Sisäpoliittinen julkilausuma

Esitys puoluekokoukselle

VAIHTOEHTONA AVOIN JA KAIKILLE TURVALLINEN SUOMI

Suomi ja suomalaiset ovat tienristeyksessä, jossa valitsemme suuntaa tulevaisuuteen. Jatkammeko tiellä, jota määrittävät länsimaiset arvot demokratiasta, avoimuudesta, vapaudesta, kansainvälisyydestä ja jakamattomasta ihmisarvosta. Vai valitsemmeko sisäänpäin kääntymisen, sulkeutuneisuuden ja niistä seuraavan näivettymisen tien. 

SDP:lle valinta on selvä. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut yhdenvertaisuudelle, avoimuudelle ja tulevaisuudenuskolle. Pienenä kansakuntana tarvitsemme eurooppalaista yhteisöä niin taloudellisesti kuin turvallisuudenkin kannalta. Kuulumme aktiivisena jäsenenä länsimaiseen arvoyhteisöön. Demokratia ja vapaus toteutuvat vain, kun torjumme syrjinnän, eriarvoistavan puheen ja puramme rakenteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Avoin demokratia vaatii toteutuakseen vapautta, niin yksilöille kuin mediallekin. Näitä arvoja SDP puolustaa johdonmukaisesti.

SDP:n vaihtoehto hallituksen politiikalle lähtee Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin, osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Vain kansainvälinen, avoin ja ihmisten hyvinvointiin investoiva Suomi on kilpailukykyinen ja menestyvä. Talouden tulee olla vahva, jotta hyvinvoinnin ja osaamisen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Suomen on pidettävä kiinni ilmastotavoitteista 

Suomen on oltava edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja reilun vihreän siirtymän edistämisessä. Tämä on sekä periaatteellisesti että taloudellisesti järkevää politiikkaa. Investoimalla osaamiseen ja vihreän siirtymän teknologioiden johtajuuteen olemme houkutteleva investointiympäristö ja tulevaisuuden teollisuuden sijoituspaikka.

Orpon hallitusohjelma ei turvaa vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hallituksen päästövähennystavoitteet nojaavat liikaa vapaaehtoisuuteen ja luottavat tulevaisuuden teknologiaratkaisuihin. Molemmilla on paikkansa, mutta hiilineutraaliuden tavoittelu ei voi nojata toiveajatteluun, erityisesti kun samaan aikaan hallitusohjelma tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä verovaroin sekä leikkaa luonnonsuojelusta. Myös tässä hallitusohjelma valitsee väärän, taaksepäin katsovan suunnan.

Suomen on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista. Energiaomavaraisuus on rakennettava päästöttömien teknologioiden varaan. Maankäyttösektorin hiilinieluja on vahvistettava ja metsien ekologisesti kestävä käyttö varmistettava. Näin vahvistamme myös huoltovarmuutta sekä talouden kasvun edellytyksiä kestävästi.

Osaavaan kansaan on investoitava

Suomalainen kilpailukyky rakentuu osaavalle työväestölle. Osaamiseen panostaminen on investointi koko maan hyvinvointiin ja menestykseen. Suomalaisten osaamistaso on laskenut jo pitkään ja koulutusleikkaukset ovat  pahentaneet tilannetta entisestään. Tähän suuntaan on saatava muutos.

SDP:n johdolla aloitettiin viime vaalikaudella koulutuksen kunnianpalautus. Jokaiselle nuorelle turvattiin mahdollisuus toiseen asteen tutkintoon ja sitä kautta paremmat lähtökohdat tulevaisuuden työelämään. Korkeakoulujen rahoitusta lisättiin, jotta Suomessa tehtäisiin yhä enemmän huippututkimusta ja meiltä löytyisi osaajia tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

Tämän työn seuraavien askelien tulisi olla peruskoulun ja toisen asteen resurssien lisääminen, jotta ryhmäkoot saadaan pidettyä riittävän pieninä ja jokaiselle oppijalle voidaan turvata riittävä tuki koko koulupolun ajan. Oppimistuloksiin ja erityisesti poikien pärjäämiseen peruskoulussa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Opettajien koulutusta on lisättävä, jotta turvaamme laadukkaan koulutuksen myös tulevaisuudessa. Henkilökunnan mahdollisuuksia vaikuttaa koulujen arkeen ja tehtävään työhön on lisättävä. Yhdenvertaisuus- ja antirasismiosaamista on vahvistettava koko koulujärjestelmässä, osana opettajankoulutusta ja täydennyskoulutusta.

Hallituksen esitys lakkauttaa aikuiskoulutustuki on erityisen lyhytnäköinen. Tilanteessa, jossa kärsimme laajasta henkilöstöpulasta, kouluttautuminen uudelle alalle työuran aikana tulee olla mahdollista ihan jokaiselle. Lakkautuksen talousvaikutus on myös olematon aiheutettuun harmiin nähden. 

Leikkaukset korkeakoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön murentavat suomalaisen sivistysyhteiskunnan pohjaa. Suomi on pitkään ollut maa, joka on ylpeä koulutuksestaan, sivistyksestään ja osaavasta työvoimasta. Tästä on pidettävä kiinni myös vastaisuudessa.

Työtä ja hyvinvointia jokaiselle

Suomalainen hyvinvointivaltio ei kehity leikkaamalla palveluista, työntekijöiden oikeuksista ja sosiaaliturvasta. Päinvastoin, nämä lisäävät eriarvoisuutta, jakavat ihmisiä menestyjiin ja häviäjiin ja luovat epävarmuuden ja turvattomuuden ilmapiiriä. Suomi ei ole ollut köyhäinapuyhteiskunta vaan pohjoismainen hyvinvointivaltio, jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoinen ja yhtenäinen yhteiskunta, jossa jokainen voi osallistua, menestyä ja luottaa yhteiskunnan turvaverkkoon. Tästä on pidettävä myös kiinni.

Suomi ikääntyy vauhdilla. Selvitäksemme tulevaisuuden eläke-, hoiva- ja palveluvelvoitteista on meidän kyettävä nostamaan työllisyysastetta kohti 80 prosenttia ja houkuteltava tänne yhä enemmän osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Työllisyyden esteitä on poistettava, työn vastaanottamisen ja työn tekemisen pitää aina olla kannattavaa. 

Työllisyys ei kuitenkaan kasva sillä, että romutetaan työmarkkinoiden sopimusjärjestelmää tai leikataan työntekijöiden oikeuksia. Sen sijaan on parannettava työn houkuttelevuutta, panostettava työoloihin ja varmistettava työntekijöiden äänen kuuluminen työpaikoilla ja päätöksenteossa. Poliittisten lakkojen rajoittamisen sijaan voisimme tuoda Ruotsista mallin työntekijöiden tulkintaetuoikeudesta ja henkilöstön myötämääräämisoikeudesta ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa.

Työntekijöiden yhdenvertaisuutta on lisättävä. Esimerkiksi vuosilomien kertymistä olisi korjattava niin, että vuosilomaa kertyy heti työsuhteen alusta täysimääräisesti. Tämä auttaisi erityisesti pätkä- ja silpputöitä tekeviä, usein nuoria työntekijöitä, jotka nykyisellään painivat epävarmuuden ja väsymisen kanssa. 

Ihmisten hyvinvoinnista on huolehdittava myös laajemmin. Suomalaisilla on oikeus olettaa hoidon ja hoivan olevan saatavilla sitä tarvittaessa. Mielenterveyspalveluiden on oltava kynnyksettömiä ja siellä, missä niitä tarvitaan. Erityisesti lasten ja nuorten palveluiden on oltava riittävästi resurssoituja. 

Kestävä talous turvaa hyvinvointia

Talouspolitiikan päämääränä tulee olla hyvinvoinnin lisääminen. SDP:n talouspolitiikan perustana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, työllistävä kasvu. Kestävä talouden kasvu on väline, joka mahdollistaa yhteiskunnan eheyden, ihmisten osallisuuden ja julkisen talouden kestävyyden. Talouspolitiikan on luotava uskoa ja turvallista näkymää tulevaan kaikille. 

Vain kestävä julkinen talous turvaa hyvinvointivaltion tulevaisuuden. Kestävyys saavutetaan panostamalla työllisyyteen, luomalla edellytyksiä uusien työpaikkojen ja uuden teollisuuden synnylle ja investoimalla ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin. 

Reilun vihreän siirtymän johtajuus, uusi teollisuuspoliittinen ajattelu ja koko maan elinvoimaisuuden turvaaminen ovat SDP:n politiikan kulmakiviä. Huoltovarmuutta ja riskeihin varautumista on edelleen parannettava. Osana tätä liikennepolitiikan ja elinkeinopolitiikan välistä yhteyttä tulee vahvistaa koko maata hyödyttävällä tavalla. Kohtuuhintaista asuntorakentamista on lisättävä. Onnistuneella aluepolitiikalla on huolehdittava maan eri alueiden elinvoimaisuudesta.

sulje kommentit
Mari van den Berg - Varsinais-Suomi

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava läpi koko koulutuspolun. Opettajien koulutusta on lisättävä varhaiskasvatuksen- ja erityisopettajien sekä teknillisten- ja luonnontieteiden alojen osalta laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Opettajapulan ennakoinnin tueksi on perustettava opettajareksteri. Henkilökunnan mahdollisuuksia vaikuttaa koulujen arkeen ja tehtävään työhön on lisättävä. Yhdenvertaisuus- ja antirasismiosaamista on vahvistettava koko koulujärjestelmässä, osana opettajankoulutusta ja täydennyskoulutusta.

Tuija Pohjola - Oulun piiri

Tähän lisätään kappale:
oikeus liikuntaan ja kulttuuriin kuuluu kaikille asuinpaikasta, tulotasosta, fyysisistä ominaisuuksista tai kielitaidosta riippumatta

Tuija Pohjola - Oulun piiri

Korjaus
suomalainen kilpailukyky  rakentuu osaavalle työvoimalle.

Rasmus Keinänen - Pirkanmaa

Korjaus: Suomalainen yhteiskunta rakentuu yhdenvertaisuudelle, avoimuudelle ja tulevaisuudenuskolle.

Viveca Lahti - Fsd

Julkilausumasta on toivon mukaan nyt jo olemassa ruotsinkielinen raakileversio jotta se saadaan äkkiä valmiiksi kun julkilausuma on hyväksytty

Mari van den Berg - Varsinais-Suomi

Kommentti: Vastaava muutos on tehty myös poliittiseen ohjelmaan.

Eemeli Kajula - Lappi

Kappaleen viimeinen lause : ”
Kestävyys saavutetaan panostamalla työllisyyteen, luomalla edellytyksiä uusien työpaikkojen ja uuden teollisuuden synnylle ja investoimalla ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin. ” 
Muutetaan muotoon:
”Kestävyys saavutetaan panostamalla työllisyyteen, tukemalla pienyrittäjiä, luomalla edellytyksiä uusien työpaikkojen ja uuden teollisuuden synnylle ja investoimalla ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin. ”

 

Tuula Petäkoski-Hult - Pirkanmaa

Muutos ja täydennys: Suomessa asuvilla on oikeus luottaa hoidon ja hoivan olevan tarvittaessa saatavilla ja saavutettavissa.

Ari Reunanen - Satakunta

Valiokunnan puheenjohtajien esitys:
Muutetaan virke: 
Demokratia ja vapaus toteutuvat, vain kun torjumme rasismin ja rakennamme yhteiskuntaa, joka edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta.
 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien muutosesitys:
Muutetaan: Osaamistason nostaminen on investointi koko maan hyvinvointiin ja menestykseen, siksi tulee jatkaa SDP:n aloittamaa koulutuksen kunnianpalautusta. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien muutosesitys:
Muutetaan koko kappale:
Tämän työn seuraavien askelien tulisi olla peruskoulun ja toisen asteen resurssien lisääminen oppimistuloksien parantamiseksi. Tavoitteeseen päästään lisäämällä oppituntien määrää, takaamalla sopivan kokoiset ryhmät ja oikeanlainen tuki koulupolun aikana.

Ari Reunanen - Satakunta

Suomalainen hyvinvointivaltio ei kehity leikkaamalla palveluista, työntekijöiden oikeuksista ja sosiaaliturvasta. Pohjoismaisena hyvinvointivaltiona Suomen tulee luoda luottamusta parempaan huomiseen tarjoamalla tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille menestyä. Suomessa jokaisen tulee voida osallistua yhteiskunnan toimintaan ja luottaa turvaverkkoihin kaikissa tilanteissa. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien esitys:
Muutetaan:
Suomi ikääntyy vauhdilla. Varmistaaksemme jokaisen suomalaisen oikeuden hyvään vanhuuteen, tulee eläke-, hoiva- ja palveluvelvoitteiden suorittamiseksi nostaa työllisyysastetta kohti 80 prosenttia ja rakennettava Suomesta kiinnostava kohdemaa ulkomaiselle työvoimalle. Työllisyyden esteitä on poistettava kaikilta ihmisiltä ja työn tekemisen sekä vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien esitys:
Muutetaan: 
Investoimalla osaamiseen ja vihreän siirtymän teknologioiden johtajuuteen olemme houkutteleva investointiympäristö ja luomme kasvua sekä uusia työpaikkoja. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien esitys: 
Muutetaan kappaleen toinen lause: 
Energiaomavaraisuus on rakennettava päästöttömien teknologioiden varaan ja luotava samalla edellytykset uusien korkean jalostusarvon vientituotteiden synnylle. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien esitys:
Muutetaan lause: 
Poliittisten lakkojen rajoittamisen sijaan tulisi Suomessa ottaa mallia Ruotsista työntekijöiden aseman vahvistamisessa niin oikeusjärjestelmässä kuin yritysten hallinnossa. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien muutosesitys:
Aikuiskoulutustuki on hyvä – välillä jopa ainoa – vaihtoehto työelämässä oleville kouluttautua uudelle alalle. Yhteiskunnan kannalta aikuiskoulutustuki vastaa henkilöstöpulaan ja edistää elinikäistä oppimista. 

Ari Reunanen - Satakunta

Puheenjohtajien esitys lisättäväksi kappaleen loppuun:
Hallituksen esitykset työttömyysturvan heikentämisestä tulee perua. Sen sijaan tulee vahvistaa työttömien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja saada tarvitsemansa henkilökohtaiset palvelut työllistymisen edistämiseksi. 

Irma Taavela - Häme

Lisäisin tähän kappaleeseen tai muutoin niin, että yleissivistykseen kiinnitetään myös huomiota…Osaamiseen panostaminen ja kaikille riittävän yleissivistyksen tarjoaminen…….

sulje kommentit