Puoluekokouksessa hyväksytyt sääntöesitykset

Puoluehallituksen esitys puoluekokoukselleSuomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. – puolueen säännöt

MUUTOKSET:

1. Suoran jäsenyyden mahdollistaminen piireihin, jonka johdosta kaikkiin puolueen jäsenyyttä käsitteleviin pykäliin on lisätty piirin henkilöjäsenyyttä koskevat kirjaukset.

2. Oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestyksiin on puolueosastoilla sekä vähintään kymmenen asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä. (Aiemmin ollut viiden hengen. Muutoksella halutaan saattaa valitsijayhdistyksen asema lähemmäs yhdistyksen asettamaa.)

3. Sääntöihin lisätty uusi 34 §, Neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta.
Asiaa koskevat muut pykälät:
– 40 § määritellään puoluevaltuuston tehtävissä kohta 10) hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestykset noudatettaviksi jäsenvaaleissa ja äänestyksissä ja
– 24 § neuvoa-antavassa vaalissa puolueen puheenjohtajasta, puoluevaltuuston hyväksymä vaalijärjestys määrittää jäsenäänestyksen toimeenpanotavan.
– Käytännössä syysvaltuusto käsittelisi jäsenäänestyksen vaalijärjestyksen ja vaalin toimeenpanotavan sekä ajankohdan. Mikäli uusia ehdokkaita ilmoittautuisi mukaan tämän ajankohdan jälkeen, he eivät ole mukana neuvoantavassa vaalissa.

4. Maakuntavaalien mahdollinen tuleminen on huomioitu muuttamalla vaaleja koskevat luettelot pykälissä muotoon ”valtakunnalliset yleiset vaalit” ja 33 § mahdollisen jäsenvaalin järjestäminen maakuntavaaliehdokkaista huomioitu: ”Muissa yleisissä vaaleissa puoluevaltuuston hyväksymä vaalijärjestys määrittää jäsenäänestyksen tarkemmat ohjeet.”

5. Piirien edustus puoluehallituksessa on huomioitu 41 § lisäyksellä: ”Puolueen varapuheenjohtajien ja puoluehallituksen jäsenten joukossa tulee olla vähintään yksi henkilö jokaisesta piirijärjestöstä.” Ja samalla on poistettu viittaus FSD:n edustukseen puoluehallituksessa.

6. Puoluehallituksen sijaisjärjestelyihin liittyen puoluevaltuuston tehtäviin on lisätty kohta 13) valitsee puoluehallituksen jäsenet jäljelle olevaksi toimikaudeksi puoluehallituksen jäsenyydestä eronneiden tai pysyvästi estyneeksi tulleiden tilalle.

7. Puolueen pää-äänenkannattaja 46 § on lisätty lehden lisäksi muotoilu: tai julkaisu.

8. Kaikkiin pykäliin on lisätty otsikko

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen puolueen sääntöihin.

Puoluehallituksen esitys piirien säännöiksi

SDP:n piirijärjestön mallisäännöt (piirihallitusten kausi 1 vuosi)

MUUTOKSET:

Sääntömuutoksissa lisätään uusi jäsenyysmuoto, piirin henkilöjäsenyys. Piirin henkilöjäsenyys on SDP:n jäsenyyden eteinen, josta toiminnanjohtaja ohjaa osastotasolle, ellei piirin henkilöjäsen halua olla vain kannatuksen vuoksi suorajäsen. Tämän ajatellaan helpottavan liittymistä, kun uuden jäsenen ei tarvitse tuntea järjestörakennetta. Piirin henkilöjäsenyyteen liittyen lisätty kohtia eri pykäliin. Puolueosastojen jäsenten oikeudet ovat säännöissä ennallaan. Piirin henkilöjäsenellä ei ole jäsenoikeuksia puolueosastossa tai kunnallisjärjestössä. Mikäli hän haluaa aktivoitua paikallistasolla ja kuntatasolla, hänet ohjataan puolueosaston jäseneksi.

Keskeisimmin piirin henkilöjäsenyys vaikuttaa pykälissä, jossa käsitellään jäsenoikeuksia:
– piirin henkilöjäsenen eroaminen (kirjallisesti piirihallitukselle)
– piirihallituksella oikeus myös erottaa piirin henkilöjäsen.
– piirin henkilöjäsenelle mentävä kutsu piirikokoukseen
– piirin henkilöjäsenellä piirikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus
– piirin henkilöjäsenellä aloiteoikeus piirikokouksessa (sama oikeus kuin puolueosaston jäsenellä).

• 8§ piirikokouksen kutsumista koolle kirjallisesti tarkennetaan muotoon: Kutsu varsinaiseen piirikokoukseen on toimitettava kirjallisena postitse tai sähköisesti.., joka mahdollistaa piirikokouskutsun sähköpostilla

• 12§ syyspiirikokouksen tehtävistä sääntömuutosten poistaminen, jolloin sääntömuutoksia voisi tehdä missä tahansa piirikokouksessa piirihallituksen esityksestä (puoluekokouksen ajankohta ei vaikuta)

• 12§ puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten valinta puoluekokousvuonna lisääminen kevätpiirikokouksen lisäksi syyspiirikokouksen tehtäviin, jolloin puoluekokouksen ajankohta ei vaikuta

• 13§ lisätään aloiteoikeus piirikokouksessa sisarjärjestöjen piirihallituksille

• 14§ muutetaan piirin varapuheenjohtajavaali erillisistä vaaleista toimeenpantavaksi yhdessä vaalissa enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen, joka yksinkertaistaa piirikokouksen kulkua, ja on lisäksi yhdenmukainen puolueen varapuheenjohtajien valinnan kanssa

• 16§ poistetaan, koska pykälää ei käytetä. Pykälät tästä eteenpäin muuttuvat säännöissä yhden pienemmiksi.

• Kaikkiin pykäliin on lisätty otsikot.

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen piirijärjestön mallisääntöihin (piirihallituskausi 1 vuosi).

SDP:n piirijärjestön mallisäännöt (piirihallitusten kausi 2 vuotta)

MUUTOKSET:

Sääntömuutoksissa lisätään uusi jäsenyysmuoto, piirin henkilöjäsenyys. Piirin henkilöjäsenyys on SDP:n jäsenyyden eteinen, josta toiminnanjohtaja ohjaa osastotasolle, ellei piirin henkilöjäsen halua olla vain kannatuksen vuoksi suorajäsen. Tämän ajatellaan helpottavan liittymistä, kun uuden jäsenen ei tarvitse tuntea järjestörakennetta. Piirin henkilöjäsenyyteen liittyen lisätty kohtia eri pykäliin. Puolueosastojen jäsenten oikeudet ovat säännöissä ennallaan. Piirin henkilöjäsenellä ei ole jäsenoikeuksia puolueosastossa tai kunnallisjärjestössä. Mikäli hän haluaa aktivoitua paikallistasolla ja kuntatasolla, hänet ohjataan puolueosaston jäseneksi.

Keskeisimmin piirin henkilöjäsenyys vaikuttaa pykälissä, jossa käsitellään jäsenoikeuksia:
– piirin henkilöjäsenen eroaminen (kirjallisesti piirihallitukselle)
– piirihallituksella oikeus myös erottaa piirin henkilöjäsen.
– piirin henkilöjäsenelle mentävä kutsu piirikokoukseen
– piirin henkilöjäsenellä piirikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus
– piirin henkilöjäsenellä aloiteoikeus piirikokouksessa (sama oikeus kuin puolueosaston jäsenellä).

• 8§ piirikokouksen kutsumista koolle kirjallisesti tarkennetaan muotoon: Kutsu varsinaiseen piirikokoukseen on toimitettava kirjallisena postitse tai sähköisesti.., joka mahdollistaa piirikokouskutsun sähköpostilla

• 12§ syyspiirikokouksen tehtävistä sääntömuutosten poistaminen, jolloin sääntömuutoksia voisi tehdä missä tahansa piirikokouksessa piirihallituksen esityksestä (puoluekokouksen ajankohta ei vaikuta)

• 12§ puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten valinta puoluekokousvuonna lisääminen kevätpiirikokouksen lisäksi syyspiirikokouksen tehtäviin, jolloin puoluekokouksen ajankohta ei vaikuta

• 13§ lisätään aloiteoikeus piirikokouksessa sisarjärjestöjen piirihallituksille

• 14§ muutetaan piirin varapuheenjohtajavaali erillisistä vaaleista toimeenpantavaksi yhdessä vaalissa enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen, joka yksinkertaistaa piirikokouksen kulkua, ja on lisäksi yhdenmukainen puolueen varapuheenjohtajien valinnan kanssa

• 16§ poistetaan, koska pykälää ei käytetä. Pykälät tästä eteenpäin muuttuvat säännöissä yhden pienemmiksi.

• Kaikkiin pykäliin on lisätty otsikot.

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen piirijärjestön mallisääntöihin (piirihallituskausi 2 vuotta).

Puoluehallituksen esitys kunnallisjärjestön säännöiksi

(hallituksen kausi 1v)

MUUTOKSET:

• 16§ pykälä poistettu (Kunnallisjärjestön hallituksen tiedonannot puolueosastoille, valtuustoryhmälle ja puolueosastojen jäsenille toimitetaan ilmoituksella)

• Pykäliin lisätty otsikot.

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen kunnallisjärjestön mallisääntöihin (hallituksen kausi 1 vuosi).

SDP:n kunnallisjärjestön mallisäännöt (hallituksen kausi 2v)

MUUTOKSET:

• 16§ pykälä poistettu (Kunnallisjärjestön hallituksen tiedonannot puolueosastoille, valtuustoryhmälle ja puolueosastojen jäsenille toimitetaan ilmoituksella)

• Pykäliin lisätty otsikot.

Klikkaa ja kommentoi tähän, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen kunnallisjärjestön mallisääntöihin (hallituskausi 2 vuotta).

Puoluehallituksen esitys puolueosaston säännöiksi

(puolueosaston johtokunnan kausi 1 v)

MUUTOKSET:

  • 5§ Kurinpitotoimet lisätty puolueen sääntöjen kanssa yhteneväinen muotoilu: tai vahingoittavaan
  • 20§ Purkautumisehtoja lievennetty siten, että puolueosasto ei voi erota kunnallis- tai piirijärjestöstä eikä purkautua, jos ¼ puolueosaston jäsenistä sitä puolueosaston kokouksessa vastustaa. (aiemmin jos 3 jäsentä vastustaa)
  • kaikkiin sääntöpykäliin on lisätty otsikot

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen puolueosaston mallisääntöihin (johtokunnan kausi 1 vuosi).

SDP:n puolueosaston mallisäännöt (puolueosaston johtokunnan kausi 2 v)

MUUTOKSET:

  • 5§ Kurinpitotoimet lisätty puolueen sääntöjen kanssa yhteneväinen muotoilu: tai vahingoittavaan
  • 20§ Purkautumisehtoja lievennetty siten, että puolueosasto ei voi erota kunnallis- tai piirijärjestöstä eikä purkautua, jos ¼ puolueosaston jäsenistä sitä puolueosaston kokouksessa vastustaa. (aiemmin jos 3 jäsentä vastustaa)
  • kaikkiin sääntöpykäliin on lisätty otsikot

Klikkaa tähän ja kommentoi, jos sinulla on muuta kommentoitavaa liittyen puolueosaston mallisääntöihin (johtokunnan kausi 2 vuotta).