Sisäpoliittinen julkilausuma

Hyväksytty SDP:n 44. puoluekokouksessa 10.5.2014, Seinäjoki

Julkilausuma toimii evästyksenä SDP:n eduskuntavaaliohjelman valmistelussa.

Arvokas elämä ja sujuva arki

SDP:n politiikan ydintehtävä on turvata ihmisille arvokkaan elämän edellytykset ja turvata yhteys toisiin ihmisiin. Arjen parantaminen sekä julkisten palveluiden puolustaminen ja kehittäminen ovat SDP:lle keskeisiä tehtäviä. Tässä onnistumiseksi tarvitsemme tervettä julkista taloutta ja Suomen pääsyä kestävän kasvun tielle.

Suomessa on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvyys. Kasvu ja työllisyys ovat keskeisessä asemassa palveluiden rahoituksen turvaamisessa. Tarvitsemme oikeudenmukaista veropolitiikkaa, mutta myös tulojen ja menojen tasapainoa. Suomen valtion taloutta hoidattaessa tulee olla valmius pohtia, mistä luovutaan ja mitä asioita tehdään vähemmän silloin, kun rahat eivät riitä kaikkeen. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on muistettava tämän päivän päätöksiä tehtäessä.

Enemmän ja parempaa työtä

Suomessa tarvitaan lisää työtä. Valtion omistajaohjausta on hyödynnettävä uuden työn ja uusien kasvualojen luomisessa. Innovaatiojärjestelmiä ja yritysten tuotekehitystä sekä työntekijöiden osaamista pitää tukea. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaa luontevan mahdollisuuden käyttää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran voimavaroja maailman parhaan innovaatiojärjestelmän rakentamiseen. SDP on valmis käynnistämään aiheesta vuoropuhelun muiden puolueiden ja Sitran kanssa.

Työhyvinvoinnin kehittäminen ja osaamisen ylläpito ovat edellytys sille, että työmarkkinoiden ja työelämän rakennemuutoksissa pystytään siirtymään uusiin, entistä parempiin työpaikkoihin. Nuorten työhön pääsemistä on tuettava. Nuoret itse kokevat nuorisotakuun auttaneen selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia ja lisänneen motivaatiota hakeutua koulutukseen ja työhön. Yksi merkittävä osa nuorisotakuuta on oppivelvollisuusiän laajentaminen 17-vuotiaisiin.

Lasten, perheiden ja yksinelävien arkeen helpotusta

Sosialidemokraatit haluavat parantaa yksinelävien asemaa sekä helpottaa lapsiperheiden arkea.Vaikeina taloudellisina aikoina lapsiperheiden ohella monien yksinelävien mahdollisuudet hyvään elämään kaventuvat. Heidän asemansa on huomioitava päätöksenteossa. Päiväkotien, iltapäivähoidon sekä koulujen antamien palveluiden parantaminen ovat tämän työn keskiössä. Maksuton varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminnan turvaaminen sekä päivähoitomaksujärjestelmän muuttaminen huomioimaan paremmin todellinen päivähoidon käyttö ovat tärkeitä uudistuksia.

Peruskoulu tarvitsee laajan uudistuksen. Koulujen terveellistä opetusympäristöä, viihtyvyyttä ja opetusmenetelmiä on parannettava ja uuden teknologian käyttö on saatava osaksi opetuskäytäntöjä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tiedot ja taidot on otettava vahvemmin osaksi opetussuunnitelmia. Koulun tulee olla turvallinen yhteisö, jossa jokaisen oppiminen ja osallistuminen ovat mahdollisia. Oikeus turvalliseen kasvuun kattaa kiusaamattomuuden niin koulussa, vapaa-ajalla kuin internetin verkkomaailmassa.

Hyvinvointipalvelut kuntoon                               

Sosialidemokraatit haluavat parantaa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ihmisten hoivaan pääsyä tulee nopeuttaa, jonoja purkaa ja palveluja koota yhden luukun taakse. Paras keino tähän parannustyöhön on sote-uudistus. Uudistustyössä päähuomio on kiinnitettävä lähipalveluihin. Soteuuudistuksessa jatketaan perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen integraatiota.

Kuntien mahdollisuus tuottaa palveluja sote-kuntayhtymälle ilman kilpailutusta on turvattava. Henkilöstön asemasta ja työssä jaksamisesta tulee huolehtia muutostilanteissa. Markkinoiden ja yhteisvastuun, yksityisen ja julkisen sektorin tehtävien ja vastuiden jako on oltava veronmaksajan kannalta oikeudenmukainen ja taloudellisesti järkevä.

Parempaa asumista ja ympäristön huomioimista

Suomalaisilla pitää olla kohtuuhintainen ja hyvä koti. Nyt asunnoista on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja ne ovat aivan liian kalliita. Sosialidemokraatit haluavat, että Suomen kasvukeskuksiin rakennetaan ripeästi lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Lähiöiden korjaamiseen ja uudistamiseen on kiinnitettävä jatkuvasti huomioita. Valtion pitää ottaa suurempi rooli asuntojen rakennuttamisessa, mikäli markkinat ja kunnat eivät pääse tavoitteisiinsa. Valtion asuntorahaston remonttia on tarkasteltava yhtenä osana asuntojen rakentamisen vauhdittamisessa.

Kotimainen puhdas ruoka on tärkeä asia niin huoltovarmuuden kuin myös työpaikkojen kannalta. Ympäristöystävällinen viljely sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat osa suomalaisen luonnon hyödyntämistä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää suojelutyötä. Esimerkiksi vesistöjen suojelua on parannettava ja lainsäädännöllä on lisättävä voimayhtiöiden vastuuta suomalaisten kalakantojen suojelutoimista. Kivihiili ja turve tarvitsevat rinnalle ilmastoa vähemmän kuormittavia energiamuotoja.

Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen

SDP haluaa, että jokaiselle vanhukselle on tarjolla inhimillistä hoitoa. Tämä edellyttää vanhuspalvelulain tarkkaa toimeenpanoa. Vanhuspalvelulakiin on kirjattava hoitajien vähimmäismäärä, jos hoitopaikat eivät muutoin huolehdi hoidon hyvästä tasosta. Kotihoitoon tarvitaan vastaavasti selkeät säädökset. Omaishoitajia on tuettava nykyistä enemmän ja heidän asemaa ja yhdenvertaisuutta tulee parantaa.

Suomalaisille annetun eläkelupauksen tulee koskea nykyisiä ja tulevia sukupolvia. SDP luottaa siihen, että kolmikantaisesti rakennetaan kestävä eläkeratkaisu

Kansanvalta ja Suomen tuleva suunta

Eduskuntavaalit ovat tulossa. Sosialidemokraattinen puolue tavoittelee silloin suurimman puolueen asemaa. Tämä tavoite saavutetaan luottamusta rakentavalla vaalityöllä, oikeudenmukaisilla Suomen uudistustavoitteilla sekä työlle ja uusien työpaikkojen luomiseen perustuvalla politiikalla. SDP kerää kaikkien kansalaisten ajatuksia Suomen kehittämisestä sekä pienten ja suurten epäkohtien parantamisesta. Puolue rakentaa eduskuntavaalien ohjelman tälle työlle, joka tehdään yhdessä puolueen jäsenten ja eri järjestötasojen yhteistyöllä.

.