa

Sosialidemokraatit ovat huolissaan ympäristön suojelusta. Aluehallintouudistuksessa ympäristösuojelu jäi liian vähälle huomiolle. Turpeen tuotannossa on pidettävä huolta vesistön ja muun ympäristön kunnosta. Energia- ja resurssitehokkuutta lisääville palveluille ja tuotteille, vaihtoehtoisista energialähteistä puhumattakaan, tulee olemaan huomattavaa kysyntää. Suomenkin on mahdollista hyödyntää tässä yhteydessä perinteistä osaamistaan mm. konepaja- ja metalliteollisuuden sekä ICT:n aloilla.

Saimaannorppa tarvitsee edelleen voimakkaita suojelutoimia ja nyt myös eräät Suomen kalakannat ovat joutuneet jo uhanalaisten lajien listalle. Sosialidemokraatit haluavat jatkaa uhanalaisten kalakantojen suojelua ja kansallinen kalatiehanke tarvitsee uuden vaihteen. Seuraavassa vaiheessa Suomen vesivoimalaitosten tulee tehdä kalateiden rakentamissuunnitelmat ja tarvittaessa lainsäädännöllä on lisättävä voimayhtiöiden vastuuta suomalaisten kalakantojen suojelutoimista sekä luonnollisesta lisääntymisestä.

 Veroparatiisit kuriin

SDP:n pitkään jatkunut veroparatiisien vastainen työ on tuottanut jo kotimaassa tulosta. Suomessa on saatettu voimaan laki, jolla rajoitetaan yritysten mahdollisuuksia siirtää voittoja korkovähennysten avulla Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirtyminen automaattiseen verotietojen vaihtoon maiden kesken antaa viranomaisille paremmat mahdollisuudet saada tiedot henkilöiden ja yritysten sijoituksista. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä. EU-jäsenmaat menettävät yhteensä harmaan talouden ja veronkierron takia komission arvion mukaan vuosittain jopa tuhat miljardia euroa verotuloja eli noin 2000 euroa per kansalainen.

SDP jatkaa veroparatiisien vastaista taistelua. Konkreettisia toimia kansainvälisen veronkierron välttämiseksi ovat maakohtaisen raportointivelvollisuuden tehostaminen, tiukasta pankkisalaisuudesta luopuminen ja eurooppalaisen vähimmäistason säätäminen yritysverotukseen. Kansainvälisillä sopimuksilla tulee turvata tiedonsaanti myös EU:n ulkopuolisilta pankeilta.

Kansanvalta ja Suomen tuleva suunta

Sosialidemokraatit kannustavat kaikkia suomalaisia ääniuurnille kahden viikon päästä järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa, joissa ratkaistaan eurooppalaisen politiikan suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Viistoista vuotta oikeistoenemmistö on hallinnut Eurooppaa. Tänä aikana EU on kokenut isoja epäonnistumisia niin EU-maiden taloudenpidon ja pankkisektorin valvonnan kuin EU:n ulkopolitiikan harjoittamisen suhteen. Nyt viimeaikaisten mielipidetiedustelujen mukaan sosialidemokraatit ovat nousemassa Euroopan ykköspuolueeksi. Se mahdollistaisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä kuluttajan ja työntekijöiden oikeuksien parantamisen.

Ensi keväänä on eduskuntavaalit. Sosialidemokraattinen puolue tavoittelee seuraavissa eduskuntavaaleissa suurimman puolueen asemaa. Tämä tavoite saavutetaan luottamusta rakentavalla vaalityöllä, oikeudenmukaisilla Suomen uudistustavoitteilla sekä työlle ja uusien työpaikkojen luomiseen perustuvalle politiikalle.